Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden ur två perspektiv

Skapad 2019-11-28 10:09 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Historia
Vi läser om den historiska epoken Medeltiden. Arbetet ska syfta till att få mer inblick i vad som händer under epoken och vad vi kan se vad epoken har lämnat vidare till eftervärlden. Vi granskar och förklarar förändringar över tid och lär oss förstå sambanden mellan det förflutna och vår tid. Hur och varför hamnade vi här? Arbetet utmynnar i ett enskilt skriftligt dokument där resultatet redovisas i form av vad under Medeltiden som kan anses vara mörkt eller ljust.

Innehåll

Historia

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar sitt historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, förmåga att använda historisk metod och förståelse av hur historia används. Eleverna ska  därigenom ges möjlighet att utveckla sin förståelse av hur olika tolkningar och perspektiv på det förflutna präglar synen på det förflutna präglar synen på nutida och uppfattningar om framtiden.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin historiska bildning och förmåga att använda historia som en referensram för att förstå frågor som har betydelse för nuet och framtiden, samt för att analysera historiska förändringsprocesser ur olika perspektiv.

Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förståelse av olika tiders levnadsvillkor och förklara människors roller i samhällsförändringar. Undervisningen ska bidra till insikt i att varje tids människor ska förstås utifrån sin tids villkor och värderingar. Eleverna ska också få utveckla förståelse av nutiden samt förmåga att orientera sig inför framtiden. Historia används för att både påverka samhällsförändringar och skapa olika identiteter. Undervisningen ska därför ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av och värdera hur olika människor och grupper i tid och rum har använt historia, samt möjlighet att reflektera över kulturarvets betydelse för identitets- och verklighetsuppfattning.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med historiska begrepp, frågeställningar, förklaringar och olika samband i tid och rum för att utveckla förståelse av historiska samhällsförändringar. Att arbeta med historisk metod ska ingå i undervisningen. Det innebär att eleverna ska ges möjlighet att söka, granska, tolka och värdera olika typer av källor samt använda olika teorier, perspektiv och verktyg som förklarar och åskådliggör historiska förändringsprocesser. Genom undervisningen saka eleverna ges möjlighet att presentera resultatet av sitt arbete med hjälp av varierande uttrycksformer, såväl muntligt som skriftligt samt med hjälp av moderna informationsteknik.

Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv.

Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.

Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera , utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.

Förmåga att söka, granska, tolka och värdera kallor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer.

Förmåga att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika sammanhang och under olika tidsperioder.

Källkritik är en typ av detektivarbete. Det är endast genom källor som vi kan veta något om det förflutna. 

Det är dessutom viktigt att källmaterialet bearbetas på ett vetenskapligt sätt. Inledningsvis undersöker man

fyra förhållanden: äkthet, tidssamband, beroende, tendens.

 

 Hur vi arbetar med epoken:

Medeltiden, har ofta framställts som en historisk period som ligger mellan två mera dynamiska epoker - antiken och renässansen. Medeltiden eller skulle man kalla det för mellantiden var något som en del menar kom emellan, som stannade upp och fördröjde samhällsutvecklingen. Mycket av det som hände då ger medeltiden en mörk inramning: återkommande krig, feodalt förtryck, pest…Eller var det kanske tvärtom. Det finns de som säger att det var under medeltiden dagens Europa formades. Det var då mycket av grunden lades till den vetenskapliga, kulturella och ekonomiska utveckling vi sedan har fått uppleva. Det är just detta som klassen ska få debattera i denna övning.

Övningens syfte är att fördjupa dina kunskaper om medeltiden och öka din färdighet att granska och diskutera en historisk period från olika synvinklar. Syftet är även att ge dig kunskaper om varför historien kan beskrivas på så olika sätt. Klassen inhämtar bakgrundskunskaper genom att lyssna på föreläsningar kring området samt läsa kapitlet om Medeltiden i Digilär; Två stridbara religioner, Europas väg och Kungariket Sverige i arbetsområdet Medeltiden samt besvara de instuderingsfrågor som tillhör områdena. Eleverna kan också söka fakta i annan litteratur.

Redovisning sker genom inlämning av en skriftlig sammanställning över epoken enligt dokumentet som finns under "Uppgifter"

 

Hur bedöms ditt arbete?

Ditt skriftliga arbete bedöms enligt nedanstående kunskapskrav.

Uppgifter

  • Skriftlig uppgift "Medeltiden mörk eller ljus"

Matriser

His
Historia 1b - Medeltiden

E
D
C
B
A
Redogöra för förändringsprocesser, orsaker, förlopp och konsekvenser.
Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några enkla slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Eleven kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen sitt val. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar utförligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några välgrundade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen sitt val. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband. Dessutom kan eleven dra några välgrundade och nyanserade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Historiska begrepp
Eleven kan med viss säkerhet använda några historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
Eleven kan med viss säkerhet använda historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
Eleven kan med säkerhet använda historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
Söka granska och tolka källmaterial.
Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra enkla reflektioner över materialets relevans.
Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade reflektioner över materialets relevans.
Eleven kan med säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner över materialets relevans.
Redogöra för historiska skeenden
Eleven kan översiktligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt översiktligt förklara varför de har använts olika. Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med enkla omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.
Eleven kan utförligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt utförligt förklara varför de har använts olika. Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med enkla omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt utförligt och nyanserat förklara varför de har använts olika. Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med nyanserade omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: