Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur och rörelse

Skapad 2019-12-05 12:27 i Rengsjö förskola Bollnäs
Förskola
Barnen tycker om att röra på sig och de är intresserade av naturen. Vi har tillgång till gymnastiksalen 1 dag i veckan och skogen finns alldeles vid förskolan.

Innehåll

Nuläge

Barnen tycker om att röra på sig och de intresserar sig för naturen och allt de ser där. De uttrycker glädje vid rörelseaktiviteter och uppskattar att vara ute i skogen. De är nyfikna och vill undersöka det de upptäcker när vi är i skogen. Det vill vi utnyttja genom att använda gymnastiksalen när vi kan och gå till skogen med barnen både spontant och som en planerad aktivitet.

Mål

Barnen ska få:

lära sig lite om vad som händer i naturen under de olika årstiderna.

lära sig känna igen något träd och några djur.

kunskap om allemansrätten.

lära sig respektera varandra, djur och natur.

utveckla sina motoriska färdigheter.

känna rörelseglädje och upptäcka att det finns olika miljöer där man kan röra på sig.

 

Syfte

Upptäcka och undersöka vad som finns i naturen.

Uppleva årstiderna.

Lära sig olika begrepp och motsatser som tex lång-kort, tjock-smal, liten-stor.

Träna motorik och koordination tillsammans med kompisarna.

Ge barnen positiva erfarenheter kring rörelse och öka barnens självkänsla och självförtroende kring rörelse av olika slag.

Genomförande

Vi utnyttjar förskolans olika miljöer, gymnastiksalen och skogen.

I skogen får barnen en naturlig motorikträning.

I gymnastiksalen får barnen utlopp för sin rörelseglädje och kan utmanas med hjälp av olika redskap och lekar.

På förskolan kan vi använda projektorn vid olika rörelselekar, spela musik och dansa.

Tillsammans med barnen upptäcker vi vad som händer i naturen. 

Barnen får undersöka, titta och känna på olika saker ute i naturen.  Vi kan tex  jämföra pinnar och stenar, lång-kort, tung-lätt mm. Med hjälp av ett digitalt mikroskop som vi kopplar till en iPad kan vi titta närmare på det vi hittar.

Vi läser böcker och sjunger sånger om djur och natur.

Vi gör experiment som är kopplade till det som händer i naturen.

Vi tar med oss material från naturen som vi pysslar med på förskolan.

Vi söker mer information om det som barnen intresserar sig för och funderar över genom att använda digital teknik.

Vi utmanar barnen så att de vågar mer, får prova på nya saker och öva på att samspela med varandra.

 

Dokumentation under lärprocessen

Arbetslaget följer barnens lärande. Vi använder oss av Unikum och iPad i vår dokumentation.

Ansvar

Hela arbetslaget ansvarar för genomförandet.

Uppföljning

Vi följer upp och utvärderar löpande under arbetets gång på vår gemensamma planering och i Unikum.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: