Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskola & Hem

Skapad 2019-11-01 09:43 i Myran Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
För att skapa bästa möjliga förutsättningar för barnen och även utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

Syftet med undervisningen

Vi vill ge  vårdnadshavarna  möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande i verksamheten.

Att samarbeta med vårdnadshavarna  är en viktig del av barnens utveckling och lärande. En bra  relation och trygghet mellan  vårdnadshavarna  och pedagoger  ger barnen bästa förutsättningar för en rolig och lärorik tid i verksamheten.

Lpfö 18

Arbetslaget ska;

 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
 • föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och

 

 

 Metod och genomförande

Vi erbjuder alla vårdnadshavare ett introduktionsamtal vid inskollning för att de ska få inblick över verksamheten.

För att vårdnadshavarna ska vara med och följa barnens utveckling erbjuder vi de utvecklingssamtal och uppföljningssamtal under läsåret.

 Vi pedagoger informerar  vårdnadshavarna om hur dagen har gått vid hämtning och lämning.

 Vi erbjuder olika samkväm under läsåret som vår fest,Lucia firande och dibber dag.

 

Utvärdering och uppföljning

Vi kommer att utvärdera och uppfölja genom att diskutera tillsammans med vårdnadshavarna och arbetslaget under reflektion/planeringstid.

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

2. Reflektion

Reflektion är att lägga alla tankarna 

 

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: