Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kreativa

Skapad 2019-12-05 07:54 i Regnbågen Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Skapande - inget är rätt eller fel! Möjlighet till skapande i verksamheten ska väcka barnens intresse och nyfikenhet - låt fantasin flöda!

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

Bilden ovan är från Skolverkets stödmaterial "Kvalitetsarbete i praktiken". Bilden visar de olika steg en undervisningsprocess ska genomgå, samt den ständigt pågående processen som inte har något slut.

Klicka här om du vill läsa "Kvalitetsarbete i praktiken".

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

 • Förmåga att utforska och beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor, våga prova. Utforska olika material och tekniker. Utveckla ordförrådet.

 

 • Varför? (Syfte med undervisningen)

 • Kreativitet utvecklar fantasin som i sin tur påverkar självförtroendet och stimulerar alla sinnen.

 

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar 
 • -berätta och visa på exempel på skapande former 
 • -besöka utställningar och jag titta på teater
 • -kunskap om material och teknik
 • -delaktiga pedagoger
 • -uppmuntra barnen att vara med, våga prova
 • -ge barnen möjlighet till olika former av skapande

 

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?
 • Reflektera kring aktiviteten, prata om det som var bra och mindre bra, vad kan man kanske göra annorlunda nästa gång så det blir ännu bättre. Återkoppla till metoder, material, titta tillsammans på dokumentation (bilder/filmer som man tog), lyssna på barnens åsikter. Alla kan komma med förslag och idéer som man kan ta med och utveckla till nästa gång. 
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 • Alla barn i gruppen.

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

  Alla pedagoger ansvarar för dokumentation. Även barnen kan vid tillfällen fotografera det som de finner intressant.

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

 • Att upptäcka att det finns flera vägar att skapa, lösa problem eller se saker ur olika perspektiv. Barnen blir mer självständiga, använder fantasin och lär sig att vara kreativa och att det i skapande inte finns ”rätt och fel”.

  _____________________________________________________________________ 

  2. Reflektion

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: