Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Zick Zack Läsrummet åk 5

Skapad 2019-12-03 16:02 i Heby skola F-6 Heby
I Zick Zack Läsrummet får eleverna möta olika typer av texter skrivna för olika syften och ändamål.
Grundskola 5 Svenska

Vi kommer att arbeta med olika typer texter för att elevernas läsupplevelse ska utmanas och utvecklas. 

I årskurs 5 handlar texterna om Medeltiden , Liv och död,  Bovar och banditer samt Natur och miljö.

Innehåll

 

Mål

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

 

Vi kommer att arbeta med sex typer av texter som ofta förekommer i skolan:

- den berättande, som berättar om fiktiva eller verkliga händelser skildrade i skönlitterär form, till exempel en saga.

- den beskrivande, som beskriver och/eller informerar om hur något ser ut, är eller fungerar, till exempel en faktatext om djur.

- den förklarande, som förklarar eller tolkar varför något är som det är, till exempel en faktatext som förklarar ett naturfenomen

- den instruerande, som stegvis berättar om hur något ska göras, till exempel en instruktion eller recept.

- den argumenterande, som argumenterar för och/eller emot en tes, till exempel en insändare.

- den återberättande, som berättar om något man har varit med om, till exempel en dagbokstext.

 

Undervisning

Vi ska arbeta med texter från läromedlet "Zick Zack läsrummet" som är avsett för att öka läsförståelsen genom att använda olika lässtrategier när vi läser olika texttyper. Vi möter bl.a. skönlitterära texter, faktatexter och instruktioner.  Vi arbetar före läsningen med förförståelse och förkunskaper genom ordkunskap och begrepp.  Vi läser texten gemensamt, enskilt eller i par. Efter läsningen tränas läsförståelsen genom reflektioner och  frågor muntligt och skriftligt. De skriftliga frågorna finns i tre kategorier:
På raderna - svaret går att hitta i texten.
Mellan raderna - tränar lässtrategier för att förstå texten.
Bortom raderna - dra paralleller till egna erfarenheter samt reflektioner kring det lästa.

    Bedömning

     Dessa förmågor kommer att bedömas
     • förstå syftet med texten
     • med förståelse och flyt kunna läsa olika typer av texter
     • kunna tolka, värdera och föra resonemang kring innehållet i skönlitteratur och andra texter
     • välja och använda olika lässtrategier och ordförståelsestrategier
     • reflektera kring sin läsning.

 

 • Hur eleven ska få visa sina förmågor
 • Eleven visar sina förmågor genom att aktivt delta i läsningen, tillsammans i klassen samtala om texterna (innehåll, syfte, struktur och språkliga drag), samt genom att svara på läsförståelsefrågor – frågor vars svar finns att hämta på, mellan och bortom raderna – och arbeta med olika ord- och begreppsövningar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: