Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GPP-mall ''Jag och du''

Skapad 2019-11-18 15:04 i Dragonens förskola Halmstad
Halmstads mall för Gemensam pedagogisk planering i förskolan (GPP)
Förskola
Genom arbetet kring värdegrund, respekt, empati och känslor vill vi hjälpa barnen att sätta ord på sina känslor, förstå andras känslor och åsikter samt respektera varandra. Genom det stödjer vi barnen att utveckla sin sociala kompetens samt barnens språkutveckling. Matematiken synliggörs genom exempelvis turtagning, problemlösning och olika lekregler.

Innehåll

Temaarbete ''Jag och du'' värdegrundsarbete.

Utvecklingsområden

Efter sommaren var det nya inskolningar och en ny barngrupp. Vi såg behovet i vår barngrupp att arbeta med goda relationer och kamratskap. Vi vill med detta tematiska arbete stärka barnens relationer till varandra i barngruppen, det finns ett behov i gruppen att lyssna in/på varandra samt identifiera hur de är en bra kompis mot varandra. Genom att stärka barnens språkliga kunskaper hjälper det deras förmåga att kunna uttrycka sig. Vi kommer fokusera extra på är matematiken då det är BUN.s prioriterade mål. Matematiken synliggörs genom exempelvis turtagning, lekregler, dela med sig samt problemlösning.

 Syfte/Mål

Vi strävar efter att barnen ska utveckla förmågan att förstå sig själv och andra i samspel.

Vi kommer att i de vardagliga situationerna hjälpa barnen att reflektera över olika situationer genom att ställa frågor, därigenom får barnen reflektera över sitt egna agerande och förhoppningsvis få med sig verktyg som de kan använda när liknande situationer uppstår. Vi vill även att barnen ska utveckla en ökad förståelse för sin egna roll i konflikterna.

Vi strävar efter att barngruppen ska få en vi-känsla, utveckla den sociala kompetensen vilket förhoppningsvis leder till att mindre konflikter uppstår. 

Vi strävar efter att utveckla barnen till demokratiska medborgare genom att de lär sig hur de ska vara mot varandra. Vi strävar efter att ge barnen olika strategier för att kunna hantera de olika känslorna som uppstår. Hur läser vi av våra kamrater och hur upplever vi olika känslor? Vi vill även ge barnen strategier som de kan få användning för i det sociala samspelet samt ge förståelse för vikten av att ta hänsyn till varandra och se våra likheter/olikheter som en tillgång.

Riktlinjer i läroplanen

Vi arbetar för att stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra.

Vi arbetar för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande.

Vi arbetar för att främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen.

Prioriterade mål utifrån Normer och värden 2:1

Se valda mål nedan.

Prioriterade mål utifrån Omsorg, utveckling och lärande 2:2

Se valda mål nedan.

Prioriterade mål utifrån Barns delaktighet och inflytande 2:3

Se valda mål nedan.

Stöd i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Lundberg (2007, s.16) lyfter i sin studie att när en person läser högt kan den uttala orden tydligare än vid ett vanligt samtal. Detta leder i sin tur till att barnen får en bättre uppfattning av ordens uppbyggnad. Barnen får möta nya ord och begrepp som de kanske inte hade fått höra i ett vardagligt samtal. Detta leder i sin tur till att barnen utvecklar sitt ordförråd. Därför har vi valt att utgå från högläsning ur kompisböckerna då de utgår från det som vi ämnen och dilemman som vi väljer att belysa i vårt tematiska arbete.

För att barnen ska på bästa sätt kunna kommunicera och förmedla känslor samt sina tankar, behöver barnen få delta i konversationer med kompetenta pedagoger på förskolan. I studien påpekas det att konversationer är det viktigaste verktyget för att främja yngre barns språkutveckling. Pedagogerna skall skapa tillfällen för att barnen ska få utveckla sitt verbala förråd samt lära sig språkets struktur genom konversationer. Meningsfulla konversationer mellan barn och vuxen utvecklar barnets förståelse av språkets betydelse (Bond & Wasik, 2009, s. 467-473). Vi lägger ett stort fokus på kommunikationen och dialogerna med barnen. För att kunna stötta i olika situationer som uppstår såsom turtagning, problemlösning och lekregler. Det är i de olika samspelssituationerna som barnen har möjlighet till att appropriera ny kunskap (Säljö, 2014, s.298)

Pedagogernas roll är viktigt för lustfyllda möten med barnen men det är även att pedagogen är kompetent och skapar möjligheter till barns utveckling och att sker utifrån barns perspektiv (Dahlgren, Gustafsson, Mellgren & Olsson, 2013, s.168). Därför är vi aktiva och närvarande pedagoger som tar utgångspunkt från barnens vardag samt de situationer som uppstår för att diskutera och arbeta fram lösningar med deras tankar och känslor.

 Planera och genomföra

När vi introducerar detta tematiska arbete samt de olika aktiviteterna för vi dialoger med barnen innan och efter aktiviteten samt att vi upprepar för vidare diskussioner om aktiviteten men även de olika ämnena som berörs. 

Vi läser våra kompisböcker och har aktiviteter kopplat till varje bok för att barnen ska få en förståelse för rättigheter och skyldigheter i det sociala samspelet (bland annat samarbeta, vänta på sin tu, säga förlåt och dela med sig). 

Vi reflekterar genom att ställa produktiva frågor till barnen om vilka olika känslor som finns, hur de ser ut samt hur det kan kännas. Vi ska skapa en tankekarta kring varje bok som kommer synliggöras genom att sättas upp på vår temavägg. Vi kommer även att titta på olika videoklipp som berör värdegrunden, olika känslor samt reflekterar och diskuterar efteråt för att synliggöra barnens tankar och idéer.

I barngruppen finns det 14 barn som befinner sig i åldrarna 2-4år. Vi är tre personal som arbetar på kycklingen.

Barnen kommer att befinna sig i mindre grupper under de olika aktiviteterna. Några av aktiviteterna kommer att ske i helgrupp. Vårdnadshavarna kommer att bli involverade genom att vi delar med oss av videoklippen ''ugglan och kompisproblemet'' så att de kan titta på det hemma med barnen. Vi kommer uppdatera barnens lärloggar på unikum och i våra veckobrev kommer vi att beskriva vad som skett under veckans gång. Vi har dialoger med vårdnadshavarna om vad vi har arbetat och diskuterat med barnen under dagen så att de kan fortsätta reflektionen och dialogen med barnen hemma. 

I vårt kommande arbete ska barnen få skapa egna stopphänder, vänta på sin tur markeringar på golvet, visa sina känslor i en spegel för att synliggöra hur de olika känslorna kan se ut samt att vi använder tecken för att tydliggöra språket.

 

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Vi kommer dokumentera med hjälp av observationer som vi antecknar samt dokumentation med kameran. Vi antecknar barnens reflektioner kring det tematiska arbetet. Vi kommer att dokumentera både på individ- samt gruppnivå.

Vid varje planerad aktivitet, alternativt samling har vi vårt temablock och en ipad nära till hands. Uppstår det en spontan händelse i en vardagssituation så försöker vi i högsta möjliga mån dokumentera det. Vi dokumenterar och observerar reglerbundet och sammanställer ett resultat i slutet gemensamt. Vi har en temavägg med barnens tankar som synliggörs på en tankekarta och teckningar som barnen skapat. Dokumentationen genomförs av oss pedagoger men med barnens delaktighet. När dokumentationen ska analyseras kommer vi att samarbeta i arbetslaget på avdelningen.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: