Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

” Den magiska penseln” Solen 2019/2020

Skapad 2019-12-05 11:20 i Vessigebro förskola Falkenberg
Uppdaterad mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor juni 2019.
Förskola
Beskriv kortfattat arbetsområdet för att väcka barnens nyfikenhet.

Innehåll

Uppstart projektplanering

Vilka pedagogiska och organisatoriska erfarenheter och lärdomar väljer vi att ta med oss från föregående utvärdering, våra identifierande utvecklingsområden/mål?

Våra förbättringsområden från förra läsåret är samspel, språk och kommunikation, samt att arbeta mer med tecken.

Formulering av syfte

Vad vill vi att barnen ska få för upplevelser och erfarenheter i projektet? Vad är det vi vill undersöka och varför?  Vilka förmågor vill vi ge barnen möjlighet att utveckla? 

Shen har kommit in i verksamheten och genom sagan ” Den magiska penseln” och Shens land Kina. Vårat mål är att barnen ska få uppleva och uttrycka sig genom olika estetiska lärprocesser utifrån ” Den magiska penseln”. Det kan vara genom skapande med bild, musik, dans, drama, lera och konstruktion på olika sätt.

• Vi vill att barnen ska få en förståelse att vi kan kommunicera och uttrycka språk och känslor på olika sätt

• Vi vill ge barnen möjlighet att våga prova olika sätt att uttrycka sig genom tex. skapande, dans, drama musik, bild...

Vårdnadshavarnas delaktighet

Hur kan vi inkludera vårdnadshavarna i projektet och dokumentationen? 

På vårt föräldrarmöte informerade vi föräldrarna om uppstarten av vårt projekt. Vi har en dokumentationsvägg där vårdnadshavarna kan följa utvecklingen av projektet. Till våren tänker vi ha en vernissage då vi bjuder in föräldrarna att ta del av projektet.

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte eller gemensam projektrubrik

Hur skapar vi förutsättningar så att alla barn inkluderas i vår lärmiljö? Hur tillvaratar vi barnens tankar och idéer i iordningställandet av lärmiljön?

Vilka möjligheter till kollaborativt lärande och formativ undervisning ger vår lärmiljö?

Vi har iordningställt ett rum inspirerat av ” Den magiska penseln” . Shen har flyttat in med sin miljö i sanden på ett ljusbord. I rummet finns barnens egna pinnar som de kan rita med i en låda med sand. Vi har flyttat in vår skapande verksamhet i rummet med färger, pennor, papper osv. Där finns också bygg och skapande material att konstruera med eftersom barnen undrade hur husen ser ut där Shen bor. 

Vi använder utomhusmiljön där barnen har hittat sina egna pinnar i skogen. Dessa kan de rita med tillsammans i sandlådan. Barnen har fått brev från Shen och en liten ”Shendocka ” kom till oss skogen. Denna docka har fått flytta in hos oss i ”Shenrummet”.

Vårt rörelserum använder vi till dans, rörelse och musik där barnen kollaborativt får uttrycka känslor och språk.

 

 

Arbetssätt, organisation och struktur

Vilka metoder ska vi använda för att ge barnen möjlighet att vara i relation till det vi projekterar om under hela dagen?

Hur använder vi pedagogisk dokumentation för att synliggöra processen och lärandet? (tex unikum och processväggar)
 
Vi pedagoger erbjuder olika former av aktiviteter flera gånger för att barnen ska bekanta sig med de olika momenten. Anledningen till detta är att barnen ska våga utmana sig och utveckla sina förmågor. Detta sker fortlöpande under hela dagen. 
Vi pedagoger är nyfikna och lyhörda och vill försöka ta tillvara barnens tankar och funderingar. Samtliga pedagoger är delaktiga i det gemensamma arbetet. 
 
 

 

Kompetensutveckling

Hur tar vi vara på allas olika kompetenser?

Vilken kompetensutveckling behöver vi i arbetslaget?

Vi pedagoger behöver skaffa oss en bredare kunskap om landet Kina t.ex. genom böcker eller internet. Vi pedagoger lär oss fortlöpande i samförstånd med barnen. 

 

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Vad visar barnen intresse för utifrån det material och de aktiviteter vi erbjudit? Ge exempel på hur vi ser att barnen visar intresse? Vad ser vi att barnen är nyfikna på som vi kan utveckla och fördjupa?

Genom brev och inspiration hämtad från boken ”Den magiska penseln” har vi sett en nyfikenhet och ett intresse hos barnen för skapande. Detta leder in oss på olika uttrycksformer. Vi ser ett intresse där barnen pratar mycket om Shen och vill upprepa olika aktiviteter som de tidigare har blivit erbjudna. 

Formulera mål

Vilka läroplans mål är relevanta utifrån barnens intresse och nyfikenhet från undersökningsperioden? Konkretisera läroplansmålen. Tänk på att ni ska kunna synliggöra ett förändrat kunnande och lärande i dokumentationen.

• Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmågan att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. 

Uppföljning/reflektionsvecka (hösten)

 Gör detta inlägg i personalbloggen.

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område.

Ev förändring/utveckling av inriktning

Vilka utmaningar behöver barn och pedagoger? Hur arbetar vi vidare? Behöver vi formulera nya mål? 

Uppföljning/reflektionsvecka (våren)

Gör detta inlägg i personalbloggen. 

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område

Avslutning av projekt

Hur avslutar vi projektet tillsammans med barnen? Hur kan barnen förmedla sina erfarenheter och upplevelser?

Utvärdering

Se utvärderingssfrågor i respektive område.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: