Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Horisonten och Vintergatans beskrivning av projekt Planetskötare

Skapad 2019-11-11 13:14 i Kompassen Mariestad
Förskola
Hållbar Framtid blir utgångspunkten i hela vår utbildning och ska genomsyra allt vi gör. Vi vill skapa en positiv framtidstro där fantasi, kreativitet, problemlösning och handlingskraft skapar nya möjligheter, därför väljer vi att bli "Planetskötare".

Innehåll

Varför Hållbar Framtid?

”Det handlar inte om att utbilda barn för att de ska veta allt om hållbar utveckling: Utan att utbilda individer som kan upptäcka orättvisor, ojämlikhet och problem av olika slag och som ges möjlighet att agera utifrån sina förutsättningar och möjligheter, dvs. att utbilda barn som kan ta ställning och agera. ” (Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2013)

Hållbar Framtid blir utgångspunkten i hela vår utbildning och ska genomsyra allt vi gör. Vi vill skapa en positiv framtidstro där fantasi, kreativitet, problemlösning och handlingskraft skapar nya möjligheter, därför väljer vi att bli "Planetskötare".

 

Var är vi?

Vi ser utifrån vårt förprojekt två fördjupningsspår, "Smådjur och kompost" och "Frön, kärnor och odling". Dessa två spår hänger ihop i olika kretslopp som bygger på en fördjupad relation till naturen. Lillemor Sterner talar i föreläsningen "Barns dialog med naturen- att arbeta med hållbar framtid i förskolan" om vikten av att arbeta med hållbar framtid ur ett naturvetenskap perspektiv; att det är först när vi skapar en relation till naturen som vi får en respekt och en vilja att ta hand om den, vilket i sin tur kan bidra till att "bevara den biologiska mångfalden av arter och natur" (mars 2019). Detta intresse har levt kvar och fördjupats från vårens processer. I både det längre och de kortare perspektiven är fokus att ge barnen tid, att vara i långsamhet där man får möjlighet att tänka långa tankar. Ann Åberg säger i samma föreläsning; vi måste sänka tempot för att ge utrymme för barnens utforskande, värdet av att ge barnen "generöst med tid att får återkomma till något som väckt nyfikenhet och förundran... inte en enda gång... utan igen och igen och igen... på många olika sätt". "Värdet av att ge långsamheten plats i det gemensamma arbetet med hållbar framtid". 

 

Vart ska vi?

Vilket syfte har vi med att arbeta med detta projekt?

Vårt syfte är att, genom barnens intressen och processer, ge möjlighet att utveckla och fördjupa en relation till naturen, en ekologisk känslighet. Genom de hundra språken i miljöerna, kommer vi åt de tre hållbara perspektiven.

Hur kopplar vi det till enhetens kvalitetsmål?

 

Hur gör vi?

Vilka metoder, arbetssätt, förhållningssätt, miljö och material använder vi oss av?

Vi delar barnen i mindre grupper där sammansättningen av barn varierar utifrån gruppdynamik, erfarenheter och tron på att man blir i ett sammanhang. Som pedagoger är vi lyhörda, flexibla, medupplevande, medupptäckande, medundersökande, medagerande. Ibland går vi före, ibland går vi bredvid och ibland går vi bakom, men alltid tillsammans.

Vår miljö och vårt material är tillgängligt och vi utformar dem så att de stödjer barnens utforskande processer under hela dagen.

Hur dokumenterar vi?

Med hjälp av Ipad, kamera, papper och penna. Vi dokumenterar i Unikum, i våra miljöer, dels lös dokumentation som barnen kan flytta och använda fritt, dels uppsatt på väggen. Viss dokumentation är olaminerad för att barnen ska kunna använda den vidare genom estetiska uttryckssätt. Genom att dokumentera hjälper vi barnen att minnas, men även att se framåt.

Stödfrågor för veckoreflektion

Skriv in veckoreflektion längst ner i avdelningens planering för avsnittet "reflektion och analys". Skapa en ny reflektion varje vecka. Var noga med att skriva en rubrik och vilken vecka det är på reflektionen.

 

Vad fångar barnens intresse?

Vilket lärande ser vi?

Hur stödjer miljön och materialet barnens lärande?

Hur ger vi tillbaka till barnen?

Hur går vi vidare för att få en djupare förståelse?

(konkret planering)

 

Vad/hur var min roll som pedagog?

Hur behöver jag som pedagog förbereda mig?

Blev undervisningen/aktiviteten/erbjudandet som du/ni hade tänkt?

 

Stödfrågor månadsreflektion/kvalitetsverktyg

Mål 1.

Verksamheten ska utveckla sina arbetsprocesser kring ekologi (läran om samspelet i naturen) genom estetiska uttryckssätt

 

Hur främjar vår miljö, ute och inne, barnens undersökande av ekologi?

 

Hur har vi gett barnen möjligheter att mötas kring olika saker på olika sätt ( hundraspråkligheten)?

 https://www.youtube.com/watch?v=j2KN8Jwf8xY

 

Hur främjar vårt projekt barnens relationsskapande med naturen?
 

Mål 2.

Vi ska diskutera och definiera vad långa tankar och långsamhet innebär i teori och praktik i utbildningen på Kompassens förskola

 

Vilka organisatoriska val har vi gjort för att främja långa tankar och långsamhet? Varför? (organisation av tid, grupper, miljö, material, pedagogens roll)

 

Främjande Mål.

Utbildningen ska utveckla arbetsprocesserna kring demokratiska strategier vid förhandling, problemlösning och konflikthantering

 

Kan vi se att våra strategier blir ett verktyg i demokratiarbetet? Hur?

 

Stödfrågor för utvärdering och halvårsanalys

Utvärdering/halvårsanalys

Var befinner vi oss nu i relation till målet?

Hur blev det?

Vad har fungerat bra/mindre bra?

Vilka kunskaper/förmågor har vi sett att barnen har tagit till sig/utvecklat? Hur ser vi det?

Varför blev det som det blev?

Vad kan vi utveckla? Hur?

Hur går vi vidare?

 

Stödfrågorna är tänkta att vara en hjälp vi arbetet med reflektion, utvärdering & analys. Ni använder de frågorna som känns meningsfulla för er. Ni kan också lägga till egna i ert planeringsunderlag.

Slutanalys 2019/2020:

Dessa stödfrågor och rubriker ska användas i ert analysarbete på avdelningen. Kopiera ner frågorna och rubrikerna till er reflektions- och analysdel här nedanför. Har man fler än ett mål, så får man skriva en slutanalys/mål. När slutanalysen är klar för respektive mål så kopieras den in i en lärlogg som kopplas till rätt respektive mål/planering som ligger i förskolans lärarrum. 

Målformulering:

Resultat: 

Har vi nått målet? (Ja, nej, delvis)

Utvärdering/Analys:

Var befinner vi oss nu i relation till målet?

Hur uppnåddes målet?

Varför blev det som det blev?

Vilka val har vi gjort och varför?

Kan vi identifiera några mönster? Likheter/Skillnader

Framgångsfaktorer, vad tar vi med oss?

Har vi identifierat några nya utvecklingsområden?

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: