Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språket i språket- dialekter och gruppspråk

Skapad 2019-11-14 16:41 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Arbetsområdet berör hur vi bildar och böjer ord i svenskan, samt vilka dialekter vi har och hur de har uppstått.
Grundskola 7 – 8 Svenska
I Västergötland är du "åpen" om du roffar åt dig. I Halland är du "hång". Vilket ord använder man i Skåne? Det här och en hel del till gällande dialekter i svenskan och ords ursprung kommer vi att fokusera på under några veckor framöver. Vi beräknar hålla på mellan vecka 45 och 49

Innehåll

Bedömning – så här kommer dina förmågor att bedömas:

Din förmåga att formulera dig och kommunicera i tal visar du genom hur du, i ditt argumenterande tal, förbereder dig och genomför det. Både innehåll och hur du genomför talet bedöms. 

Din förmåga att formulera dig och kommunicera i skrift visar du i din resonerande text om din egen relation till dialekter. Genom att uttrycka dig på ett tydligt sätt, med ett korrekt språk och bra meningsbyggnad så visar du en bättre kvalité.

 

Din förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa, visar du genom att på egen hand och med hjälp av din grupp hitta tillräckligt med information om er dialekt samt att ni har använt er av flera olika sorters källor. DU skall också ha funderat över de källornas trovärdighet och relevans för arbetet.

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 

 V 45

Måndag: Filmklipp från Youtube. Genomgångsfilm Portal. (Läsa i Portalboken s 256-259.) Uppgiften ”Slang och andra uttryck”. Presentera hemuppgiften för veckan: intervju.

Onsdag: Genomgångsfilm ”Att välja ut information”. Källkritiska frågor. Genomgång av uppgiften. Exempeluppgifter.

Fredag: Fortsätta m övningen 20 min. Därefter Källkritisk uppgift- bedömning.

 

v 46

Måndag: Varför gör vi detta? Gruppsamtal utifrån hemuppgiften från förra veckan. Gemensam klassdiskussion.

Onsdag: Genomgång om olika dialekter. Enligt

http://www.grundskoleboken.se/wiki/Svenska_dialekter?fbclid=IwAR07GzTkGPRpz3vNC6YKSacJAdOR9nzLpuMXJvWqrDt134zqQXSy-BZ4kWY

Fredag: Fortsättning på genomgång. Dialektnyheter.

 

V 47

Måndag: Avsluta genomgången om dialekter. Läsa ur häftet och besvara frågor.

Onsdag: Fortsätta m PP:n om hur vi uppfattar olika dialekter. Titta på Robert Gustafsson.

Fredag: Genomgång om hur man genomför ett enkelt argumenterande tal; Etos, Logos, Pathos. Skriv ett talmanus, där du punktar ner argument för eller emot dialekter. Du kan t ex utgå ifrån motsatsparen fult-fint, bildat-obildat, manligt-kvinnligt, modernt-omodernt, tryggt-otryggt.

 

v 48

Måndag: Studiedag

Onsdag: Vikarie. Fortsätt skriv på ditt talmanus./Spela in ditt argumenterande tal om dialekter.

Fredag: Spela in ditt argumenterande tal om dialekter och lämna in på Classroom. Påbörja din resonerande text om dialekter.

 

V 49

Måndag: Skriv klar din resonerande text om dialekter och lämna in. Utvärdera på Unikum.

Bedömning - detta kommer att bedömas:

 

 En skriftlig bedömningsuppgift där du resonerar om källors trovärdighet och användbarhet. Ju fler aspekter av trovärdighet och lämplighet du lyfter fram desto bättre kvalité har ditt resonemang. Du har ett lektionstillfälle på dig till att göra denna uppgift.

En Muntlig argumentation: Du ska filma dig själv där du argumenterar för eller emot dialekter. Du ska utgå från både fakta och åsikter om din egen eller någon annans dialekt. Du har en och en halv lektion på dig att förbereda dig/samla fakta och en halv lektion till att spela in. 

En skriftlig resonerande text om din egen och andras användning av dialekter. Här skall du med hjälp av ett antal stödfrågor resonera om de dialekter du har kommit i kontakt med och i vilken mån du själv förstår och använder dialekt. Du har två lektionstillfällen på dig till detta.

Utvärdering - processlogg

Efter arbetsområdet kommer jag, Debbie, att lägga upp min bedömning av det du har gjort under området. Dessutom ska du som elev skriva en utvärdering av området i kommentarsfältet här under. Var noga med att motivera dina svar eftersom tanken är att du skall ha nytta av dessa utvärderingar inför nästa område.

1. Titta igenom häftet och fundera över vad vi har gjort under projektet.(detta behöver du inte skriva)
2. Vad har varit bra med projektet?
3. Vad kan förbättras? (upplägg)
4. Vilken del har du upplevt som:
a. Roligast b. Lättast c. Svårast d. Störst utmaning
5. Hur kan den här typen av arbete hjälpa dig i framtiden?
6. Vilka förmågor har du utvecklat? Beskriv varför och hur.

7. Granska ditt arbetssätt. Vad gjorde du bra som du kan ta med dig? Vad i ditt arbetssätt kan du förbättra?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Nya ord i språket, till exempel lånord.
  Sv  7-9
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Språket i språket- dialekter

Kunskapskrav
E
C
A
6a Skriva olika texter
Med variation och textbindning
Eleven kan skriva med språklig variation och textbindning.
Viss upprepning förekommer men du använder vissa synonymer. Du använder ibland ord som är svåra eller ovanliga och lyckas ibland med användningen av dem. Meningarna hänger ihop men består mest av huvudsatser. Meningarna är enkla, ofta korta och inleds ofta med subjektet. Satsradningar kan förekomma och då är satserna ofta skilda åt med kommatecken.
Du upprepar dig sällan och använder medvetet synonymer. Du använder både enklare och svårare ord och då oftast på ett sätt som stämmer med sammanhanget. Du varierar huvudsatser och bisatser. Du varierar också enkel med varierad syntax och mellan långa och korta meningar. Satserna inom en mening är ofta kopplade med bindeord.
Du använder många synonymer utan att det känns ansträngt. Du använder en variation av ord på ett kreativt och lämpligt sätt. Du varierar satser och meningslängd samt visar medvetenhet hur det påverkar textens helhet.
6b Skriva olika texter
Texttyp
Eleven har en fungerande anpassning till texttyp.
Du strävar efter att skriva en resonerande text.
Du följer formen för en resonerande text relativt väl.
Du följer formen för en resonerande text väl.
6c Skriva olika texter
Språk och struktur
Eleven följer språkliga normer och strukturer.
Stavning och grammatik är fungerar någorlunda, viss styckeindelning finns och då är varje stycke en sammanhållen helhet. Du blandar olika markeringar för nytt stycke, hybridstycke, blankrad och indrag, utan att man som läsare förstår systemet. Du har en röd tråd även om den inte är tydlig.
Stavning och grammatik är övervägande korrekt. Styckeindelning fungerar väl med tydliga kärnmeningar. Du har en tydlig röd tråd. Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag.
Stavning och grammatik är nästan alltid korrekt, din styckesindelning god, dvs. du har variation på styckenas längd vilket inspirerar läsning och markerar deras olika tyngd. Du har en tydlig röd tråd. Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag.
8b Granska och resonera om källor
Eleven för resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du resonerar på ett enkelt sätt om varför källan fungerar för syftet och presenterar någon tanke om källans trovärdighet utifrån logik och fakta.
Du resonerar på ett utvecklat sätt om källornas trovärdighet och lämplighet. Du ser flera kopplingar och kan objektivt motivera och utveckla ditt resonemang med tydlig logik.
Du presenterar på ett utvecklat sätt några tankar om källornas trovärdighet. Du hittar flera kopplingar och kan objektivt motivera och redogöra för olika fakta, förklara och dra slutsatser kring skillnaderna utifrån en tydlig logik.
12 Argumentera
Du kan diskutera varierande ämnen genom att framföra åsikter med underbyggda argument.
Du deltar aktivt i framtagandet av argument och i ditt argumenterande tal presenterar du något argument för din tes.
Du deltar aktivt i framtagandet av argument, samt presenterar flera olika argument och kan se att det kan finnas andra tolkningar. Du har både fakta och känsloargument.
Du arbetar koncentrerat för att ta fram fakta till ditt argumenterande tal samt presenterar argument ifrån olika vinklar. Dina argument är välgrundade och genomtänkta och du är övertygande och säker i ditt sätt att tala. Du har också en bra struktur.
13b Anpassning
Eleven anpassar sin framställning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du försöker tänka på vem din presentation är till för, men lyckas inte helt i din anpassning, t ex gällande ordval. Du har inte så mycket ögonkontakt.
Du gör en del anpassningar av innehåll och ordval inför sammanhanget och du formulerar dig relativt väl. Du gör ett försök att engagera publiken. Du tittar på publiken.
Du är medveten om hur dina ordval och din struktur påverkar mottagaren. Du formulerar dig väl och göra presentationen lättfattlig, samt engagerar publiken, bl a genom kroppspråk.
14a Föra resonemang
Eleven kan föra underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag.
Du visar att du har en viss kunskap om svenskan. Du känner till något om de olika dialekterna och ser hur dessa påverkar dig.
Du visar relativt goda kunskaper om svenskan. Du kan koppla ihop viss fakta med ditt eget användande av dialekt.
Du visar goda kunskaper och resonerar på ett trovärdigt sätt om dialekter, både ur ett allmänt och ditt eget perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: