Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande, beskrivande och argumenterande texter

Skapad 2019-11-19 17:26 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Vi arbetar med berättande, beskrivande, instruerande och argumenterande texter. Vi läser olika texter, diskuterar, övar och skriver.

Innehåll

 

Veckoplanering v. 47- 04 SvA 1

Centralt innehåll

Skriftlig framställning av texter för kommunikation och reflektion. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt berättande, beskrivande och argumenterande texter. Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor. 

 

Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer. 

 

Läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie-  och arbetsliv.

 

Läsning av och samtal om modern skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män som ger inblick i olika kulturer, allmänmänskliga teman och svenska referensramar.

 

Språklig variation i Sverige och i det svenska språket, med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel ursprung och bostadsort, ålder, kön och social bakgrund. Attityder till språklig variation. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt talat och skrivet språk. 

 

Litteraturförteckning

Carin Eklund, Inna Rösåsen, Formativ Svenska som andraspråk 1,   Liber, 2017

Åkerberg, Therése, Norefalk, Christian (2016). Svenska som andraspråk 1. NA Förlag

 

Innehåll:

Vi kommer att diskutera, läsa och gå igenom genrerna: berättande, beskrivande, instruerande och argumenterande text. Vi kommer även att arbeta med källhantering, hur man referera och citerar.

Bedömningsuppgifter:

Utförligare instruktioner finns under respektive inlämningsuppgift på unikum

 • Analys av en valfri saga eller novell. Du får textförslag på lektionstid
 • Textanalys - att känna igen och analysera olika genrer

 

v. 47

 Måndag

 

 • Muntliga presentationer av språkinlärning
 • Planering av det nya projektet i helklass. 

 

Onsdag

 

          Vi går igenom sagor och vad som är typiskt för genren.

 • Vilka sagor känner ni till? Vem var bröderna Grimm? Varför berättas sagor och vad är deras syfte och budskap?


 

v. 48

 

Onsdag

 Tillsammans läser vi: Folksagan  Askungen 

 

Vi tittar på bedömda elevexempel från A-E i liten grupp och i helklass. 

 

Vi går igenom uppgiften samt matrisen på Unikum.

 

 

 

v. 49

 Måndag

 Hur skriver man en bra sammanfattning av en litterär text? Hur får man fram budskapet?


Onsdag
Börja läs din saga, dina sagor. Du har två alternativ:

Alternativ 1) Du väljer endast en saga från texthäftet och återger och analyserar den. Din text ska då bli ca. 800 ord lång

Alternativ 2) Du skriver om 3 sagor, ca. 300 ord om varje. Samtliga sagor och analysförslag finns i ditt texthäfte som heter "Du äger berättandet". Din text blir då 900 ord lång. 

 

 

 

 

 

 

V. 50

Måndag och onsdag

 

Skrivtid och individuell coachning i hur man skriver sammanfattningar av litterära texter och uttrycker ett budskap.

 

 Lämna in analysen senast 18/12 på Unikum 

 

 

V 2-6

 

V 3

Måndag och Onsdag

Den nya kursboken delas ut i utbyte mot den gamla.

Vi går igenom målen och kunskapskraven för läsuppgiften 

Vi går igenom läsuppgifterna i kapitlet "Du äger läsandet" i boken Formativ svenska som andraspråk 1 sid. 229-269

(Onsdag)

Tillsammans läser vi Ulf Starks berättelse ”När mamma var indian ” och "Bokanmälan: Krigets grymhet och gråskalor  Sid234-236 i boken.

Mönsteruppgiften introduceras ((sid 232) . 

 v 4

Måndag och Onsdag

Först lite återkoppling till analysen av sagorna. Direkt och indirekt tal i en sammanfattning av en text.

Vi läser och diskuterar elevexempel för mönsteruppgiften. 327-243

 

v. 4

Måndag och Onsdag

Formativ uppgift nummer 1 introduceras (sid. 246).

Ni jobbar i par och läser texterna "Allt om Löpning tipsar dig...." och "Cykelvänliga Cypern" (sidorna 248-253) 

Uppgiften ligger under "Uppgifter i Unikum"

Tanken är att ni tillsammans läser texterna och sammanfattar dem muntligt så att ni är säkra på att ni förstår.  Först bestämmer ni vilken genre källtext 1 tillhör och hittar kännetecken för ert val på sidan 245, sedan gör ni samma sak med källtext nr 2. Efter det jämför ni vilka skillnader det finns mellan de två genrerna.

 

 

v. 5

Måndag och Onsdag

På måndagslektionen skriver ni en jämförande analys på ca 300-400 ord.  Inlämning efter lektionen.

På onsdag får ni feedback på er inlämningsuppgift.

Samtidigt får ni börja med den individuella inlämningsuppgiften"Formativ uppgift 2" sid 254

Läs texterna 256-261 och skriv en likadan analys som förra gången, denna gång enskilt.

 

 

 

V 6 

Måndag och Onsdag

Skrivtid och feedback

 

V 7 

Måndag och Onsdag

Formativ uppgift 3 (sid 262-272). Du jobbar enskilt. 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Novellanalys

 • Textanalys

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skriftlig framställning av texter för kommunikation och reflektion. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt berättande, beskrivande och argumenterande texter. Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.
  Sva  -
 • Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer.
  Sva  -
 • Läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
  Sva  -
 • Läsning av och samtal om modern skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män som ger inblick i olika kulturer, allmänmänskliga teman och svenska referensramar.
  Sva  -
 • Språklig variation i Sverige och i det svenska språket, med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel ursprung och bostadsort, ålder, kön och social bakgrund. Attityder till språklig variation. Digitaliseringens inverkan på språk och språkbruk. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt talat och skrivet språk.
  Sva  -

Matriser

Sva
Novellanalys SvA 1

Novellanalys

På väg att nå målen
E
D
C
B
A
Innehåll
Eleven visar i sin text att han eller hon till viss del kan skilja mellan berättande, beskrivande, återgivande, jämförande, instruerande och argumenterande texttyper. Texten är i huvudsak fokuserad på ämnet
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven visar i sin text att han eller hon kan skilja mellan berättande, beskrivande, återgivande, jämförande, instruerande och argumenterande texttyper. Texten är i huvudsak fokuserad på ämnet
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven visar i sin text att han eller hon kan skilja mellan berättande, beskrivande, återgivande, jämförande, instruerande och argumenterande texttyper. Texten är tydlig, nyanserad och fokuserad på ämnet
Disposition och sammanhang
Texten är sammanhängande och begriplig t.ex. genom referensbindning eller enkla sambandssignaler. Texten är till viss del anpassad efter överenskommet omfång.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Texten är sammanhängande, begriplig och välstrukturerad t.ex. med korrekt styckesindelning, inledning och avslutning och varierade sammanhangssignaler. Texten är anpassad efter överenskommet omfång.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Texten är sammanhängande, begriplig, detaljrik och välstrukturerad t.ex. med korrekt styckesindelning, inledning och avslutning och varierade sammanhangssignaler. Texten är anpassad efter överenskommet omfång.
Språk
Texten hindras inte av språket annat än i undantagsfall. Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer och mottagaren kan förstå innehållet utan alltför stor ansträngning. Eleven följer i huvudsak normerna för texttypen.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Texten hindras inte av språket. Innehållet framgår tydligt. När ordförrådet inte räcker till visar eleven prov på någon strategi för att uttrycka sig på ett annat sätt. Eleven följer i huvudsak normerna för texttypen. Eleven anpassar delvis stilen till texttypen
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Språket i texten är varierat och fungerar väl. Innehållet är lätt för mottagaren att ta till sig. När ordförrådet inte räcker till visar eleven prov på olika slags strategier för att uttrycka sig på ett annat sätt. Eleven följer i huvudsak normerna för texttypen. Eleven anpassa delvis stilen till texttypen och mottagaren.
Mallar
Eleven följer i huvudsak instruktionen och tillhörande mall. Eleven använder med viss säkerhet andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven följer instruktionen och tillhörande mall. Eleven använder med viss säkerhet andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven följer instruktionen och tillhörande mall. Eleven använder med säkerhet andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
Helhet
Textens innehåll är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Texten fungerar efter viss bearbetning i sitt tänkta sammanhang.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Textens innehåll är del anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Texten fungerar i sitt tänkta sammanhang.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Textens innehåll är väl del anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Texten fungerar väl i sitt tänkta sammanhang.

Sva
Textanalys sva 1

På väg att nå målen
E
C
D
B
A
Innehåll
Eleven visar i sin text att han eller hon till viss del kan skilja mellan berättande, beskrivande, återgivande, jämförande, instruerande och argumenterande texttyper. Texten är i huvudsak fokuserad på ämnet
Eleven visar i sin text att han eller hon kan skilja mellan berättande, beskrivande, återgivande, jämförande, instruerande och argumenterande texttyper. Texten är i huvudsak fokuserad på ämnet
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Elevens ämnesval visar en vilja att även ta sig an komplexa ämnen. Eleven visar i sin text att han eller hon kan skilja mellan berättande, beskrivande, återgivande, jämförande, instruerande och argumenterande texttyper. Texten är tydlig, nyanserad och fokuserad på ämnet
Språk
Texten hindras inte av språket annat än i undantagsfall. Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer och mottagaren kan förstå innehållet utan alltför stor ansträngning. Eleven följer i huvudsak normerna för texttypen.
Texten hindras inte av språket. Innehållet framgår tydligt. När ordförrådet inte räcker till visar eleven prov på någon strategi för att uttrycka sig på ett annat sätt. Eleven följer i huvudsak normerna för texttypen. Eleven anpassar delvis stilen till texttypen
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Språket i texten är varierat och fungerar väl. Innehållet är lätt för mottagaren att ta till sig. När ordförrådet inte räcker till visar eleven prov på olika slags strategier för att uttrycka sig på ett annat sätt. Eleven följer i huvudsak normerna för texttypen.

Insändare

På väg att nå målen
E
C
D
B
A
Mallar
Eleven följer i huvudsak instruktionen och tillhörande mall. Eleven använder med viss säkerhet andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
Eleven följer instruktionen och tillhörande mall. Eleven använder med viss säkerhet andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven följer instruktionen och tillhörande mall. Eleven använder med säkerhet andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
Helhet
Textens innehåll är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Texten fungerar efter viss bearbetning i sitt tänkta sammanhang.
Textens innehåll är del anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Texten fungerar i sitt tänkta sammanhang.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Textens innehåll är väl del anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Texten fungerar väl i sitt tänkta sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: