Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solrosen-Omsorg, utveckling och lärande

Skapad 2019-11-18 07:51 i Myran Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
En lärandeprocess sker oftast i leken och genom den dagliga leken samt i våra rutiner sker en utveckling som kontinuerligt fylls på med nya kunskaper att med sig in i nästa fas i deras uppväxt.

Innehåll

 

 

1. Undervisningsplanering

 

 • Vad ska läras ut?

 • Svar:
 • "självständighet och tillit till sin egen förmåga",
 • "nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära",
 • "förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler"
 • Varför?

 • Svar: För att kunna stärka barnens självstänghet och ansvarstagande gentemot sig själv och mot andra individer,
 • Hur ska undervisningen genomföras?
 • Svar: Vi kommer att arbeta med våra pedagogiska planeringar som finns på avdelningen samt med det intresse som finns vid de olika tillfällen som dyker upp under terminens gång. Vi kommer att arbeta i helgrupp och i mindre grupper.
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

 • Svar: I helgrupp, i mindre grupper samt med et enskilda barnet.
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 • Svar: För hela barngruppen

 

 • Av vem?

 • Svar: Alla pedagoger på avdelningen ansvarar för utbildningen, Lotta och Patricia ansvarar för dokumentationen.
 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

 •  

  Svar: Vi vill att barnen ska ha med sig en självstänghet och kunskaper som de kan ta med sig vidare till skolan.

  _____________________________________________________________________ 

  2. Reflektion

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: