Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik -ht 19

Skapad 2019-11-20 18:35 i Östra Karups förskola Båstad
Förskola
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp

Innehåll

Titel: Matematik -ht 19

 

Det här säger Lpfö 18:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp

 

Forskning:

”Att tillägna sig ett grundläggande begreppsförråd spelar en mycket central roll för allt lärande. Det gäller inte minst i matematikutvecklingen, där förmåga att förstå abstraktioner i form av symboler, figurer och olika tecken, utgör centrala inslag (Björklund. 2008; Doverborg, 2011; Wernberg, Larsson & Riesbeck, 2010). Det gäller dels att göra abstraktioner av sina erfarenheter, dels att tillämpa abstrakta begrepp i vardagliga situationer… Att utveckla begrepp är att bygga gemensamma referensramar för att förstå både sig själv och världen runt omkring” (s. 79 Kärnämnen i förskolan 2013)

 

”Flera studier belyser hur matematik används i praktiken i lek och i andra aktiviteter. Förskollärarens kunskaper i och om matematik samt didaktiska kunskaper framhålls som avgörande för att utforma en undervisning med matematiskt innehåll som på olika sätt kan inspirera barn. Det handlar då om att skapa lärandetillfällen som ger utrymme till reflektion och samtal, att rikta barns uppmärksamhet mot olika matematiska begrepp och problem, skapa situationer som bidrar till logiskt tänkande, kommunicerande och resonerande samt att barn på olika sätt kan använda sig av matematik i vardagen.” ( s. 38 Undervisning i förskolan, skolverket 2018)

 

Avdelningens mål:

Väcka intresse för sortering,

Yngre barnen, sortera hitta lika och olika.

Äldre barnen, sortera efter antal

 

Målkriterier: (Det här vill vi se och höra när målet är uppnått)

Barnen ska kunna sortera, hitta lika, olika och antal.

 

Aktiviteter för att nå målen: (Det här ska vi göra tillsammans med barnen för att nå målen)

  • AKK/Takk

  • Aktiviteterna kopplas till vårt pågående projekt

  • Kollegialt lärande pedagog/ barn, barn/ barn

  • Pedagogerna benämner och samtalar kring matematik i både spontan och planerad undervisning

 

Miljö: (Det här materialet, eller miljö ska vi tillföra för att skapa förutsättningar att nå målen)

Tillföra inspirerande material som genom sortering visar på lika, olika och antal. 

 

Så här ska vi dokumentera gruppens utveckling mot målet:

  • Observation

  • Reflektion

  • Digitalt

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: