Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samernas religion, Etik och moral

Skapad 2019-11-28 09:26 i Ekdalaskolan Härryda
I arbetsområdet läser vi om vad är gemensamt för olika religioner och studera samerna och deras tro. I arbetet ingår etik, moral och värderingar, där vi lär oss om olika etiska modeller.
Grundskola 7 Religionskunskap
Religioner och andra livsåskådningar är viktiga inslag i människans liv. I dagens samhälle finns en mångfald och kunskaper om religioner är viktiga för att skapa förståelse mellan människor. Vad är religion? Går det att skilja mellan religion och kultur? Människor har skapat olika sätt att tänka och leva tillsammans överallt på jorden. Olika berättelser och tankar om samhället, tankar om livet, döden, sättet att leva; allt detta skulle även kunna vara religion. I det här arbetsområdet ska vi arbeta med att undersöka vad religion är och vad som är gemensamt för religioner för att sedan studera andra livsåskådningar som samerna och deras tro och olika livsfrågor, som etik och moral. Vi ställs ofta inför olika val som påverkar andra och ibland kan det vara svårt att avgöra vad som är rätt eller fel. I arbetsområdet kommer vi att lära oss om olika etiska modeller för hur man kan tänka och agera.

Innehåll

Innehåll

Syfte:

Att utveckla kunskap om religioner och andra livsåskådningar. Undervisningen ska ge kunskap och förståelse för hur olika värderingar påverkar oss människor och samhället och dess värderingar. Du kommer att få fundera över ditt och andras etiska förhållningssätt och målet är att du ska få förståelse för ditt eget och andra människors sätt att tänka och leva.

Vad ska jag som elev utveckla

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet där du ska utveckla din förmåga att

 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt tolkningar och bruk inom dessa
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället
 • reflektera över livsfrågor, sin egen och andras identitet
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller

Vad ska vi arbeta med

Vi kommer i arbetsområdet att arbeta med att lära oss om vad religion är och etik och moral. I arbetet kommer vi att använda kunskaperna om religion när vi läser om samerna och deras tro. Ni kommer att få ta ställning till olika former av etiska frågor och få diskutera vad som är rätt och fel och vi kommer att resonera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.

Alltså; 

 • vi kommer att läsa om vad religion är och kopplingen till samhället
 • samerna och deras tro och kopplingen till det svenska samhället
 • värderingsfrågor (etik)

Du ska känna till och kunna använda dig av etiska modeller för att hitta olika möjligheter att agera i skilda situationer. Till hjälp kommer du att ha följande etiska modeller;

 • Pliktetik ("Handla bara enligt en maxim (handlingsbeskrivning= regler) som är sådan att du samtidigt kan vilja att den skulle upphöjas till allmän lag" av Emanuel Kant) 
 • Sinnelagsetik (Om syftet är gott är handlingen alltid god).
 • Konsekvensetik (Det är meningsfullt att rangordna olika handlingsalternativ med avseende på deras utfall eller konsekvenser, och att man bör välja det handlingssätt som är högst rangordnat).

Hur ska vi arbeta; arbetssätt?

I arbetsområdet kommer vi att arbeta språk- och kunskapsutvecklande med fokus på nya begrepp som ni kommer att använda er av i både skriftliga och i muntliga diskussioner. 

Vi kommer att gemensamt läsa några av texterna och fundera över innehållet, nya ord och budskapet i texten.

Du kommer att få arbeta både självständigt och tillsammans med andra i klassen. Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, se film, ha diskussioner om text och film, arbeta med textmaterial och olika tillhörande uppgifter. 

Det material vi använder kommer att finnas kontinuerligt på classroom; bland annat texthäften, ord och begrepps lista, länkar och  arbetsuppgifter till de olika momenten inom arbetsområdet.

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Du kommer att visa dina kunskaper i skriftligt prov, de uppgifter du arbetar med under lektionerna och det muntliga deltagande du visar i diskussioner i klassen.

Veckoplanering

Arbetsområdet omfattar uppstart i v45-49. Läxor och prov finns i kalendern och material (texter, olika uppgifter) i classroom. Där kommer även finnas information om inlämningar, läxor och prov.

Kunskapskrav och bedömningf

Hur ska jag som elev visa vad jag har lärt mig?

Du kommer under arbetet kunna visa vad du har lärt dig. Det kommer att bli ett prov i slutet av momentet och du kommer att kunna visa dina kunskaper i de muntliga diskussionerna.

Detta skall bedömas;

Din förmåga att;

 • använda etiska begrepp och modeller
 • kunna diskutera och resonera kring olika moraliska livsfrågor och värderingar i olika sammanhang.
 • kunna förstå hur olika religioner och livsåskådningar påverkar ditt och andras sätt att leva.
 • resonera och argumentera kring moraliska dilemman och hur du i diskussioner kan använda dig av etiska begrepp och modeller.
 • kunna beskriva och redogöra för centrala tankegångar om religion och då kunna använda ord och begrepp

Förmågorna i SO - som alltid bedöms;

När du arbetar med det här temat, enskilt, i helklass, i mindre grupp, skriftligt och muntligt, kommer du att ha möjlighet att visa vilka kunskaper du fått inom ämnesområdet och vilka förmågor du utvecklat;

 • Begreppslig förmåga; att förstå betydelsen av begrepp och kunna använda dessa i olika sammanhang.
 • Analysförmåga; att kunna beskriva orsaker och konsekvenser, att kunna föreslå lösningar, att kunna se och förklara samband. Att kunna se saker utifrån olika perspektiv, att kunna jämföra t.ex. likheter och skillnader, för- och nackdelar.
 • Kommunikativ förmåga; att samtala, diskutera, motivera, presentera, uttrycka egna åsikter och ståndpunkter, framföra och bemöta argument, redogöra, formulera, resonera och redovisa
 • Metakognitiv förmåga; kunna lösa problem, välja mellan olika strategier, prova och ompröva

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 9

Matriser

Re
Religionskunskap

Ej uppnått
E
C
A
Kunskaper om religioner
Eleven har /....../ kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna
ej uppnått
grundläggande
goda
mycket goda
Samhälle - religion
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva /...../ samband med /....../ underbyggda resonemang
ej uppnått
enkla enkla och till viss del
förhållandevis komplexa utvecklade och relativt väl
komplexa välutvecklade och väl
Etik och moral
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra /...../ underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett /...../ fungerande sätt.
ej uppnått
enkla och till viss del i huvudsak
utvecklade och relativt väl relativt väl
välutvecklade och väl väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: