Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen genom barnens ögon - ett språkprojekt!

Skapad 2019-11-25 17:36 i Tiunda förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Naturen genom barnens ögon - ett språkprojekt!

Innehåll

Bakgrund (varför):  

Vi på Tiunda förskola har det här läsåret, 2019-2020 valt fokusområde SPRÅK. Syftet med vårt fokusområde är att ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften.  

Vi pedagoger startade upp arbetet vid studiedagen i juni, den så kallade inventeringsfasen. Arbetslagsvis reflekterade vi tillsammans kring syftet med valt fokusområde och vi spånade på idéer inför undersökningsfasen vid terminsstart i augusti. 

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Vårt uppdrag är därför att lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Vi vill engagera barnen i språkliga aktiviteter, det ska vara roligt med kommunikation och det ska finnas tid till reflektion. Barn som har andra modersmål än svenska ska ges förutsättningar att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. 

 

Vi strävar efter att skapa lärmiljöer som är textrika, språkrika, kunskapsrika och kommunikativa. För oss är det viktigt att såväl lärmiljöerna som undervisningen främjar barnens möjligheter till att vara i dialog och samspel om text. Detta eftersom forskning enligt Skolverket visar att en textrik miljö har mycket stor betydelse för barnens ordförråd. 

 

Vi strävar dessutom efter att stimulera barnens intresse för skrift och att förmedla att skrift är kommunikation. Vi ser till att barnen har tillgång till material som t ex papper och pennor som de kan använda i sina lekar där språket används funktionellt. Vi ser att barnen inspireras när text finns tillgänglig i lämiljön. När vi pedagoger skriver och läser inspireras även barnen till att skriva och läsa. Vi försöker ta tillvara på alla de naturliga situationer som kan uppstå i vardagen. På så vis sker skrivandet i naturliga sammanhang, både i planerad och spontan undervisning. Gruppens väggdokumentation som synliggör gruppens lärprocesser sätter vi med barnens godkännande först upp i hallen vid entrén och flyttar därefter upp på avdelningen. Vi ser att barnen ofta mötes vid väggdokumentationen, samtalar, minns och reflekterar tillsammans.

 

Vi vill göra högläsning till ett viktigt inslag i utbildningen. Vi bjuder in till varierade läs- och skrivutforskande samtal, lekar och språkövningar eftersom vi ser att barnens läsupplevelser då blir mer lustfyllda och lärorika. Vi väljer litteratur som intresserar och utmanar både barngruppen och individuella barn. Vi vill göra läsning till en attraktiv aktivitet för alla barn därför får alla barn på avdelningen gärna ta med sig böcker hemifrån till förskolan. Vi välkomnar böcker på alla modersmål. 

 

 Hur kan vi ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera  i olika sammanhang? Varje månad väver vi in ytterligare ett målområde i arbetet med läsårets fokusområde Språk.

 

Vid våra utflykter samlar vi växter, stenar, kottar, ekollon, insekter och annat från naturen. Naturmaterialet väcker barnens lust för att utforska djur och natur samt stimulerar deras kreativitet. Vi har naturmaterial tillgängligt samt luppar, förstoringsglas för barnens undersökande. I lärmiljön finns dessutom böcker om djur och natur som stimulerar barnens nyfikenhet. Materialet är variationsrikt och det mesta är tillgängligt för barnen. Vi vill att barnen ska få uppleva spännande objekt och kombinationer av föremål i ateljén som väcker förundran och fascination. Det visuella ska stimulera, väcka nyfikenhet, frågeställningar, bjuda in till samtal, uppmuntra fantasi och kreativitet. Barnens relation till naturen har sedan terminsstart hösten 2019 fått stor betydelse för val av projekt. Vi vill med detta språkprojekt följa naturen genom barnens ögon samt i processen ge dem förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang.

 

Syftet (varför): 

Projektarbetet ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften.  
 

Genom projektet naturens årstider vill vi ge barnen möjligheter att utveckla: 

 • Förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld. 

 • Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt delta. 

 • Nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära. 

 • Förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler. 

 • Fantasi och föreställningsförmåga. 

 • Förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. 

 • Förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik. 

 • Intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.  

 • Ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.  

 • Förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.  

  

Målkriterier (hur vet vi):  

 • Alla barn ska erbjudas att arbeta i mindre grupper under projekttider 

 • Alla barn ska få möjlighet att komma till tals 

 • Alla barn ska få möjlighet att samarbeta 

 • Alla barn ska få möjlighet att få en bredare kunskap om hur naturen ändras i de olika årstider 

 • Alla barn ska erbjudas möjlighet att skapa något med naturmaterial utifrån olika årstider  

 • Alla barn ska få möjlighet att ta del av digitala verktyg  

 • Alla barn ska erbjudas högläsning och samtal om naturen  

 • Alla barn ska få möjlighet att lära sig nya ord och begrepp med koppling till naturens årstidsväxlingar. 

 • Alla barn ska erbjudas att utforska naturen i vårt närområde 

    

Arbetssätt (vad, när vilka, vart): 

 • Vi kommer att sträva efter att arbeta med projektet i mindre grupper  

 • Genom att erbjuda barnen olika former av skapande aktiviteter med koppling till projekte 

 • Genom att varje vecka (om det är möjligt) göra utflykter till naturen i vår närmiljö (Stabbyskogen, parker etc) 

 • Genom att erbjuda naturmaterial i våra lärmiljöer. Naturmaterial som kan användas i såväl planerad som spontan undervisning och av barnen själva.  

 •  Genom högläsning och reflekterande boksamtal 

 • Genom att sjunga sånger om djur och natur 

 Utvärderingsmetod (Hur blev det?): 

 Med hjälp av foto, ljud, bild, anteckningar etc. Allt detta material ligger till grund för den analys som vi kommer att göra i slutet av projektet eller läsåret.

 

Uppgifter

 • Vecka 13

 • Vecka 17 naturen 2

 • Vecka 17 naturgrupp 1

 • Vecka 14 - Naturen genom barnens ögon. Vi väver in digitalisering

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: