Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nobel

Skapad 2019-11-24 07:34 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Historia Kemi Fysik
Nu blir det tema Nobel i flera olika ämnen. På NO-lektionerna kommer du att få fördjupa dig om en upptäckt som blivit belönad med nobelpriset. När du arbetar med olika upptäckter som fått Nobel-pris ska du också få fundera över upptäckter och uppfinningar som har varit viktiga för människor genom tiderna. Du ska få undersöka hur några av dem har utvecklats genom historien och göra utvecklingslinjer. Du ska också få tränar på att förklara samband mellan olika tidsperioder. Då ska du titta på likheter och skillnader. Du ska också försöka se orsaker och konsekvenser.

Innehåll

Innehåll 

Genom olika arbetssätt kommer du att lära dig mer om:

 • Naturvetenskapliga upptäckter. 
 • Att söka och använda naturvetenskaplig information. 
 • Alfred Nobels historia/biografi.

Genomförande och innehåll

Historia:

Presentera hur arbetet med utvecklingslinjer över upptäckter och uppfinningar hänger ihop med Nobel-temat. Låta eleverna föreslå och motivera viktiga upptäckter och uppfinningar i människornas historia. Gå igenom planeringen och inkludera elevernas förslag.

Förklara vad en utvecklingslinje är och varför det är viktigt att kunna se sammanhang mellan olika tidsperioder och hur utvecklingslinjer påverkar oss idag och kan hjälpa oss att förstå vad som kan hända i framtiden. Undersöka en utvecklingslinje gemensamt – skons utveckling från urtid till framtid. 

Rita och skriva på tavlan för att åskådliggöra. Låta eleverna fundera, gissa och bidra. Använda tidsbegreppen och tankebegreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens.

Se filmavsnittet ”Kommunikationens historia” och göra utvecklingslinjen gemensamt.

Se filmavsnittet "Tidens historia" och låta eleverna undersöka tidens utvecklingslinje i par. Jämföra hur eleverna har formulerat samband mellan olika tidsperioder samt resonemang om hur utvecklingslinjen har påverkat vår samtid med historisk hänvisning, för att visa på enkla/förhållandevis komplexa/komplexa samband samt enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna. 

Se filmavsnittet "Smutsens historia" och låta eleverna undersöka tidens utvecklingslinje enskilt. Ge respons på elevens formulering av samband mellan olika tidsperioder, resonemang om hur utvecklingslinjen har påverkat vår samtid med historisk hänvisning samt användning av begrepp, för att hen ska få möjlighet att förbättra sitt resonemang och utveckla sina förmågor. 
Kemi & Fysik:
Din lärare kommer att inleda arbetet med att göra en presentation om penicillinet och Alexander Fleming. Förhoppningsvis blir du inspirerad att göra en liknande redovisning med en annan upptäckt som har blivit belönad med nobelpriset och som du väljer helt själv. 

Du kommer att få använda Chromebook när du arbetar och söka information på Internet.

Varje lektion har du ett mål som du ska uppnå för att hinna klart med din presentation i tid. Tidsschemat hittar du på Classroom, men du får det även i papperskopia första lektionen. Du kommer återigen att få arbeta om källspanarna när du ska granska dina källor. På nobeldagen ska du presentera ditt arbete för dina klasskamrater. 

Syfte 

Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför framtiden. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid.

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden. De ska också få möjlighet att utveckla en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.

Arbetssätt

Film och genomgångar
Genom film och genomgångar kommer du att få kunskap om Alfred Nobel, nobelpriset och om naturvetenskapliga upptäckter. Eleverna tyckte mycket om "Geografens testamente". Skådespelarna i den serien är med i UR-serien "En rolig historia". Jag tror därför att eleverna kommer att gilla även den serien.

Söka och använda information
Du kommer att få söka och använda naturvetenskaplig information för att lära dig mer om naturvetenskapliga upptäckter och fördjupa dina kunskaper om Alfred Nobel och de olika priserna.

Digitala hjälpmedel
Eleverna tycker att det är spänannde med ny teknik. De kommer därför att få prova att göra en anslagstavla i Padlet.

Grupparbete
Många eleverna trivs med att arbeta i par. Därför kommer de att göra det i delar av historian. I NO-projektet kommer det också finnas möjlighet att arbeta i par. 

Presentera kunskap 
Du kommer att:

 • presentera information om naturvetenskapliga upptäckter för dina klasskamrater.

Diskussioner
Du kommer bl a att få diskutera om nya nobelpris, fördelar och nackdelar med olika uppfinningar och hur upptäckterna som belönats med nobelpris har påverkat människans levnadsvillkor.  

Bedömning

Du ska:

 • kunna söka och använda naturvetenskaplig information.
 • känna till några olika naturvetenskapliga upptäckter och kunna berätta hur de har påverkat människan. 
 • kunna planera och genomföra en muntlig presentation.
 • kunna använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv, 
 • kunna lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till din egen förmåga

Du bedöms genom:

 • din presentation och din muntliga presentationer
 • gemensamma diskussioner 
 • arbetsblad
 • smutsens utvecklingslinje (enskilt arbete)

Dokumentation/Utvärdering:

Arbetet dokumenteras:

 • Med digitala redskap - Classroom

Utvärdering sker delvis löpande under arbetets gång men även efter avslutat temaarbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Fy  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Ke  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: