Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utan grönt inget liv

Skapad 2019-11-26 09:33 i Palmbladsskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Biologi
De gröna organismerna har en livsviktig roll på jorden, de är en förutsättning för livet omkring oss. Utan dem skulle vi inte klara oss. Vad är det som gör att de är så viktiga? Hur är de uppbyggda, hur förökar de sig och hur samarbetar de? Under detta arbetsområde kommer vi titta närmare på de gröna organismer vi har runt oss.

Innehåll

Syfte:

Målet med detta arbetsområde är att vi ska lära oss mer om de gröna växter och organismer vi har runt oss. Förstå varför de är så viktiga för oss och vad det är för skillnad mellan olika växtgrupper. Syftet är också att förstå olika ekosystemtjänster som fotosyntes, förbränning och pollinering och beskriva olika samband mellan t.ex svampar och andra organismer. Ett annat mål är att träna på att göra undersökningar, planeringar, utvärderingar och att använda olika material som t.ex luppar och mikroskop.

Undervisningens innehåll:


·       Genomgångar med frågeställningar, samtal i par eller helklass.

·       Använda läromedlet Spektrum och Studi (Utan grönt - inget liv:  läsa, lyssna, jobba med frågor, begrepp)

·       Skriva texter, sammanfattningar.

·       Titta på filmklipp, filmer - skriva och diskutera utifrån dessa

 

Bedömning:

·       Resonera under lektionerna både muntligt och i skrift. Enskilt, i par, grupper samt i helklass

·       Beskriva och förklara genom att använda aktuella begrepp och samband mellan begrepp.

·       Visa kunskaper i  mindre tester, frågor under arbetets gång.

·       Göra ett prov i slutet av området 

·      Göra enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Planering

 • Fotosyntesen och förbränning: Vi repeterar processerna och tittar på klyvöppningar (film). Vi pratar om Van Helmonts försök, sår egna frön med olika förutsättningar. 
 • Alger och sporväxter: Vi pratar, läser, skriver och ritar om alger, vilka finns, var och varför? Vi undersöker och lär oss namnen på några vanligt förekommande mossor. 
 • Fröväxter: Vi går igenom utvecklingen från sporer till frön, uppdelning av växterna och blommans uppbyggnad. Vi tar reda på hur olika växters pollinering ser ut och jämför deras frön. 
 • Svampar: Vi pratar om och ritar svampens uppbyggnad och dess livscykel samt hur den samspelar med andra. Vi diskuterar när/hur det kan vara bra respektive dåligt med jäst och mögel.
 • Lavar: Vi pratar om vad en lav är, var de lever och lär oss några olika sorter.

 

Kunskaper och bedömningsunderlag

Du har som mål att i arbetet utveckla:

 • Dina kunskaper om biologiska sammanhang, hur du förstår och beskriver olika begrepp.
 • Din förmåga att beskriva och förklara biologiska samband och ekosystemtjänster (t.ex. fotosyntes,  förbränning, pollinering, symbios)
 • Förmågan att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera laborationer

 

Begreppslista:

Fotosyntes

Glukos

Klorofyll

Klyvöppning

Kolhydrat

Stärkelse

cellulosa

 

cellandning

förbränning

kemisk energi

kolförening

kretslopp

 

Alger

tång

sporer

sexuell förökning

växtplankton

 

mossa

sporväxt

kärlväxt

ormbunksväxt

 

Fröväxter

pistill

ståndare

pollenkorn

nektar

hjärtblad

 

Svamp

Mycel

parasit

nedbrytare

symbios

mykhorizza

 

Lavar

Svamp och alg i samarbete

 

Uppgifter

 • Att träna på i området

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Kunskapskrav biologi åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Samtala och diskutera
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Fältstudier & undersökningar, frågeställningar & planeringar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat, modeller & teorier
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
Resultat, rimlighet & förbättring
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera undersökningar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Påverkan på naturen & hållbar utveckling
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: