Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekens aktionsforskningsfråga HT-19

Skapad 2019-11-11 12:55 i Jörlanda Stenungsund
Förskola
Hur minskar vi vardagliga konflikter i gamla klossrummet?

Innehåll

Vart ska vi?

Förskolans läroplan (Lpfö/18)

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga.

Vad vill vi förändra/förbättra? Vi vill förändra miljön så den blir rolig och lärorik för barnen. Då barnen visat ett intresse för olika yrken har vi valt att skapa ett yrkesrum (SAMSYV – Studie och yrkesvägledning) där barnen har möjlighet att leka olika yrken. Vi vill förbättra strukturen i rummet och göra yrkesrummet tydligt genom att introducera det väl för barnen så att de har bra förutsättningar för att veta vad de kan göra inne i rummet.

Aktionsforskningsfrågan (Pedagogisk nyfikenhetsfråga) Hur minskar vi vardagliga konflikter i gamla klossrummet?

Vilket/vilka utvecklingsområden ska utvärderas?

 • Rummets miljö, struktur och tydlighet
 • Barnets lärande kring yrken

Hur gör vi?

Process. Arbetslaget har gjort en kartläggning där vi ville uppmärksamma platser på avdelningen där konflikter mellan barnen uppkommer. Utifrån detta har vi ett rum vi vill göra om på avdelningen. 

Vi valde utifrån barnens intresse att skapa ett yrkesrum. Som start i arbetet vill vi göra en tankekarta med barnen för att se deras tankar och kunskaper. Detta ligger sedan till grund för vidare arbete. Även vi pedagoger startar genom att fundera kring rummet och hur vi bygger upp det på bästa sätt. 

Planera och motivera aktion 

 • Tankekarta – Som introduktion får barnen tillsammans i grupp (uppdelade i 2 grupper) fundera vad begreppet ”yrke” betyder. De får sedan fundera på vilka yrken de vet finns. Detta bidrar till att barnen får möjlighet att förstå att det finns en stor bredd när det gäller yrken. De har möjlighet att tillägna sig nya begrepp och få förståelse i dem. Vi pedagoger får även en inblick i barnens erfarenheter. Barnen lär sig att lyssna på varandra och att själv få komma till tals.
 • Barnantal – vi väljer att sätta en gräns för hur många barn som får vara i yrkesrummet på en och samma gång. Detta för att försöka undvika onödiga konflikter mellan barnen som det lätt kan bli om det är många på liten yta.
 • Pedagogers delaktighet – introducera yrkesrummet väl för barnen. Barnen blir introducerade av rummet i mindre grupper (max 4 st) tillsammans med en pedagog. De går igenom allt material som finns och får möjlighet att leka med materialet. De pratar tillsammans om hur rummet ska användas för att alla ska tycka det är en trevlig plats att vara på. Genom en tydlig introduktion tänker vi att barnen får bättre förutsättningar för att förstå hur rummet kan användas.
 • Barnintervjuer där barnens egna tankar om sina vårdnadshavares yrken fångas. Ett barn i taget. Detta skrivs ner och sätts upp inne i rummet. Detta bidrar till att barnen får förståelse för att det finns många olika yrken samt att de har möjlighet att höra nya yrken.
 • Yrkeslådor - erbjuder material för rollek i olika yrken.

Resonera kring valda verktyg i processen.

Kartläggning är ett bra material för att kunna se hur vi arbetar och hur vi kan utvecklas. Vi har gjort en kartläggning genom tankekartan där vi får syn på barnens tankar och kunskaper kring olika yrken. Det blir snabbt tydligt för oss pedagoger att få en överblick hur vi kan arbeta vidare på avdelningen.  Tankekartan är också enkel för barnen att delta i.

Vår kartläggning av våra olika rum gjorde oss uppmärksammade på att "gamla klossrummet" behövde mer struktur och annan miljö. Kartläggningen gjordes genom observationer och ett streck schema för att vi skulle få en tydlig överblick.

När vi är närvarande pedagoger i leken tänker vi att vi har möjlighet att observera och fånga in situationer och stötta barnen vidare i leken.

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: