Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris 4-6 svenska

Skapad 2019-11-26 13:55 i Lövestad skola Sjöbo
Grundskola 4 – 6 Svenska
Matris 4-6 svenska

Innehåll

Matriser

Sv
Svenska kunskapskrav åk 4-6

LÄSA

Nivå 1
Arbetet påbörjat
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Läsflyt
Förmågan att analysera och den metakognitiva förmågan.
Jag kan läsa skönlitteratur och texter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Jag kan läsa skönlitteratur och texter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett för uppgiften passande sätt.
Jag kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsförståelse
Förmågan att analysera och den metakognitiva förmågan.
Jag kan göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Jag kan göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Jag kan göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka utifrån egna erfarenheter
Förmågan att analysera och den metakognitiva förmågan.
Dessutom kan jag, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan jag, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan jag, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

SKRIVA

Nivå 1
Arbetet påbörjat
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
innehåll
Kommunikativ förmågan
Jag kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Jag kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur och förhållandevis god språklig variation.
Jag kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur och god språklig variation.
språkliga normer
stavning, grammatik, skiljetecken Kommunikativa förmågan och metakognitiva förmågan.
I texterna använder jag grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder jag grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder jag grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Gestaltningar
Kommunikativ förmåga
De berättande texter jag skriver innehåller enkla gestaltandebeskrivningar och enkel handling. .
De berättande texter jag skriver innehåller utvecklade gestaltande besk ivningar och utvecklad handling.
De berättande texter jag skriver innehåller välutvecklade gestaltandebeskrivningar och välutvecklad handling.
Informationssökning och källkritik
Procedurförmåga
Jag kan söka, välja ut och samman-ställa information från ett urval av källor. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Jag kan söka, välja ut och sammanställa information från ett urval av källor. Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Jag kan söka, välja ut och sammanställa information från ett urval av källor. Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Respons
Kommunikativ förmåga och begreppsförmågan.
Jag kan ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och efter respons bearbeta texter och öka tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån efter respons bearbeta texter och ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Jag kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och efter respons bearbeta texter och öka tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.

TALA/ LYSSNA/ SAMTALA

Nivå 1
Arbetet påbörjat
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Samtala
Kommunikativ förmåga och metakognitiv förmåga.
Jag kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Jag kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Jag kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Redovisa
Kommunikativ förmåga och metakognitiv förmåga.
Dessutom kan jag förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan jag förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och motta-gare.
Dessutom kan jag förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Minoritetsspråk
Begreppslig förmåga
Jag kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: