👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Monstret - ett skrivprojekt

Skapad 2019-11-10 19:51 i Högåsskolan Knivsta
Detta är ett skrivprojekt där du ska skriva en längre berättelse med nio kapitel. Inspiration till det här skrivprojektet är hämtat från läraren Josef Sahlins skrivprojekt "Monstret".
Grundskola 4 Svenska
Monstret är ett skrivprojekt i nio delar. Du kommer att få skriva en längre berättelse utifrån givna ramar.

Innehåll

Syfte:

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsätt­ningar

att utveckla sin förmåga att:

● formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

● läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

● anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

● urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

● söka information från olika källor och värdera dessa.

Undervisningens innehåll:

LÄSA OCH SKRIVA

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Att skriva, disponera och redigera texter med hjälp av dator/ipad.
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

BERÄTTANDE TEXTER OCH SAKPROSATEXTER

 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texters innehåll, uppbyggnad och typiska språkdrag.
 • Texter som kombinerar ord och bild.

SPRÅKBRUK

 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte...

INFORMATIONSSÖKNING OCH KÄLLKRITIK

 • Informationssökning i några olika medier och källor, t ex i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Arbetssätt:

Den här berättelsen kommer att skrivas på dator.  Till varje kapitel finns ett moment i svenskämnet inkluderat och inför varje kapitel får du veta syfte och mål med kapitlet. I arbetet ingår det att ta del av dina klasskamraters texter och att komma med respons på dina kamraters texter utifrån arbetssättet "Två stjärnor och en önskan". I berättelsen ska det finnas bilder som förstärker innehållet i dina texter. 

Kunskapskrav:

Se bedömningsmatris

Bedömning

I klassrummet och under arbetets gång får du muntlig feedback av oss lärare. Du kommer att ge och få kamratbedömningar under arbetets gång. I slutet av skrivprojektet kommer du att få göra en självbedömning samt en bedömning utifrån matrisen av din lärare. 

Matriser

Sv
Monstret - ett skrivprojekt

Kapitel 1 - Ljuden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag...
 • Sv  E 6
kan skriva en spännande inledning.
kan skriva en spännande inledning där det finns en röd tråd i texten.
kan skriva en spännande inledning där det finns en tydlig röd tråd i texten och ett varierat språk.
 • Sv  E 6
stavar vanligt förekommande ord korrekt.
stavar vanligt förekommande ord korrekt och använder oftast skiljetecken på rätt sätt.
stavar vanligt förekommande ord korrekt och använder skiljetecken på rätt sätt.

Kapitel 2 - Rädslan

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag...
 • Sv  E 6
kan bygga ut min text med någon känsla.
kan bygga ut min text med flera känslor.
kan bygga ut min text med flera känslor och de är tydligt kopplade till berättelsens innehåll.
 • Sv  E 6
när jag använder dialog i min text använder jag anföringstecken eller talstreck med viss säkerhet.
när jag använder dialog i min text använder jag anföringstecken eller talstreck med relativt god säkerhet.
när jag använder dialog i min text använder jag anföringstecken eller talstreck med god säkerhet.

Kapitel 3 - Affischen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag...
 • Sv  E 6
kan skriva en nyhetsartikel med en rubrik, ingress och brödtext.
kan skriva en nyhetsartikel med en tydlig rubrik, en ingress och brödtext.
kan skriva en nyhetsartikel med en tydlig och lockande rubrik, en ingress som sammanfattar innehållet och en brödtext som bygger ut ingressen.

Kapitel 4 - Upptäckten

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag...
 • Sv  E 6
kan bygga ut min text med några adjektiv eller adverb.
kan bygga ut min text med flera adjektiv eller adverb.
kan bygga ut min text med flera adjektiv och adverb.
 • Sv  E 6
stavar vanligt förekommande ord korrekt.
stavar vanligt förekommande ord korrekt och använder oftast skiljetecken på rätt sätt.
stavar vanligt förekommande ord korrekt och använder skiljetecken på rätt sätt.

Kapitel 5 - Dikten

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag...
 • Sv  E 6
kan skriva en dikt.
kan skriva en dikt som till viss del är kopplat till romanen.
kan skriva en dikt som har en tydlig koppling till romanen och handlar om att det är töntigt att tro på monster.
 • Sv  E 6
stavar vanligt förekommande ord korrekt.
stavar vanligt förekommande ord korrekt och använder oftast skiljetecken på rätt sätt.
stavar vanligt förekommande ord korrekt och använder skiljetecken på rätt sätt.

Kapitel 6 - Boken

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag...
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
kan söka fakta och använda den fakta jag hittar i min roman. Min faktatext har en passande rubrik.
kan söka fakta från flera säkra källor och använda den fakta jag hittar i min roman. Min faktatext har en passande rubrik och någon underrubrik.
kan söka fakta från flera säkra källor och använda den fakta jag hittar i min roman. Min faktatext har en passande rubrik och flera underrubriker. Jag skriver ner min fakta med egna ord.
 • Sv  E 6
stavar vanligt förekommande ord korrekt.
stavar vanligt förekommande ord korrekt och använder oftast skiljetecken på rätt sätt.
stavar vanligt förekommande ord korrekt och använder skiljetecken på rätt sätt.

Kapitel 7 - Blandningen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag...
 • Sv  E 6
kan skriva ner ett recept som till viss del går att följa.
kan skriva ner ett recept som går att följa.
kan skriva ner ett tydligt recept som är lätt att följa.
 • Sv  E 6
stavar vanligt förekommande ord korrekt.
stavar vanligt förekommande ord korrekt och använder oftast skiljetecken på rätt sätt.
stavar vanligt förekommande ord korrekt och använder skiljetecken på rätt sätt.

Kapitel 8 - Hämnden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag...
 • Sv  E 6
kan skriva ett kapitel med en ganska tydlig början, mitt och slut.
kan skriva ett kapitel med en relativt tydlig början, mitt och slut.
kan skriva ett kapitel med en tydlig början, mitt och slut.
 • Sv  E 6
försöker få med styckeindelning i min text.
har med någon styckeindelning som till stor del fungerar i min text.
har med någon styckeindelning som fungerar mycket väl i min text.

Kapitel 9 - Sanningen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag...
 • Sv  E 6
kan knyta ihop händelserna i min berättelse så att några delar i romanen hänger ihop och ger ett tydligt slut.
kan knyta ihop händelserna i min berättelse så att flera delar i romanen hänger ihop och ger ett tydligt slut.
kan knyta ihop händelserna i min berättelse så att alla delar i romanen hänger ihop och ger ett tydligt slut.

Bilder till Skolmonstret

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag...
 • Sv  E 6
använder bilder till min text som till vis del förstärker textens budskap.
använder bilder till min text som till stor del förstärker textens budskap.
använder bilder till min text som tydligt förstärker textens budskap.

Respons och bearbetning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag
 • Sv  E 6
kan ge en kamrat någon kommentar på hens text.
kan ge en kamrat några kommentarer på hens text, kommentarerna ger både beröm och förslag på utveckling.
kan ge en kamrat flera kommentarer på hens text, kommentarerna ger både beröm och förslag på utveckling.
bearbetar något i min text efter respons som gör att texten blir bättre.
bearbetar flera delar i min text efter respons som gör att texten blir bättre.
bearbetar noga min text efter respons vilket gör att texten blir mycket bättre.