👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Babblarna

Skapad 2019-11-11 16:27 i Stadsskogens förskola Alingsås
Förskola
Vi arbetar med språk och kommunikation.

Innehåll

Vi har valt att arbeta med Babblarna på Myrkotten. Dels för att vi ska få med alla delarna i läroplanen på ett övergripande och lättförståeligt sätt, för både pedagoger och barn, samt för att det är ett roligt material att arbeta med. Dessa färgglada figurer står för olika delar i läroplanen genom sina intressen. Dessa intressen beskrivs kortfattat här nedan.

 

DODDO den blåa = Är extra duktig på social kompetens, hans egenskaper använder vi varje dag i vår grundverksamhet som står i fokus just nu när vi ska lära oss att vara tillsammans, dela med sig, vänta på vår tur och vara rädda om våra saker och varandra.

 

BOBBO den röda = Är rörelse expert, hans egenskaper använder vi i aktiviteter där vi använder vår kropp tex. När vi dansar och rör oss till musik, går på vår balansgång och leker ute.

 

BIBBI den gula = Är bra på matematik, hans egenskaper använder vi oss av när vi tex. Leker med sortering leksakerna i form av nallar, frukter och djur, bygger med lego och klossar, pluppar och räknar saker samt i ramsor och sång.

 

DIDDI den rosa = Är bra på skapande, hans egenskaper använder vi när vi har målarstund, när vi degar, målar med olika material tex kritor, pennor, duttpennor, flaskfärg, tuschpennor m.m och utforskar vår kreativitet tillsammans.

 

BABBA den bruna = Är bra på språket, hans egenskaper använder vi när vi använder TAKK, läser böcker, samtalar om saker vi ser och hör, sjunger, när vi använder vårt kroppsspråk/ talspråk för att förmedla våra önskemål och tankar.

 

DADDA den gröna = Är bra på natur och teknik, hans egenskaper använder vi i samspelet med naturen tex letar kryp, glittriga stenar, blommor m.m. Även när vi utforskar olika saker tex hur saker är uppbyggda, friktion, dragningskraft, densitet m.m.

Vår läroplan, Lpfö 18, lyfter bland annat vikten av att barnen får möjlighet och förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygg i gruppen. Känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet, utveckla normer och förhållningssätt så alla kan trivas på förskolan med samma förutsättningar och lika värde. Detta för att barnen ska få möjlighet att utvecklas i sin takt. Samt chansen att få känna att de kan och få tillit till sin egna förmåga och våga lita på den.

 

SYFTE:

Genom att skapa en tydlighet i grundverksamhet formas barnen till trygga, glad, nyfikna individer med god självbild och en bra plattform att stå på.Våra viktiga byggstenar i verksamheten är:

 

  • Omsorgen och rutinerna.

  • Hur vi är mot varandra och samspelar

  • Inspirerande och utmanande inne och utemiljöer För att lyckas med våra byggstenar i verksamheten är det viktigt att barnen lär känna oss pedagoger så de kan känna trygghet och tillit till oss. Det är också viktigt att vi pedagoger tar oss tid att lära känna varje barn, vart är de i sin utveckling, va har de för styrkor, i vilka situationer behöver de stöttning, finns det saker de känner oro inför osv. För att nå vårt mål behöver vi vara närvarande pedagoger som är lyhörda, intresserade och medforskande. Så att alla barn kommer till tals och får den omsorg och de utvecklingsmöjligheter, som de är värda.

 

Mål 

Målet är att alla barnen ska känna sig trygga på förskolan. Kunna känna tillit till oss pedagoger, verksamheten, kompisarna och vår miljö, både inne och ute, få chansen att växa och utvecklas i sin takt och efter sin förmåga.Nuläge och intention

Efter sommaren började vi med en ny barngrupp och efterhand har fler skolats in. Vår grundverksamheten är formad så vi kan skapa fina relationer och lära känna varandra samt att kunna hälsa våra nya kompisar välkomna. Vi behöver ha våra rutiner och må-bra regler synliga och tydliga varje dag för att vi alla ska få en trygg och lärorik verksamhet att vara i på dagarna. Detta är viktigt eftersom varje gång det kommer ett nytt barn rubbas det vi byggt upp och barngruppen formas igen utefter de nya förutsättningarna.Genomförande

1. Omsorg och rutiner:

Rutiner är återkommande aktiviteter och händelser i förskolans vardag för att barnen ska känna trygghet i den dagliga verksamheten. Som t.ex.

 

- Lämning/ Hämtning

 

- Måltider

 

- Samling

 

- Toalettbesök/ Blöjbyte

 

- Vila

 

- På- och avklädning

 

- Utevistelse

 

- Fri lek

 

- Städning

2. Hur vi är mot varandra och samspelar

I förskolan är det viktigt att känna  trygghet samt att lära sig sociala regler och samspel för att kunna fungera i en grupp.

Detta skapar pedagoger och barn tillsammans genom att;

 

- Alla har lika värde.

 

- Att möta varandra – hälsa på, se, höra, bekräfta, vara delaktig.

 

- Ge positiv respons på goda handlingar, både stora och små.

 

- Ta hänsyn till varandra.

 

- Träna turtagning.

 

- Sätta gränser – säga stopp, markera med ord och tecken.

 

- Utveckla empatisk förmåga.

 

- Pedagogerna är goda förebilder som uttrycker sin omsorg om andra tex fråga ”Hur gick det med dig?” om man råkat stöta emot någon osv.

 

- Vi uppmärksammar händelser bland barnen genom att hjälpa dem att ta reda på vad som hänt. Det är inte alltid som vi tror. Vi ser inte alltid hela händelseförloppet.

 

 

Vi pratar tillsammans med barnen hur vi kan göra för att det ska kännas bra för alla. 

Eftersom vår barngrupp består av yngre barn behöver vi vara närvarande hela tiden. Det är viktigt så vi kan hjälpa dem i konflikter och visa dem hur man är mot varandra, både fysiskt och verbalt. Även hjälpa dem att säga förlåt om något tokigt händer.

 

        

3. Förskolans lek och lärandemiljö:

 Lek- och lärandemiljö skall väcka och möta varje barns nyfikenhet lust och intresse att lära sig.

 

Detta gör vi genom att:

 

- Introducera lekmaterial – dess plats och användning.

 

- Lekmaterial finns tillgängligt för att barnen ska kunna göra egna val.

 

- Skapa en god lek- och lärandemiljö genom att vara närvarande vuxna.

 

- Tillsammans utforska och söka kunskap. Ta tillvara allas kunskap.

 

 

För att att vi ska få en god grund verksamhet krävs det även att vi pedagoger är goda förebilder som är samspelta,  tydliga och konsekventa i vårt arbete.

 

 

 

Vem ansvarar för vad?

Ansvariga inskolning pedagoger för de nya barnen har huvudansvaret under inskolningen men alla pedagoger har ett gemensamt och fortlöpande ansvar att stötta och hjälpa alla i detta arbetet under hela läsåret.

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 Lpfö 18 Förskollärare ska ansvara för att utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

 Lpfö 18 Arbetslaget ska visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

 Lpfö 18 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma r

 egler,

 Lpfö 18 Förskollärare ska ansvara för att varje barn får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

 Lpfö 18 Arbetslaget ska främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,