Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk blåa gruppen

Skapad 2019-11-22 08:17 i Förskolan Skrindan LiCa förskolor
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom LiCa förskolor
Förskola
Språk genom sagor, sånger och ramsor.

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nulägeav pedagoger i grupperna.

 

Barnen visar stort intresse för sång kort, sagopåsar och ramsor. Våra sagopåsar är ett väldigt uppskattat material som väcker nyfikenhet och glädje för sagoberättande. Fiska upp sångkort är hos de yngsta barnen en glädjefylld stund, ett material de själva pekar på och väljer till samlingar. Vi ser att barnen blir trygga och lugna när vi pedagoger sitter på golvet och använder återkommande material.

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte  med aktiviteten är att skapa tillfällen som motiverar barnen till att språka tillsammans.

Mål - se läroplanskopplingar

 

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

är trygga i vår miljö och våra rutiner

deltar med glädje i aktiviteten

deltar i aktivitet och samtal utifrån egen förmåga

förstår att de har ett individuellt namnkort som är kopplat till barnets identitet

 

 

Metod, och material Hur gör vi?

Metod Under samlingar kommer barnen att få bekanta sig med sitt namnkort som de en i taget får sätta upp på tavlan.

Återkommande rutiner i samlingen som att dag och datum lyfts och vad är det för årstid , vilket väder är det.

 Vi konstaterar vilka som är på förskolan i dag och vilka som är lediga eller sjuka. ( identitet och grupptillhörighet)

Förut sättningar - under grupptid och i mindre grupper

Dokumentation -  bilder på avdelningen, lärloggsinlägg och blogg på unicum. Dokumentation i portfoliopärmar.

Förberedelser, böcker, sånger, handdockorna kanin och igelkott, material kopplat till olika lekar och aktiviteter

Uppföljning, Hur blev det?

Uppföljning och reflektion (med värderande inslag).

sker tillsammans med barnen, samt under avdelningsmöten,
använd gärna reflektionsmallen.

Hur har arbetet varit?
Pedagogernas upplevelser.
Barnens upplevelser.
Hur utmanar vi barnen? Hur inspirerar vi barnen?
Något vi kan göra på ett annorlunda sätt?

Hur går vi vidare? - reviderad planering

Utvärdering, analys gentemot läroplansmålen

Vilka förändringar kan vi se hos barnen?

Har förståelsen hos barnen förändrats? Tankar, förmågor, samarbete/samspel?

Koppla till läroplanen

Koppla till målkriterierna, vad blev resultatet? förutsedda och oförutsedda utfall

Barnen utvecklas gentemot målen genom att...

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: