👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Monstret - ett skrivprojekt

Skapad 2019-11-14 18:37 i Högåsskolan Knivsta
Detta är ett skrivprojekt där du ska skriva en längre berättelse med nio kapitel. Inspiration till det här skrivprojektet är hämtat från läraren Josef Sahlins skrivprojekt "Monstret".
Grundskola 4 Svenska
Monstret är ett skrivprojekt i åtta delar. Du kommer att få skriva en längre berättelse utifrån givna ramar.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsätt­ningar

att utveckla sin förmåga att:

● formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

● läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

● anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

● urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

● söka information från olika källor och värdera dessa.

Undervisningens innehåll

LÄSA OCH SKRIVA

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Att skriva, disponera och redigera texter med hjälp av dator/ipad.
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

BERÄTTANDE TEXTER OCH SAKPROSATEXTER

 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texters innehåll, uppbyggnad och typiska språkdrag.
 • Texter som kombinerar ord och bild.

SPRÅKBRUK

 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte...

INFORMATIONSSÖKNING OCH KÄLLKRITIK

 • Informationssökning i några olika medier och källor, t ex i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Arbetssätt

Den här berättelsen kommer att skrivas på dator.  Till varje kapitel finns ett moment i svenskämnet inkluderat och inför varje kapitel får du veta syfte och mål med kapitlet. I arbetet ingår det att ta del av dina klasskamraters texter och att komma med respons på dina kamraters texter. I berättelsen ska det finnas bilder som förstärker innehållet i dina texter. 

 

Bedömning

I klassrummet och under arbetets gång får du muntlig feedback av oss lärare. Du kommer att ge och få kamratbedömningar under arbetets gång. I slutet av skrivprojektet kommer du att få göra en självbedömning samt en bedömning utifrån matrisen av din lärare. 

Matriser

Sv
Monstret - ett skrivprojekt

Kapitel 1 - Ljuden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag...
 • Sv  E 6
Jag kan med stöd skriva en inledning där det finns en röd tråd.
Jag kan skriva en spännande inledning där det finns en röd tråd i texten.
kan skriva en spännande inledning där det finns en tydlig röd tråd i texten och ett varierat språk.
 • Sv  E 6
Jag behöver öva min stavning och användandet av skiljetecken.
Jag stavar vanligt förekommande ord korrekt och använder oftast skiljetecken på rätt sätt.
Jag stavar vanligt förekommande ord korrekt och använder skiljetecken på rätt sätt.

Kapitel 2 - Rädslan

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag...
 • Sv  E 6
Jag kan med stöd bygga ut min text med någon känsla.
Jag kan bygga ut min text med några känslor.
Jag kan bygga ut min text med flera känslor och de är tydligt kopplade till berättelsens innehåll.
 • Sv  E 6
När jag använder dialog i min text använder jag anföringstecken eller talstreck med viss säkerhet.
När jag använder dialog i min text använder jag anföringstecken eller talstreck med relativt god säkerhet.
När jag använder dialog i min text använder jag anföringstecken eller talstreck med god säkerhet.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3

Kapitel 3 - Upptäckten

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag...
 • Sv  E 6
Jag kan med stöd bygga ut min text med adjektiv eller adverb.
Jag kan bygga ut min text med några adjektiv eller adverb.
Jag kan bygga ut min text med flera adjektiv och adverb.
 • Sv  E 6
Jag behöver öva min stavning och användandet av skiljetecken.
Jag stavar vanligt förekommande ord korrekt och använder oftast skiljetecken på rätt sätt.
Jag stavar vanligt förekommande ord korrekt och använder skiljetecken på rätt sätt.

Kapitel 4 - Dikten

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag...
 • Sv  E 6
Jag kan skriva en dikt.
Jag kan skriva en dikt som till viss del är kopplat till romanen.
Jag kan skriva en dikt som har en tydlig koppling till romanen och handlar om att det är töntigt att tro på monster.
 • Sv  E 6
Jag behöver öva min stavning och användandet av skiljetecken.
Jag stavar vanligt förekommande ord korrekt och använder oftast skiljetecken på rätt sätt.
Jag stavar vanligt förekommande ord korrekt och använder skiljetecken på rätt sätt.

Kapitel 5 - Boken

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag...
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Jag kan med stöd söka fakta och använda den fakta jag hittar i min roman.
Jag kan söka och använda den fakta jag hittar i min roman. Jag skriver delvis ner min fakta med egna ord.
Jag kan söka och använda den fakta jag hittar i min roman. Jag skriver ner min fakta med egna ord.
 • Sv  E 6
Jag behöver öva min stavning och användandet av skiljetecken.
Jag stavar vanligt förekommande ord korrekt och använder oftast skiljetecken på rätt sätt.
Jag stavar vanligt förekommande ord korrekt och använder skiljetecken på rätt sätt.

Kapitel 6 - Blandningen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag...
 • Sv  E 6
Jag kan skriva ner ett recept som till viss del går att följa.
Jag kan skriva ner ett recept som går att följa.
Jag kan skriva ner ett tydligt recept som är lätt att följa.
 • Sv  E 6
Jag behöver öva min stavning och användandet av skiljetecken.
Jag stavar vanligt förekommande ord korrekt och använder oftast skiljetecken på rätt sätt.
Jag stavar vanligt förekommande ord korrekt och använder skiljetecken på rätt sätt.

Kapitel 7 - Hämnden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag...
 • Sv  E 6
Jag kan med stöd skriva ett kapitel med en ganska tydlig början, mitt och slut.
Jag kan skriva ett kapitel med en ganska tydlig början, mitt och slut.
Jag kan skriva ett kapitel med en tydlig början, mitt och slut.
 • Sv  E 6
Jagkan med stöd få med styckeindelning i min text.
Jag har med någon styckeindelning som till stor del fungerar i min text.
Jag har med någon styckeindelning som fungerar mycket väl i min text.

Kapitel 8 - Sanningen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag...
 • Sv  E 6
Jag kan med stöd knyta ihop händelserna i min berättelse så att några delar i romanen hänger ihop och ger ett tydligt slut.
Jag kan knyta ihop händelserna i min berättelse så att några delar i romanen hänger ihop och ger ett tydligt slut.
Jag kan knyta ihop händelserna i min berättelse så att alla delar i romanen hänger ihop och ger ett tydligt slut.

Bilder till Skolmonstret

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag...
 • Sv  E 6
Jag använder bilder till min text som till viss del förstärker textens budskap.
Jag använder bilder till min text som till stor del förstärker textens budskap.
Jag använder bilder till min text som tydligt förstärker textens budskap.

Respons och bearbetning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag
 • Sv  E 6
Jag kan ge en kamrat någon kommentar på hens text.
Jag kan ge en kamrat några kommentarer på hens text, kommentarerna ger både beröm och förslag på utveckling.
Jag kan ge en kamrat flera kommentarer på hens text, kommentarerna ger både beröm och förslag på utveckling.
Jag bearbetar något i min text efter respons som gör att texten blir bättre.
Jag bearbetar flera delar i min text efter respons som gör att texten blir bättre.
Jag bearbetar noga min text efter respons vilket gör att texten blir mycket bättre.