Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

termins planering malayalam

Skapad 2019-12-04 10:58 i Modersmålsskolan Helsingborg
Grundskola F – 5
Enligt Cummins har forskning tydligt visat att modersmålet har en mycket viktig roll i barns övergripande utveckling. När barn utvecklar sina färdigheter på två eller till och med tre språk får de en djupare förståelse för hur man använder olika språk effektivt. Faktum är att omfattande forskning stöder uppfattningen att ett barn som bara känner ett språk inte känner till det tillräckligt bra. Situationen är annorlunda för barn som talar fler språk. De är ofta mer flexibla i sitt tänkande eftersom de kan bearbeta information på olika språk. När barn utvecklar sitt modersmål, främjar de samtidigt en mängd andra grundläggande färdigheter, som kritiskt tänkande och läskunnighet. Det är dessa färdigheter som de tar med sig till formell utbildning, och forskningen berättar för oss att alla färdigheter och begrepp som erhållits på elevens hemmalag inte behöver omskolas när de övergår till ett annat språk.

Innehåll

Under det aktuella läsåret kommer vi att fokusera på att förbättra lyssningsförmågan, läsa färdighet, skriva färdigheter och talförmåga hos eleverna genom att ge dem mer visuella, auditiva, och kinestetiska aktiviteter, till exempel användning av videor, läsmaterial, skrivmaterial, olika appa, spel, berättelse och lyssningsprogram.

 

Under det här läsåret jobbar vi med att använda språket i olika sammanhang. Vi spelar spel, tittar på film, utökar ordförrådet, målar, läser och skriver. Vi kommer också att prata om olika traditioner och jämföra dessa med Sverige.
Under trivsamma och lättsamma former kommer vi at fokusera på att utveckla språket allt eftersom.

Vi kommer att göra olika intressanta projekt i lag och individuellt. Vi kommer att lära sig att uttrycka dina idéer på ett effektivt sätt med hjälp av modersmålet.

               

 • Syfte
 • Ml Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Ml Syfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 • Ml Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Ml Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • Ml Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
 • Ml Syfte reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
 • Centralt innehåll
 • Ml  1-3 Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Ml  1-3 Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
 • Ml  1-3 Läsa och skriva Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
 • Ml  1-3 Läsa och skriva Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
 • Ml  1-3 Tala, lyssna och samtala Muntligt berättande för olika mottagare.
 • Ml  1-3 Tala, lyssna och samtala Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
 • Ml  1-3 Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Ml  1-3 Berättande texter och sakprosatexter Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
 • Ml  1-3 Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
 • Ml  1-3 Språkbruk Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Ml  1-3 Kultur och samhälle Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
 • Ml  1-3 Kultur och samhälle Lekar och musik från områden där modersmålet talas.

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • vara till stöd för den övriga personalens studie- och yrkesorienterande insatser.
  Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: