👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott åk 6 HT-2021

Skapad 2019-11-19 13:18 i Montessoriskolan Vaxholm Grundskolor
Planering HT 2018
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Innehåll

Den här terminen skall vi:

- vi inleder lektionen med uppvärmning. Nödvändig, dels för att kunna förbereda musklerna på aktivitet och för att på så vis kunna få ut så mycket som möjligt av det man har för stunden, och dels för att skaderisken är betydligt mindre! Allmän uppvärmning som syftar till att få igång de centrala organen hjärta, lunga och blodcirkulation.

- olika lekar, fotboll, friidrott och gymnastik i natur och utemiljö samt idrottshall

- delta i och förstå enkla regler i fotboll, basket och innebandy. Eleven ska kunskaper om hur redskap på ett säker sätt plockas fram och bort.

- mat och hälsolära

- kondition och styrketräning

- orientering i närmiljön med hjälp av kartor

-skadeförebyggande till exempel genom uppvärmning och stretching

- takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik

- grundläggande kunskaper i friluftsliv samt känna till principerna för allemansrätten Eleven ska veta vad som är lämplig klädsel och utrustning för friluftsliv i olika årstider.

- ledarskap: planera, förberedda och genomföra

 

Syfte:
- Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktivteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

 

Mål - det här ska du lära dig

 Du ska utveckla din förmåga och visa att du kan:  

  • genomföra aktiviteter i natur och utemiljö och känna till allemansrätten
  • delta i lekar, spel och idrotter med sammansatta motoriska rörelser
  • anpassa dina rörelser till takt och rytm till musik och i danser
  • orientera i kända miljöer med hjälp av kartor
  • känna till regler och rutiner för idrottssalen och omklädningsrummet och visa hänsyn
  • utveckla förståelse och kunna samtala om samband mellan fysisk aktivitet och hälsa
  • kunna ge enkla beskrivningar om hur man undviker skador
  • kunna samarbeta 

Undervisning - så här kommer vi arbeta 

  • olika lekar, spel och idrotter i natur och utemiljö samt i idrottssalen
  • orientering i närmiljön med hjälp av kartor och kartors uppbyggnad och symboler
  • rörelseövningar i kombination med olika gymnastikredskap 
  • skadeförebyggande till exempel genom uppvärmning och stretching
  • takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik
  • rättigheter och skyldigheter i naturen enl allemansrätten
  • teori med ord och begrepp för att kunna samtala om upplevelser av fysiska aktiviteter, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild
  • säkerhet och hänsynstagande
  • samarbetsövningar 
  • planera, genomföra och värdera olika rörelseaktivieter i smågrupper
  • eleverna kommer få vara med och bestämma aktiviter för vissa lektioner   

Bedömning - så här kommer dina kunskaper bedömas

  • din förmåga att anpassa rörelser till aktiviteten
  • din förmåga att delta i lekar, spel och idrotter med sammansatta motoriska rörelser
  • din förmåga att röra dig i takt till musik
  • din förmåga att vara ute i naturen och anpassa dig till olika förhållanden (t.ex. väder) och allemansrättens regler
  • din förmåga att orientera
  • din förmåga att resonera om hur olika fysiska aktiviteter påverkar hälsan
  • din förmåga att hantera säkerhet och hänsynstagande för andra vid träning, lek, spel, idrott, natur och utevistelser
  • din förmåga att visa och ge enkla beskrivningar om hur man förebygger skador vid träning
  • din förmåga att samarbeta och visa respekt
  • din förmåga att delta aktivt

Bedömningsmatris för Idrott & Hälsa, år 4-6

Matris över kunskapskrav i slutet av årskurs 6 i Grundskolan...

 

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

 

  • Idh    röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

 

  • Idh    planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

 

  • Idh    genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

 

  • Idh    förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.