Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Möte med vär(l)den. Stjärnan

Skapad 2019-11-28 07:56 i Brune förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Barnen får möta vär(l)den genoms ämnesområden matematik, språk & kommunikation, naturvetenskap, teknik och socialhållbarhet.

Innehåll

 

Didaktisk projektplan 2019-20

 

 

 

Fokusområde 2019-2020 Möte med vär(l)den, social hållbarhet 

 

 

 

 

 

Bakgrund: Förskolan har valt att arbeta med fokusområdet ”Möte med vär(l)den”. Barnen har i undersökningsfasen på olika sätt fått möta ämnesområdena normer och värden, matematik, språk & kommunikation, naturvetenskap och teknik. Utifrån dessa upplevelser med barnens och pedagogernas reflektioner, dokumentationer och barnens intressen leder till läsårets projekt. Detta år lägger vi extra fokus på social hållbarhet. Vi ser att det finns ett behov och intresse hos barnen att få fortsätta sitt lärande med hållbarhet och sociala samspel. Vi har sett stort intresse när det gäller dans, musik och rörelser, vilket har stort betydelse för barns hälsa och välmående.      

 

Syfte: Vi vill skapa en tydlig sammanhållning mellan barnen där det skapas sociala samspelsprocesser. Pedagogerna ska möta gruppens och barns olika individuella behov, samt skapa betydelsefulla sammanhang för barnen, bl a genom att ha tillgängliga lärmiljöer och material. Vi vill öka barnens förståelse kring sin närmiljö och omvärlden. Pedagogerna vill berika barnens olikheter/likheter och lika värde. Pedagogerna lägger extra fokus på barns intresse när det gäller val av aktiviteter inom fokusområdet.

 

Målformulering:

 

 Strävansmål från lpfö 18

 

·       respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna,

·       ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

·       nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.

·       förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå

·       förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

 

Målkriterier:

 

Mål vi kan bocka av, har vi erbjudit barnen detta?

 

  ·VI arbetar med barns rättigheter som utgångspunkt för att utöka den demokratiska förståelsen hos barnen. 

·       ·  Varje barn får möjlighet att dela med sig av sina tankar, idéer, erfarenheter och upplevelser genom olika uttrycksformer.

· Vi erbjuder barnen att skapa med återvinningsmaterial och se värdet i det

·  Vi skapar lustfyllda och meningsfulla sammanhang med barnen som ger dem möjlighet att växa i.

  

            Arbetssätt 

Vad?

 Vi gör didaktiska planeringar som utformas och kopplas till fokusområdet.  Dessa planeringar utvärderas varje vecka (systematiskt kvalitetsarbete). Planeringarnas innehåll är kopplade till ämnesområdena normer och värden, matematik, språk och kommunikation, naturvetenskap och teknik. Vi har observerat barngruppen under längre tid. Musik, dans och rörelser på olika språk kommer få stort utrymme. Aktiviteterna kommer att se olika ut beroende på barngruppens behov och intressen. Arbetet med barns rättigheter vävs in i fokusområdet.  

När?

 Kontinuerligt i den vardagliga verksamheten, främst under projekttid, tisdagar till torsdagar.

 Hur?

 Vi erbjuder barnen olika aktiviteter och material i olika sammanhang att möta och utforska. Barnen erbjuds samma aktiviteter mer än en gång men även på olika sätt. Vi ger barnen den tid projektet behöver, "hålla i och hålla ut". Vi jobbar i mindre grupper för att aktivt närvara och få chansen att följa barnens utveckling, lärande och nyfikenhet. Det är ytterst viktigt för oss pedagoger att barnen ska ha roligt under undervisningens gång. Vi utmanar barnen vidare i projektet genom att tillföra/byta ut material (i detta fall främst olika sorts musik och rörelser), projektets riktning styrs av barnens nyfikenhet.

 Varför?

 Vi utgår från barnens intressen och nyfikenhetsfrågor och tar tillvara på detta genom att arbeta temainriktat med fördjupande projekt. Genom att ta tillvara på barnens intressen och nyfikenhetfrågor skapar vi en meningsfull och lustfylld vardag för barnen.

 Litteratur

 

Lärande för hållbar utveckling - i förskolan

 Sanne Björklund

 

 utbildning och undervisning i förskolan- omsorgsfullt och lekfullt stöd för lärande och utveckling

 Christian Eidevald, Ingrid Engdahl

  Skolverket, läroplan för förskola 2018

 

 

 

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: