Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lyckans aktionsforskning Lek,samspel och kommunikation

Skapad 2019-12-04 09:19 i Bergsvägen Stenungsund
Förskola
Lyckans Planering. Lek samspel och kommunikation 2.Vart ska vi? Förskolans läroplan (Lpfö/18) Vad vill vi förändra/förbättra? Vi vill fortsätta utveckla och förändra lärmiljön inne på Lyckan. Vi planerar att förändra och utveckla lärmiljön inne i hemvrån. Vi ser att barnen tycker om att leka olika rollekar och vi vill utvidga och berika deras fantasi och kreativitet. Vårt värdegrundsarbete vill vi förstärka med att ge barnen förutsättningar att bygga på kompisrelationer i leken. Att de får möjlighet till att samspela, kommunicera och lära sig av varandra i leken. Barnen befinner sig i olika nivåer när det gäller språket och vi ser ett tydligt samband mellan språk och lek. Därför vill vi fokusera på språket i leken och utveckla barnens ordförråd- ordförståelse. Både det talade och kroppsspråket, vad de uttrycker i leken. Vi vill också att de ska få ta del av olika aktiviteter både inne och ute. Vi vill också skapa med barnen för att de ska utveckla sin fantasi och kreativitet, att våga utmana sig själva och andra. Aktionsforskningsfråga (Pedagogernas nyfikenhetsfråga) Hur utvecklar vi barnens kommunikativa förmåga i leken? Vilket/vilka utvecklingsområden ska utvärderas Barnens språk och samspel samt kommunikation i leken. Vad leker de? Hur leker de? Vad säger barnen? Vad uttrycker de i leken?

Innehåll

 

 

 

3.Hur gör vi?  

 

Process

 

Vi kommer att använda oss av följande verktyg i processen.

 

·         Lärplattan för att dokumentera och återkoppla till barnen vad det är vi har lärt oss.

 

·         Bilder och foton för att dokumentera på väggarna så barnen kan komma och titta och kommunicera med varandra.

 

·         Planerade undervisningssituationer som motiverar barnen att hitta nya nyfikenhetsfrågor eller intressen.  

 

·         Samlingar för återkoppling av lärande/ undervisningssituationer.

 

·         Nytt lekmaterial som ett komplement till leken och utklädsel för att barnen ska få möjlighet till att hitta nya ordbegrepp och för att leken ska utvecklas.

 

·         Tankekarta för att få ner deras synpunkter t.ex vad vi leker, hur vi ska ha det i lärmiljön.

 

·         Pedagogerna som är aktiva i leken och samspelet med barnen.

 

·         Unikum- vårt nya pedagogiska verktyg för dokumentation och planering.

 

 

 

Vår plan är att arbeta i mindre grupper och börja med att introducera nytt lekmaterial. Detta kommer ske i den planerade undervisningen för att barnen sedan ska få möjlighet att leka och använda materialet när det leker olika rollekar. Pedagogerna gör barnen delaktiga genom tankekarta och får ner deras synpunkter hur vi ska ha det. Genom leken vill vi på ett lustfyllt sätt introducera yrken som barnen känner igen. Vi benämner och sätter ord på olika yrken som t.ex kock, polis, doktor och förskollärare.

 

Pedagogerna deltar aktivt i leken för att introducera nytt material, stödja barnen i samspelet och kommunikationen. I den planerade undervisningen kommer barnen delta i utifrån deras behov och intressen.

 

 

 

Planera och motivera aktion

 

Vi har sett att barnen är mer i intresserade av leken i hemvrån och vill utveckla leken med olika lekmaterial. Vi ser också att de har ett behov av att leka tillsammans. Vi vill tillsammans göra barnen delaktiga i att skapa lärandemiljöer som inspirerar till mer lek, samspel och kommunikation. Vår fokusområde/utvecklingsområde kommer därför handla om kommunikation och skapande i leken.

 

September-oktober

 

Vi kommer att dela in barnen i tre grupper. Två grupper kommer vara inne och en ute när vi gör aktionen. Pedagogerna ger varandra olika ansvarsområden men fokus kommer att vara på att utveckla leken. Tanken är att alla barn ska få möjlighet att få prova på olika aktiviteter i mindre grupper. I detta ingår lek och samspel, skapande med olika tekniker både inne och ute.

 

Grupp 1 har utomhuspedagogik. Tar vara på höstens natur och färger.

 

Grupp 2 har skapande inne. Använda olika tekniker i målandet.

 

Grupp 3 Lärmiljön inne. Lek- kommunikation och samspel i hemvrån.

 

Från och med november blev det en ny organisation på Lyckan. Lyckan  har delats in i Lyckan 1 och Lyckan 2. Arbetet kommer fortsätta vidare i de nya grupperna som barnen ingår i. 

 

Resonera kring valda verktyg i processen

 

Eftersom vi har barn med flerspråkighet så är vårt verktyg vårt förhållningsätt, en aktiv pedagog som stödjer barnen i leken och utveckla barnen olika förmågor i leken. Att ge barnen ett språk och nya ordbegrepp som de kan använda sig av i leken. Lärplattan kommer användas som ett pedagogiskt verktyg i den planerade undervisningen i form av pedagogisk reflektion tillsammans med barnen och dokumentation. Tankekarta är ett komplement för att synliggöra barnens tankar och reflektioner i processen. Vårt nya pedagogiska verktyg Unikum som vi kommer ta del av kommer det göras kontinuerliga dokumentationer om processen.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: