Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prästkragens enhetsmål "Språk och kommunikation"

Skapad 2019-11-26 14:49 i Söralids förskola Österåker
Förskola
Prästkragens övergripande planering inom språk och kommunikation

Innehåll

Förväntat resultat för förskolan

 • Avdelningens arbete utgår från de områden som berör språk och kommunikation i läroplanens kapitel 2.2 Omsorg, utveckling och lärande
 • Ämnet synliggörs i förskolans gemensamma tema ”Lärande utifrån sagans värld”
 • Alla barn erbjuds högläsning minst en gång om dagen
 • Vi kartlägger flerspråkiga barns vistelse i förskolan, i hemmet och fritiden och ser över vårt material. Vi gör vid behov en handlingsplan tillsammans med vårdnadshavarna för att underlätta vårt planerade arbete i att stärka den språkliga och kulturella identiteten
 • Undervisning och utveckling tydliggörs i förskolans dokumentationsverktyg Unikum

 

Avdelningens planering

 

 Vad ska jag välja att undervisa om? (Innehåll)

Barnen ska få möjlighet att stärka sina kunskaper i sina olika hemspråk och i sitt gemensamma modersmål svenska (vilket alla i gruppen har). Uppmärksamma barnen på att det finns många olika språk i världen. Utveckla sina förmågor i skriftspråket, talspråket, olika kommunikationssätt och medier. 

 

 

Varför ska jag välja just detta? (Syfte)

Språk är en grundläggande kunskap för att kunna ta till sig övriga kunskaper och och kunna kommunicera på många olika sätt är till stor hjälp överlag i livet.

 

Hur ska denna undervisning gå till? (Metod)

• Högläsning, Polyglutt och ljudböcker på lärplattan. Barn med flera hemspråk kan lyssna på sina olika språk på Polyglutt. 

• Besök på kommunens bibliotek

• Rim, ramsor och sånger på olika språk. 

• Interaktiv läsning och boksamtal.

• Vardagliga samtal. 

• Övningar i skriftspråk i samband med skapande och i särskilda aktiviteter.

• Munmotoriska övningar, så som sagor, blåsa bubblor med sugrör och blåsa såpbubblor. 

 

 

Vem gör (förbereder, undervisar, dokumenterar?) vad och med vilka? Vem förbereder?

Alla pedagoger planerar, genomför och följer upp. Men förskolläraren har huvudansvaret. Vi arbetar främst i våra mindre grupper, men övar även barnen på detta i storgrupp.

 

Hur får barnen inflytande/delaktighet i processen?

Ta tillvara på barnens kunskaper i olika språk, låta de förklara för sina kamrater. Uppmana till att lyssna på ljudböcker, att ”läsa” vanliga böcker och lekskriva under fri tid på dagarna. Barnen får vara med att välja böcker på kommunens bibliotek och på förskolan egna bibliotek, de får även välja böcker på Polyglutt och på lärplattor i övrigt. 

 

Hur kopplar vi undervisningen till läroplan och forskning?

Se koppling till Lpfö18 nedan. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: