👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utflyktsdag på Lärlingen HT-19

Skapad 2019-11-14 10:58 i Österbyskolan Östhammar
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Matematik Idrott och hälsa
Att vara ute i friska luften är bra för oss! Under utedagen tränas de motoriska färdigheterna. Ni kommer även få upptäcka kryp, insekter, fåglar och naturens alla skiftningar under årets gång. Vi kommer att ha social samvaro, där regler och kommunikation av olika slag tränas.

Innehåll

 Undervisning och metoder:
Eleven ska genom undervisningen ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling. Genom att eleverna får vistas i natur och samhälle ska undervisningen också stärka deras möjligheter att ta del av ett aktivt förenings-, kultur- och friluftsliv i närmiljön. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer.  Vidare ska eleverna få förståelse för hur fysisk aktivitet och utevistelse kan påverka hälsa och välbefinnande. Eleverna kommer att vistas ute vid vattentornet, samt stora lekparken och använda sig av olika material för att upptäcka livet i naturen och närmiljön med hjälp av bland annat luppar. I Skogen kommer eleverna få röra sig fritt bland stockar och stenar och vid stora lekparken så blir det mycket klättring, gunga och snurra på snurrkarusellen.
 

Syfte och förmågor som tränas: 

 • Pröva och utveckla idéer
 • Lösa problem
 • Omsätta idéer i handling
 • Kommunicera med språkliga uttrycksformer 
 • Utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik, samhälle.
 • Röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
 • Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt 

 

Mål:
      -Du ska kunna orientera dig i vår närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
      -Du får möjlighet att utveckla din förmåga att röra sig allsidigt och turtagning.
      -Du ska få leka i olika miljöer och naturupplevelser. 
      -Du ska få lära dig om naturen och allemansrätten.

 

Hur:
Vi går till Vattentornet varannan onsdag 14.10- ca 16.00.

Vi går till stora lekparken varannan onsdag 14:00- ca 16:00

 

När:
1 ggr/veckan

 

Ansvarig:
All personal på Lärlingen

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.
  Gr lgr11  -
 • Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Gr lgr11  -