Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsopedagogik

Skapad 2019-12-03 13:01 i Stiernhooksgymnasiet Rättvik GY
Gymnasieskola Hälsa
Hälsopedagogik visar på hur man arbetar utifrån ett hälsopedagogiskt arbetssätt för att hjälpa människor att förbättra sin hälsa och livskvalitet. "Det är visserligen berömvärt att hjälpa de sjuka att bli friska, men lika berömvärt att hjälp de friska att bevara hälsan" Hippokrates, läkekonstens fader 460 f.kr. - 370 f.kr.

Innehåll

Undervisningen i kursen har behandlat följande centrala innehåll: 

 • Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter. 
 • Olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå. 
 • Innebörden av ett salutogent förhållningssätt. 
 • Arbetets, arbetsmiljöns och fritidens påverkan på människors hälsa. 
 • Innebörden av inflytande, delaktighet och jämställdhet för människors hälsa. 
 • Frisk- och riskfaktorers påverkan på människors hälsa, till exempel motion, rekreation och kost, samt droger och stress. 
 • Kriser och krishantering. 
 • Lagar, mål, andra bestämmelser och överenskommelser för folkhälsoarbete på internationell, nationell och lokal nivå. 
 • Metoder för att analysera människors hälsotillstånd. 
 • Kritisk bearbetning av information från olika källor. 
 • Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor. 

Uppgifter

 • Livsstilsprojekt

 • Lagar och mål

 • Kris och krishantering

 • Intervju arbetsmiljö

 • Hälsofrämjande aktiviteter på APL

 • Hälsa - vems ansvar?

 • Artikel "Här får barn lära sig leva sunt"

Matriser

Hal
Hälsopedagogik

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Beskriva
Definition av hälsobegreppet
Eleven beskriver översiktligt människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor ur olika perspektiv och aspekter.
Frisk- och riskfaktorer
Eleven ger också exempel på faktorer som påverkar människors hälsa.
Folkhälsoarbete
Individ Grupp samhälle
Dessutom beskriver eleven översiktligt folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå.
Centrala begrepp och teorier
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
Lagar, mål och regler
Eleven redogör översiktligt för olika lagar och andra bestämmelser som styr verksamheter och tar med viss säkerhet utgångspunkt i dessa i sitt arbete.
Planera och genomföra
Livsstilsprojektet Hälsofrämjande aktiviteter
Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, uppgifter och aktiviteter utifrån syfte och mål. Utifrån planeringen genomför eleven uppgifterna och aktiviteterna med viss säkerhet. I arbetet söker och bearbetar eleven med viss säkerhet information från olika källor samt värderar dem med enkla omdömen.
Utvärdera
Livstilsprojekt Hälsofrämjande aktiviteter
Eleven utvärderar uppgifterna och aktiviteterna med enkla omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven översiktligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar. Dessutom gör eleven en enkel dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
Diskuterar
Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussionen framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
I mötet med andra
APL
Eleven interagerar, samt kommunicerar med viss säkerhet, i samarbete och möten med människor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: