👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 6

Skapad 2019-11-19 08:58 i Klagstorps skola F-6 Trelleborg
Genom undervisningen i matematik ska eleven utveckla sin förmåga att: formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Grundskola 6 Matematik
Läsårsplanering i matematik åk 6.

Innehåll

Vad du ska lära dig:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • föra och följa matematiska resonemang
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar

Innehåll/arbetsområden:

Heltal, decimaltal, bråktal, procent, positionssystem, binära talsystemet, något historiskt talsystem (tex det babyloniska), sannolikhet, geometri, area, omkrets, längd, volym, massa, tid, vinklar koordinatsystem, grafer, medelvärde, typvärde, median, skala, algebra, talföljder, beräkningar med skriftliga metoder, rimlighetsbedömning och problemlösning i vardagliga situation.

Hur vi ska arbeta med området:

Vi kommer att arbeta parvis och i smågrupper med problemlösning som behandlar de olika områdena i matematik.

Spel och praktiska uppifter

Individuella uppgifter på Nomp

Skriftliga individuella uppgifter

Begreppslista:

Heltal, decimaltal, bråktal, procent, positionssystem, binära talsystemet,  addition, subtraktion, division, multiplikation,term, summa, differens, täljare, nämnare kvot, faktor, produkt, överslagsräkning, rimlighet, kvadrat, rektangel, triangel, cirkel, polygon, klot, kon, cylinder,  pyramid, rätblock, obekanta tal, ekvation, talföljd, skala, symmetri, måttenhet, area, omkrets, längd, volym, massa, tid, vinkel, sannolikhet, tabell, diagram, koordinatsystem, graf, algoritm

Tidsplan:

Planeringen kommer ligga som grund för hela åk 6 eftersom vi repeterar det vi arbetat med i åk 4 och åk 5 inför de nationella proven i åk 6.

Hur det ska bedömas:

Delaktighet i gruppuppgifter 

Skriftliga test

Delaktighet under lektionen

Individuella uppgifter på Nomp / Mattebok / Arbetsblad

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Det binära talsystemet och hur det kan tillämpas i digital teknik samt talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska.
  Ma  4-6
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.
  Ma  4-6