Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bi Genetik åk 9

Skapad 2019-11-20 08:49 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Genetik eller ärftlighetslära är en vetenskap inom biologin som studerar hur egenskaper nedärvs, hur arvsmassan är uppbyggd och fungerar, hur förändringar i generna uppstår samt den biologiska mångfalden.
Grundskola 9 Biologi
Genetik eller ärftlighetslära är en vetenskap inom biologin som studerar hur egenskaper nedärvs, hur arvsmassan är uppbyggd och fungerar, hur förändringar i generna uppstår samt den biologiska mångfalden.

Innehåll

 

Konkretiserade mål

När vi är klara med det första området ska du:

 • Beskriva några av cellens organeller och deras funktion.
 • Förklara vad kromosomer, DNA och gener är och deras funktion.
 • Känna till något om olika celldelningar: vanlig och reduktionsdelning.
 • Redogöra för vad den genetiska koden är och var den finns.
 • Beskriva hur vi ärver våra gener.
 • Förklara skillnaden mellan dominanta och recessiva (vikande) anlag och ge några exempel
 • Beskriva vad en mutation är och vad den kan leda till.
 • Känna till några användningsområden för genteknik och kunna argumentera kring detta.
 • Kunna föra resonemang, diskutera, bemöta åsikter och argumentera kring ärftlighet samt människans påverkan på naturen.
 • Formulera enkla frågeställningar, planera och genomföra en laboration.

Undervisningen

Vi kommer ha lärarledda genomgångar, enskilda uppgifter och filmer. Vi kommer att träna på att förklara och diskutera ord och begrepp som rör genetik. Vi kommer också att träna på att göra korsningsscheman och att föra diskussioner där du tränar din förmåga att argumentera utifrån biologins begrepp, modeller och teorier. Vi kommer att laborera och extrahera DNA ur en kiwi.

 

Uppgifter

 • Genteknik och hållbar utveckling

 • Läxförhör Genetik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Genetik

Genomförd kurs nivå 1 ej uppnådd
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet. Eleven kan göra enkla motiveringar som till viss del för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet. Eleven kan göra utvecklade motiveringar som för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet. Eleven kan göra välutvecklade motiveringar som för diskussionerna framåt ocg fördjupar eller breddar dem.
Söka, värdera och använda information
 • Bi  E 9
 • Bi  E 9
 • Bi  E 9
 • Bi  E 9
 • Bi  E 9
 • Bi  E 9
 • Bi  E 9
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder olika källor. Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder olika källor. Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder olika källor. Eleven för väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Praktiskt arbete
Eleven genomför undersökningar utifrån givna planeringar och bidrar till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna används utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven genomför undersökningar utifrån givna planeringar och formulerar enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna används utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven genomför undersökningar utifrån givna planeringar och formulerar enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna används utrustning på ett säkert och ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dokumentation av praktiskt arbete
Eleven gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier. Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier. Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier. Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Människa och miljö
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologisk hållbar utveckling.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologisk hållbar utveckling.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologisk hållbar utveckling.
Naturvetenskapliga upptäckter
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan ge förklara och visa på samband mellan centrala naturvetenskapligaupptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan ge förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapligaupptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Begrepp, modeller och teorier Genetik
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppensbyggnad och funktion med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppensbyggnad och funktion med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppensbyggnad och funktion med mycket god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: