Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljökemi

Skapad 2019-12-02 08:58 i Lyckeboskolan F-9 Visa kommun
Grundskola 7 – 9 Kemi
Vad är pH-värde? Vad är försurning? Hur kan man använda kemi för att analysera vår miljö? Vi jobbar med begrepp som syror, baser, försurning, neutralisation och tar reda på hur de hänger ihop med vår miljö.

Innehåll

Mål

Efter arbetsområdet ska du känna till centrala begrepp inom området som syra, bas, neutral, indikator och försurning.

Du ska kunna arbeta med analytisk kemi, t.ex. genom att på olika sätt analysera en vätskas surhet.

Du ska kunna dra slutsatser utifrån resultat. 

Du ska kunna skriva fullständiga labbrapporter.

Arbetsgång

Vi kommer att ha genomgångar, arbeta med instuderingsfrågor och teoretiska uppgifter för att träna begrepp samt mycket laborativt arbete.

Du kommer att lämna in tre rapporter där vi fokuserar på olika delar. 

Vi kommer ta prover ute i naturen för att analysera i labb.

 

Bedömning

Bedömning sker på:

- inlämnade labbrapporter

- praktiskt arbete och diskussioner under laborationer

- begreppskoll

Förmågor som bedöms:

- Användning av kemiska begrepp och modeller för att förklara

- Förmåga att praktiskt följa instruktioner, arbeta systematiskt samt hantera utrustning

- Förmåga att dokumentera systematiska undersökningar

- Förmåga att dra slutsatser från resultat med stöd i kemiska modeller

Uppgifter

 • Bygga en väderkvarn

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  A 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Ke  A 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
  Ke  A 9
 • Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
  Ke  A 9
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Ke  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
  Ke  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
  Ke  A 9

Matriser

Ke
Miljökemi

Laborationer

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Följa/tolka instruktion när du labbar
Med stöd
Självständigt med stegvisa tydliga instruktioner
Självständigt även med mindre detaljerade instruktioner
Arbeta systematiskt
Gör flera saker samtidigt. Förebereder inte, får ofta gå tillbaka i instruktionen.
En sak i taget. Planerar och förbereder oftast i förväg. Försöker göra likadant varje gång.
Noggrann och förberedd i alla steg. Gör likadant varje gång.
Hantera utrustning
På ett säkert sätt. Oftast fungerande sätt.
Fungerande sätt. Oftast rätt utrustning till rätt ändamål.
Rätt utrustning till rätt ändamål. Effektivt och noggrannt.
Dokumentera resultat
Håller resultaten i huvudet under arbetet.
Skriver ner det mesta under arbetets gång, missar något eller saknar struktur.
Planerar och strukturerar anteckningar innan (t.ex. tabell). Antecknar allt under arbetets gång.
Struktur skriftlig rapport
Skriftlig rapport med de viktigste rubrikerna. Innehållet saknar en del i viktiga delar t.ex. genomförande inte stegvis, resultat inte i tabell
Rätt struktur och i huvudsak rätt innehåll. Några delar blandas ihop, t.ex. slutsatser finns med i resultatdelen. Svarar på frågeställningen eller har med felkällor.
Alla delar på rätt plats (t.ex. bara observationer/mätningar i resultatdelen). Svarar på frågeställningen och har med felkällor.
Resultat och slutsats diskuteras med felkällor, bekgrundsfakta och eventuella nya frågeställningar.

Kemiska begrepp, processer och modeller

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kunskaper och begreppsanvändning
Kan några begrepp och/eller modeller.
Kan de viktigaste begreppen och modellerna.
Är säker på begreppen och modellerna. Kopplar ihop några begrepp/modeller.
Har fördjupade kunskaper om begrepp och modeller. Använder för att koppla ihop, problematisera eller generalisera.
Slutsatser och koppling av resultat till modell/teori
Behöver stöd för att dra slutsatser från resultat.
Drar enkla slutsatser från observationer och resultat.
Kopplar ihop enkla slutsatser från resultat för att göra välgrundade försök till att förklara samband eller generalisera.
Förklarar samband med stöd i slutsatser från resultat. Diskuterar slutsatserna, generaliserar och kopplar till verkligheten utanför labbet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: