Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna

Skapad 2019-12-02 11:55 i Älvdansens förskola Alingsås
Förskola
Utifrån barngruppens intresse för Babblarna kommer vi använda Babblarna som verktyg i den pedagogiska verksamheten. Babblarna bjuder på språklek som stödjer barns tidiga tal-och språkutveckling

Innehåll

Nuläge

I början av terminen så observerade vi barnen och såg att det fanns ett stort intresse av Babblarna i barngruppen som är i åldrarna 1-3 år. Utifrån vår observation så valde vi att ha dem som vårt tema under läsåret.

Vi vill lära känna varje babblare och prata om dem och deras egenskaper.  Babblarna kan på ett enkelt och roligt sätt stimulera barns tidiga språkutveckling. Vi kommer även att introducera tecken som stöd i tal- och språkutvecklingen.

Mål

Vårt mål är att stärka barnens sociala samspel, utmana barnens matematiska och språkliga förmågor, ge tillfällen till sång, rörelse och skapande. Fokus kommer att ligga på språkutveckling och kommunikation.

Syfte 

Vi vill att barnens lärande ska bli lustfyllt, mångsidigt och sammanhängande, i linje med läroplanens intentioner.

Genomförande 

Varje figur i Babblarna kommer kopplas till olika områden i läroplanens mål och utifrån barnens intressen och önskemål utvecklas temat. Figurerna har kopplats till läroplanen på följande sätt: 

Doddo- Ser till att värdegrunden upprätthålls och vi pratar om hur en bra kompis är.

Bibbi- Gillar matematik. Att få klura ut, para ihop, sortera och undersöka samt att bygga. 

Bobbo - gillar rörelse, sång och lek. Uppdrag - rörelse. 

Diddi- gillar att skapa, i alla möjliga material. Uppdrag - skapa. 

Babba- gillar språk, att få prata om olika ord och leka med dem. Uppdrag - språk. Vi läser böcker och använder apparna Ugglo och Plyglutt. Vi använder oss av tecken som stöd i vardagens alla olika moment för att förstärka det talande språket.

Dadda- gillar naturkunskap och teknik. Tillsammans utforskar vi hur enkel teknik fungerar i vår vardag. Uppdrag - djur och natur.  

Alla barnen 1-3år deltar i de olika aktiviteterna efter sina förutsättningar. Arbetet kommer att pågå under hela läsåret. Vi använder oss av tecken som stöd som förstärkning i undervisningen. 

Dokumentation    

Utveckling och process dokumenterar vi i lärloggar på gruppnivå och individ nivå. 

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar.

Ansvar

Arbetslaget ansvarar gemensamt för planeringen. 

Uppföljning

Arbetslaget gör kontinuerligt uppföljning genom unikums reflektioner och analyser.

 



 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: