Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mellankrigstiden och andra världskriget Ht.2019

Skapad 2019-11-28 11:11 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk Historia
Mellankrigstiden innebar både uppsving och motgångar samt spelade stor roll för händelsernas utveckling i inledningen av andra världskriget. Spänningar i Europa, det ekonomiska läget, eftergiftspolitik, konkurrens och maktkamp lade grunden för ett nytt världskrig. Nazismen orsakade stort lidande under kriget och har bidragit till antisemitism och nynazism i dagens samhälle. I arbetsområdet får du kunskap för att kunna ta avstånd från liknande tankar och organisationer, diktatur samt inse att demokrati inte är självklart utan att den kräver engagerade medborgare som försvarar demokratins fri- och rättigheter.

Innehåll

Mål för arbetet

 

När vi arbetat färdigt med avsnittet ska du

Historia

 känna till hur det ekonomiska läget var under mellankrigstid i Europa och USA.

 känna till varför det blev krig.

 veta lite om själva krigsförloppet.

 känna till hur det var i Europa under den här tiden.

 känna till en del personer och betydelsefulla händelser från mellankrigstid och krigstid.

 känna till hur det var att leva i Sverige under den här perioden.

 förstå sambandet mellan högerextremister och nynazister idag och de politiska grupper som agerade i samband med andra världskriget.

 vara medveten om att det finns olika sätt att se på historiska händelser och förhållanden, t ex judeförföljelse

 

 veta hur händelserna under perioden förändrade människornas livsvillkor.

 kunna ge exempel på samt förklara betydelsefulla händelser och händelseförlopp under perioden som påverkade den fortsatta utvecklingen i världen eller fått betydelse för vår egen tid. (Orsaker- händelser- följder).

Svenska

 kunna ta ställning och argumentera för ditt ställningstagande.

 kunna referatmarkera i en text för att kunna stödja dina egna resonemang.

 göra en korrekt källförteckning. 

Arbetsgång

Texter: Lärobokstext + enklare texter

Genomgångar

Undersökande arbetssätt utifrån tre frågeställningar: Varför blev det krig? (Orsakerna), Vilka var krigets vändpunkter och varför var dessa betydelsefulla? Vilka följder fick andra världskriget? (Följder/ konsekvenser)

Användning av analysbegrepp

Filmer + diskussioner

Källkritikövning

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

Historia

- söka, samla samt använda information.

- ge exempel på, återberätta och förklara viktiga företeelser i arbetsområdet.

- ge belägg för dina resonemang och slutsatser.

- förstå samt använda nya ord och begrepp i arbetsområdet när du diskuterar, besvarar frågor och skriver egna texter.

- kunna beskriva orsak ( orsakerna till varför en förändring sker) och verkan ( följderna av en förändring) av händelser.

- jämföra, reflektera och dra slutsatser.

- se samband och helheter.

- muntligt och skriftligt redovisa dina kunskaper, tankar och egna tolkningar kring det du lärt dig.

 

Svenska

- förstå innehållet i filmerna vi sett.

- tolka, jämföra, reflektera och analysera filmernas innehåll, uppbyggnad och budskap.

- argumentera kring dina tankar och åsikter i filmdiskussionerna.

 

Uppgifter

  • Andra världskriget

Matriser

Hi Sv SvA
Mellankrigstiden och andra världskriget

Historia

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
BEGREPPSANVÄNDNING
Förmågan att använda begrepp för att beskriva, förklara, argumentera och analysera.
Använder sig av enstaka begrepp.
Använder viktiga begrepp men förklarar bara ibland eller ofullständigt.
Förklarar viktiga begrepp och använder dem i rätt sammanhang ,så att betydelsen tydligt framgår.
Använder och förklarar viktiga begrepp för att resonera,argumentera, göra kopplingar och analysera ur flera perspektiv.
REFLEKTERA
Du uttrycker egna åsikter baserat på enstaka fakta eller andras förklaringar.
Du uttrycker egna åsikter baserat på enstaka fakta. Resonemangen är till viss del underbyggda av relevant/lämplig fakta
Du uttrycker egna åsikter med fakta som grund för dina ställningstaganden. Resonemangen innehåller förklaringar och slutsatser som underbyggs med relevant fakta.
Du reflekterar och uttrycker egna åsikter med relevant fakta som grund och kopplar kunskaperna till tidigare kunskaper och erfarenheter. Resonemangen och slutsatserna är utvecklade och är väl underbyggda med relevant fakta.
ANALYSERA
Användning av olika utgångspunkter och perspektiv så som: Individ, samhälle och använda olika modeller och system.
Du återberättar händelser/ företeelser på ett enkelt sätt men förklarar sällan.
Du återberättar och förklarar händelser/ företeelser.
Du återberättar och förklarar händelser/ företeelser på ett tydligt sätt utifrån några samhällsnivåer/ perspektiv.
Du analyserar händelser /företeelser på ett tydligt sätt utifrån flera samhällsnivåer/ perspektiv.
ORSAKER -HÄNDELSE - FÖLJDER
Förmågan att beskriva och förklara orsaker till och följder av en händelse/ företeelse.
Du anger några orsaker till/ följder av en händelse men förklarar sällan dessa.
Du ger exempel på orsaker och konsekvenser samt förklarar dessa. Du kan göra enklare kopplingar.
Du ger flera tydliga samt relevanta exempel på orsaker och konsekvenser samt förklarar dessa utförligt. Du gör kopplingar och resonerar i flera led.
Du ger tydliga och relevanta exempel på orsaker och konsekvenser ur olika perspektiv. Du resonerar i flera led för att visa att delar bildar helheter och mönster.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: