Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diamantjakten åk 2

Skapad 2019-12-03 16:25 i Hässelby Villastads skola Stockholm Grundskolor
Vi arbetar med att läsa,skriva samtala med hjälp av arbetsmaterialet Diamantjakten.
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk
Vi fortsätter att följa Asta, Bea och Ceasar i ABC-klubben. Vi läser ur boken "Diamantjakten" varje vecka. Till läseboken kommer det övningar med varierade och roliga språk-, läs- och skrivövningar.

Innehåll

Konkreta mål för eleven:

Läsa
- läsa en enkel text bok på egen hand
- rätta dig själv vid läsning
- automatisera läsningen alltmer och läsa enkla meningar med flyt, säkerhet och förståelse
- stanna upp och samtala, återberätta och ställa frågor om det som du har läst
- använda olika läsförståelsestrategier som att skapa inre bilder, dra slutsatser och göra förutsägelser
- uppfatta den s.k röda tråden
- koppla det lästa till egna erfarenheter

Skriva
- skriva berättande texter med enkel handling för hand och digitalt
- skriva läsligt för hand
- stava vanligt förekommande ord
- göra mellanrum mellan orden
- använda stora och små bokstäver på rätt ställe


Tala
- berätta för och lyssna på andra
- återberätta
- sammanfatta
- förklara så att andra förstår
- ge och ta muntliga instruktioner
- tala om vad du tycker och tänker och lyssna på andras åsikter

Undervisning:

Vi kommer följer Diamantjaktens arbetsgång. Vi arbetar även med annat material. 

Bedömning:

Högläsning enskilt/grupp och par.

Arbete med läsförståelsefrågor kopplade till läseboken och andra texter.

Kunna samtala om en given text och återge innehållet i stora drag.

Skriva enkla texter för hand och digitalt som andra kan läsa och förstå.

Slutföra dina uppgifter. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3

Matriser

Sv SvA
Diamantjakten

Ämnesmatris svenska 2-3

På väg att nå förväntade kunskaper
Förväntade kunskaper för årskursen
Läsa
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Du kan med flyt läsa texter som handlar om saker du känner till. När problem uppstår i läsningen använder du metoder som fungerar ganska bra. Du kan korrigera dig själv när de uppstår problem med läsningen.
Läsa
 • Sv   1
 • Sv   3
Du kan läsa längre texter och ord med svåra konsonantförbindelser. Du använder då ljudning eller läser ordet i delar för att sedan sätta ihop till ett ord. Du kan läsa kända ord som ordbilder.
Läsförståelse
 • Sv  1-3
Du kan se den röda tråden i texten. Du berättar på ett enkelt sätt om vad du tycker är viktigt i texten.
Läsförståelse
 • Sv
 • Sv   3
 • Sv   3
Du kan svara på frågor om texten. Du kan svara på frågor som står i texten (på ytan). Du kan svara på enkla frågor som står mellan raderna (under ytan). Du kan svara på frågor där du ska relatera till dig själv (på djupet)
Läsförståelse
 • Sv
 • Sv  1-3
 • Sv   3
 • Sv   3
 • Sv   3
Du kan använda olika läsförståelse strategier som att skapa inre bilder, dra slutsatser, göra förutsägelser, ställa frågor, klargöra missförstånd och sammanfatta texten.
Diskutera texter
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Du kan diskutera tydliga budskap i texter på ett enkelt sätt. Du jämför det med något du själv varit med om.
Skriva
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Du kan skriva enkla texter på dator och med en handstil som går att läsa. Du skriver med ett visst flyt.
Stavning
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Du kan stava ord som du ofta använder och ord som är vanliga i texter som handlar om saker du känner till. Du börjar känna dig alltmer säker på hur du stavar dessa kända ord.
Skrivregler
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Du använder stor bokstav, mellanrum och punkt på ett korrekt sätt. Du vet hur man skriver frågor och svar.
Skriva berättelser
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Du kan skriva berättelser med tydlig början, handling och slut. Det finns en röd tråd i texten. Du kan använda tankekartor som stöd i ditt skrivande.
Informationssökning
 • Sv
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Du kan söka information från en källa som någon visar dig. Du kan skriva en enkel faktatext med den viktigaste informationen. Du kan använda strukturer för att stödja ditt skrivande
Använda begrepp
 • Sv
 • Sv  1-3
 • Sv   3
 • Sv   3
Du kan använda faktaord som hör ihop med det du skriver om. Du skriver så att det är tydligt vad texten handlar om.
Textbearbetning
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Du visar intresse för att vilja förbättra din text. Du kan med stödstrukturer ex, checklistor förbättra din text. Du kan ge och ta viss kamratbedömning kring texter du skrivit.
Använda bilder
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Du kan använda bilder till texten för att tydligare förklara det du skriver om.
Samtala
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Du kan prata med andra om saker som du känner till. Du ställer frågor, ger kommentarer och säger vad du tycker.
Tala
 • Sv
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Du kan berätta om saker som händer i vardagen, så att det är lätt för de som lyssnar att förstå. Du kan berätta om saker till olika mottagare ex någon yngre.
Muntliga instruktioner
 • Sv   3
Du kan ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Grammatik
 • Sv
 • Sv  1-3
Du kan vokalerna och kononanterna och vet vad som skiljer de åt. Du kan de hårda och mjuka vokalerna. Du vet vad synonymer är. du vet vad substantiv,adjektiv och verb är och akn göra enkla verbböjningar.
Språkliga strukturer/genrer
 • Sv
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
Du kan känna igen språkliga strukturer i olika texter, ex tidningsartikel och brev. Du kan skriva en text med en specifik struktur/genre samt läsa en text med specifik struktur ex. skriva ett brev och sedan läsa ett brev.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: