Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Likabehandlingsplan för Furets Förskola 2019-2020

Skapad 2019-11-05 14:11 i Furets förskola Halmstad
Förskola
Furets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling år 2019-2020.

Innehåll

 

 

Furets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 

Verksamhetsformer som omfattas av planen 

Förskoleverksamhet 

Läsår 

2019/2020 

Grunduppgifter  

Verksamhetsformer som omfattas av planen 

Förskoleverksamhet 

Ansvariga för planen 

Alla pedagoger som arbetar på förskolan samt rektor. 

Vår vision 

Vi vill att alla på förskolan ska känna sig trygga, inkluderade och bekräftade. Vi eftersträvar att alla ska bli bemötta på ett bra sätt. 

Planen gäller från 

2019-11-04 

Planen gäller till 

2020-11-04 

Läsår 

2019/2020 

 

Barnens delaktighet 

Vi planerar att göra intervjuer med barnen och göra observationer i barngruppen. 

 

Vårdnadshavarnas delaktighet 

Planen delges till vårdnadshavarna på informationsmötet som oftast sker på höstterminen. Den ska finnas tillgänglig på avdelningen så att de kan läsa i den, samt att den ska finnas som ett dokument på Unikum. 

 

Personalens delaktighet 

Alla pedagoger har varit delaktiga i sitt avdelningsarbete med planen. På en utvecklingsdag sammanställs och utvärderas planen gemensamt på hela förskolan. 

 

Förankring av planen 

Den ska finnas tillgänglig för alla. Digitalt och i pappersform. 

 

Utvärdering 

 

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats 

Vi gjorde ingen halvårsutvärdering under våren. Utvärderingen skedde i november. 

 

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan 

Alla pedagoger deltog, utvärderingen gjordes gemensamt på förskolan. 

 

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan skrivs efter varje punkt. 

 

Årets plan ska utvärderas senast 

2020-11-04 

Beskriv hur årets plan ska utvärderas 

Avdelningsvis utvärdering först och sen gemensamt. 

 

Ansvarig för att årets plan utvärderas

 

Rektor Agneta Linhed 

 

Främjande insatser 

 

 

 

 

Områden som berörs av insatsen 

Kön 

 

Mål  

Pedagogerna har ett medvetet förhållningssätt och ett likvärdigt bemötande mot alla. 

Vi strävar efter att se varje enskilt barn och möta dem utifrån deras intressen samtidigt som vi utmanar dem i att upptäcka allt vad verksamheten kan erbjuda. 

Vi erbjuder könsneutrala lekmiljöer på alla avdelningar. 

Låta barnen vara med och ha inflytande över lärmiljön. 

 

Insats 

Ha färgkodade rum på avdelningarna. 

Mixade lekmaterial i rummen. 

Könsblandade grupper och att alla får lika stort inflytande. 

Vi eftersträvar att stärka barnen, oavsett kön, i att leka olika lekar och med olika material.  

Vi uppmuntrar alla barn att prova på nya saker. 

 

Ansvarig 

Alla pedagoger 

 

Datum när det ska vara klart 

November 2020 

 

Utvärdering hösten 2019: 

Vid de tillfällen som vi har sett att barnen har lekt mycket könsuppdelat försöker vi tillföra och förändra material för att de ska leka mer könsblandat. 

Vi ser att barnen leker med olika material och i alla rummen oavsett vad som erbjuds där. 

Vi fortsätter att arbeta på samma sätt. 

 

 

 

Namn 

Funktionsnedsättning 

 

Områden som berörs av insatsen 

Funktionsnedsättning 

 

Mål  

Utveckla förståelse hos barnen att alla människor har ett lika värde. 

Alla barn ska få känna sig inkluderade och delaktiga. 

Att allergi/sjukdom inte ska vara ett hinder för att delta i olika aktiviteter på förskolan. 

Att barn med behov av särskilt stöd får möjlighet att delta på sina villkor 

Lyfta olika funktionsvarianter i verksamheter med bl,a, bilder, böcker och samtal. 

 

Insats 

Bemöta barnen efter deras förutsättningar och läsa böcker som handlar om olika typer av funktionsnedsättningar. 

Barnen får delta utifrån sina villkor. 

Lyfter barnens positiva sidor i olika sammanhang. 

Använda oss av litteratur som vänder sig till barn som handlar om olika funktionsvarianter. 

Anpassar mat efter de allergier/sjukdomar som finns i huset. 

 

Ansvarig 

All personal på förskolan 

 

Datum när det ska vara klart 

November 2020 

 

Utvärdering hösten 2019:  

 

Vi möter barnen i deras frågor och samtalar kring det som kommer upp men vi vill än mer locka till samtal och funderingar. 

Vi har uppmärksammat ”rocka sockorna” som organiseras av Svenska Downföreningen, som hyllar olikheter och lyfter allas lika värde.  

Verksamheten har organiserats för att möta barn med funktionsvarianter på bästa sätt. 

 

 

 

 

 

 

 

Namn 

Religion eller annan trosuppfattning 

 

Områden som berörs av insatsen 

Religion eller annan trosuppfattning 

 

Mål  

Göra barn medvetna om att det finns olika trosuppfattningar och att alla har rätt till sin egen tro. 

 

Insats 

Vi bekräftar barnens tankar och funderingar kring religion och trosuppfattning och lyfter det de tror på. 

Personalen kollar varje år upp datum för högtider inom de olika religionerna som finns just nu på förskolan för att kunna arbeta utifrån detta. 

 

Ansvarig 

Alla pedagoger 

 

Datum när det ska vara klart 

November 2019 

 

Utvärdering hösten 2019: 

Har köpts in en mångkulturell almanacka som finns tillgänglig för alla avdelningar. 

De äldsta barnen har själva diskuterat vad som händer när man dör (utifrån deras föräldrars trosuppfattning) och vi har försökt få barnen att förstå att man kan tro olika.  

 

 

 

 

Namn 

Etnisk tillhörighet 

 

Områden som berörs av insatsen 

Etnisk tillhörighet 

 

Mål  

Uppmuntra och bekräfta barnen i deras etniska bakgrund. 

Lära barnen om att olikheter berikar. 

Lyfta barnens/vårdnadshavarnas modersmål och göra andra barn medvetna om andra språk. 

 

Insats 

Lära barnen om respekt för alla människor, genom samtal och i barnens lek. 

Vi tillhandahåller material som visar på olika etniciteter: böcker, dockor/figurer, flaggor, fraser på olika språk ska finnas synligt, atlas, jordglob, böcker i kapprumsbiblioteket på olika språk. 

 

Ansvarig 

Alla pedagoger 

 

Datum när det ska vara klart 

 November 2020 

Utvärdering  hösten 2019:  

Kapprumsbibliotek är i gång på alla tre avdelningar, finns på olika språk. 

Vi har fraser på olika språk, stärkt barn med annat modersmål genom att lyfta det som något positivt m.m. 

Det finns ett stort intresse om världen och det har lett till många samtal om geografi, andra språk osv. 

 

 

 

 

 

 

Namn 

Sexuell läggning 

 

Områden som berörs av insatsen 

Sexuell läggning 

 

Mål  

Göra barnen medvetna om att man får älska den man vill och utifrån detta bemöta barnens frågor och vetgirighet på ett öppet sätt. Synliggöra olika familjekonstellationer. 

 

Insats 

Ta tillvara på barnens lek och samtal och utmana barnens tankar i olika sammanhang. 

Lyfta att man kan leka "familj", inte endast "mamma, pappa, barn". 

Tillhandahålla litteratur kring olika familjekonstellationer. 

 

Ansvarig 

Alla pedagoger 

 

Datum när det ska vara klart 

November 2020 

 

Utvärdering hösten 2019 

Vi behöver lyfta olika familjekonstellationer och föra samtal kring detta via böcker och bilder. 

 

 

 

 

Namn 

Könsidentitet eller könsuttryck 

 

Områden som berörs av insatsen 

Könsidentitet eller könsuttryck 

 

Mål  

Vi ser varje individ och möter dem utifrån deras önskemål och stärker dem i deras intressen. 

 

Insats 

Uppmuntra barnen att vara den de är i alla sammanhang. 

Vi eftersträvar att stärka barnen, oavsett kön, i att leka olika lekar och med olika material. 

Arbeta för att ha ett tillåtande klimat vid könsöverskridande lek, t.ex. att det ska finnas ett blandat utklädningsmaterial. 

 

Ansvarig 

Alla pedagoger 

 

Utvärdering 2019 

Tycker att vi har blivit mer medvetna i vårt tankesätt och i dialoger med barnen. Att vi inte har en särskild förväntan på vad barnen generellt ska kunna, vilja, göra, tycka eller känna. Fortsätter arbeta efter detta. 

 

 

 

 

 

Namn 

Ålder 

 

Områden som berörs av insatsen 

Ålder 

 

Mål  

Vi eftersträvar att se barnen utifrån deras sätt att vara och deras behov, inte deras ålder. 

 

Insats 

Vi uppmuntrar varje barn att tro på sin förmåga och utmanar barnet att prova sig fram för att lära och utvecklas. 

Vi skapar en miljö där barnen får möjlighet att hjälpa varandra oavsett ålder och bekräftar deras hjälpsamhet. 

Vi eftersträvar att arbeta med olika gruppkonstellationer i verksamheten, ibland mixade åldersgrupper och ibland åldersindelade.  

Vi pedagoger behöver vara med och stötta barn som inte förstår leksignaler.  

För de barn som utvecklas senare än sina lekkamrater behövs insatser som gör att de känner att de får lyckas. 

 

Ansvarig 

Alla pedagoger 

 

Datum när det ska vara klart 

November 2020 

 

Utvärdering hösten 2019: Pedagogerna ska tänka på hur de verbalt utrycker sig kring ålder och förväntan. Arbetar vidare utifrån våra insatser och känner att detta fungerar bra. 

 

 

 

 

 

 

Namn 

Kränkande behandling 

 

Områden som berörs av insatsen 

Kränkande behandling 

 

Mål  

Vi strävar efter att alla barn ska känna sig betydelsefulla och känna trygghet och gemenskap på förskolan. Allas lika värde ska ligga till grund för vår verksamhet. 

 

Insats 

Pedagogerna fördelar sig i de olika rummen på avdelningen för att skapa trygghet. 

Pedagogerna uppmuntrar barnen till att vara en god kamrat och visa respekt gentemot varandra, både genom samtal och vägledning. Vi vägleder barnen när olika härskartekniker tillämpas. 

Vi lär barnen om hur de kan sätta gränser i samspel med andra barn, vikten av att få säga "stopp", "nej" och "jag vill inte". Vi arbetar för att alla barn ska ges utrymme att tala och säga sin mening. 

 

Ansvarig 

Alla pedagoger 

 

Datum när det ska vara klart 

November 2020 

 

Utvärdering hösten 2019Pedagogerna arbetar kontinuerligt med dessa insatser dagligen. 

 

 

 

 

 

 

 

Kartläggning 

 

Kartläggningsmetoder 

I kartläggningen inför årets plan har vi intervjuat en del av barnen. Vid intervjuerna har vi haft stödmaterial så som bilder, foton till hjälp för barnen. 

Även rumsobservationer och loggbok ligger till grund för arbetet. 

 

Områden som berörs i kartläggningen 

Kränkande behandling, Kön och Ålder 

 

Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen 

De äldsta barnen på förskolan har involverats genom intervjuer, de yngre barnen har observerats i den dagliga verksamheten. 

Vårdnadshavarna har inte haft en specifik roll i årets kartläggning. Dock har deras åsikter och tankar om barnens mående och trivsel på förskolan efterfrågats på utvecklingssamtalen under våren. 

Hur personalen har involverats i kartläggningen 

Några av pedagoger har hållit i intervjuerna för att det skulle bli så likt som möjligt, resterande pedagoger i arbetslaget har delgetts både muntligt och skriftligt om vad som kom upp. 

De flesta pedagoger har gjort observationer och fört anteckningar i den dagliga verksamheten. 

Resultat och analys 

I de kartläggningsmetoder vi hade tidigare upplevde vi inte att vi nådde alla diskrimineringsgrunder, utan det materialet gav främst svar på följande tre områden: kränkande behandling, kön och ålder. 

Vi har fortfarande inte hittat något bättre material att arbeta med. Utan har valt att göra en observation där vi antecknat vad barnen gör och att vi pedagoger sen har fått reflektera kring vad som sker, konflikter, lek, antal barn m.m. Ser i år att det är kränkande behandling som är det största området för oss att arbeta med. 

 

 

 

Förebyggande åtgärder 

 

Namn 

Verbala kränkningar 

 

Områden som berörs av åtgärden 

Kränkande behandling 

Mål och uppföljning 

Alla barn ska känna sig trygga i vår lärmiljö både inomhus och utomhus. Vi vill skapa ett öppnare klimat där alla känner gemenskap. 

Vi följer upp arbetet med att kontinuerligt observera barnen i olika sammanhang, lyssna till hur de samtalar med 

varandra både i leken och i andra situationer. 

 

Åtgärd 

Vi eftersträvar en noll tolerans mot kränkningar och kommer visa mer tydligt för barnen att vi inte godtar att de använder det sättet att samtala med varandra. Vi kommer i många olika sammanhang tala med barnen om hur man är mot varandra och vikten av att vara en god kamrat. Vi pedagoger fördelar oss och är närvarande i de olika lärmiljöerna. Försöka hitta arbetsmaterial som kan vara stöd i vårt arbete. 

 

Motivera åtgärd 

Vi anser att barnens sätt att verbalt uttrycka sig kan vara hårt ibland. Det sker dagligen i olika situationer att barnen säger något som inte är godtagbart, antingen till de andra barnen eller till någon vuxen. Har barn som genom miner och kroppsspråk medvetet utesluter andra barn från gemenskapen i vissa sammanhang. 

 

Ansvarig 

Alla pedagoger 

 

Datum när det ska vara klart 

Fortlöpande 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namn 

• Otrygg utemiljö för de yngsta och att kunna ha en bättre överblick 

 

Områden som berörs av åtgärden 

Ålder 

Mål och uppföljning 

Vi önskar en utemiljö som gör att vi pedagoger kan ha en bättre överblick över var barnen befinner sig. Kunna dela in dem i mindre grupper vid vissa tillfällen. 

Uppföljning görs genom att det tas upp på skyddsronden. 

 

Åtgärd 

Pedagogerna försöker fördela sig över områdena ute på gården. 

Vill ha staket som delar av området i mindre delar.  

 

Motivera åtgärd 

Skapa större trygghet för barnen ute. 

Att de inte ska kunna befinna sig på otrygga områden själva 

. 

Ansvarig 

Rektor 

 

Datum när det ska vara klart 

Snarast 

 

 

Namn 

Fysiska konflikter 

 

Områden som berörs av åtgärden 

Kränkande behandling 

 

Mål  

Alla barn ska kunna känna sig trygga på förskolan och vi vill skapa en god stämning där barnen kan lära sig om hur man bör vara mot varandra. 

Vi följer upp arbetet med att kontinuerligt observera barnen i olika sammanhang, se hur de agerar med varandra både i leken och i andra situationer. 

 

Åtgärd 

Vi kommer ha ett arbetssätt där vi hela tiden försöker ligga steget före barnen så att de fysiska konflikterna till stor del kan utebli. Vi pedagoger delar upp oss i de olika rummen på avdelningen och ute på gården. En pedagog bör finnas i närheten av de barn som ofta hamnar i konflikt, vi eftersträvar att så ofta det är möjligt att involvera de barnen i någon aktivitet eller lek så att kränkande situationer kan bli färre. Viktigt att se över miljöns betydelse för att minska konflikter. Vid situationer där lekmaterialet används på fel sätt försöka komma med andra förslag till barnen, så de hittar andra vägar att leka. 

 

Motivera åtgärd 

Vi upplever att några barn har lätt att ta till fysiska handlingar såsom att puttas eller kasta saker på varandra. Vi tänker på detta vid gruppindelningar, utevistelse m.m. 

 

Ansvarig 

Alla pedagoger. 

 

Datum när det ska vara klart 

Fortlöpande 

 

 

 

 

 

 

 

Rutiner för akuta situationer 

Policy 

Furets förskola ska det råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling. 

 

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling 

Pedagogerna befinner sig där barnen lekar inom- och utomhus. 

 

Personal som barn och föräldrar kan vända sig till 

Maria Asschier, Eken 072 554 47 61 

Arta Mehmeti, Lönnen 072 554 51 37 

Britt-Marie Nilsson, Björken 072 554 51 39 

 

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn 

Samtal med barnen och sedan med berörda vårdnadshavare. 

Vid förekomst ska pedagogerna dokumentera händelsen. 

Arbetslaget ser över sina rutiner vid händelsen, vad kunde gjorts annorlunda. 

Vid fysisk skada fylls en skaderapport i som skickas till rektor 

 

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal 

Vid förekomst ska pedagogerna dokumentera händelsen. 

Kopplar in rektor som går vidare i ärendet. 

 

Rutiner för uppföljning 

Berörd pedagog och rektor ansvarar för uppföljning. 

Detta ska ske tätt inpå händelsen. 

 

Rutiner för dokumentation 

Ska gärna dokumenteras samma dag, kan ske genom anteckningar först och sen mer utförligt i en rapport. 

 

Ansvarsförhållande 

Rektor och berörd pedagog. 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: