Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundplanering

Skapad 2019-12-05 14:25 i Dibber Kottebo Dibber Sverige AB
I grovplaneringen definieras hur den övergripande verksamheten ska läggas upp. Där ska rutiner och gemensamma regler utformas och en övergripande strategi tas fram för hur den pedagogiska planeringen kopplas till förskolans läroplansområden.
Förskola
En övergripande presentation: Barngruppen utifrån ålder och antal barn . Personalen utifrån kompetens, antal och ev. erfarenhet. Miljön, vilka utrymmen vi har tillgång till och hur de ser ut. Särskilda intentioner som finns för gruppens arbete.

Innehåll

Ni läser igenom hela grundplaneringen och funderar på frågorna som är markerade med röd text. Dessa ska diskuteras i arbetslaget och sedan skrivas i löpande text. När grundplaneringen är klar ska ni ändra all text till svart (OBS. ta bort detta meddelande innan ni publicerar).

Normer och värden

Grundverksamhet 

Barn är för oss kompetenta, goda, nyfikna och intresserade. De kan och vill utveckla sin självständighet och självkänsla.

Pedagogens uppgift:

  • få barnen trygga på förskolan och ge dem omsorg.
  • se till att varje barn känner sig välkommen i gruppen och får en samhörighet.
  • ge barnen utmaningar utifrån barnets egen nivå och tid till att utvecklas. 
  • hjälpa barn att tro på sig själva.
  • bemöta alla barn och vuxna med respekt.
  • använda ett språk, kroppsspråk och tonläge anpassat efter barnet. 
  • lyssna på barnens tankar och åsikter och arbeta i en anda som utvecklar deras förståelse för demokrati.
  • hjälpa barnen att förstå att att vi har rätt att vara och tänka olika. Olika är bra.

Hur ska verksamhetens utformning se ut och hur förhåller vi oss till barnen?

Rutiner

Hur ser en dag ut? Glöm inte tider för måltider.

Tider för olika aktiviteter?

När har vi enskild planering?

Regler

Vilka regler ska vi som vuxna ta fram?

Vilket ansvar ska barnen utveckla?

Vilka regler ska barnen tillsammans med vuxna ta fram?

Hur upprättar vi gemensamma regler?

Ska barnen plocka upp leksaker efter sig?

Ska barnen klä på sig själva i hallen?

Ska barnen hjälpa varandra?

Hur förhåller vi oss vid matbordet?

Hur förhåller vi oss som vuxna i leken inne/ute?

Vilket material finns och var ska det vara?

Vad får man göra och var får man göra det?

Vilka barn är tillsammans i de aktiviteter som vi har under dagen?

Hur samtalar vi med varandra?

Barns inflytande

Hur får barnen möjlighet att påverka gemensamma regler? 

Vad är det som intresserar barnen just nu?

Är det alla barnen eller har de olika intresseområden?

Hur får barnen möjlighet att påverka form och innehåll?

Hur får barnen möjlighet att påverka våra miljöer ute och inne?

Utveckling och lärande

(är ni osäkra på följande punkter, kolla i förskolans läroplan, det är helt ok att ta citat därifrån och visa på att man arbetar utifrån denna)

Vilka läroplansmål ska vi börja fokusera kring och hur konkretiserar vi målen?

Vilket förhållningssätt har vi till barns utveckling och lärande? 

Vilket förhållningssätt har vi till varje enskilt barns utvecklande och lärande?

Hur påverkar det vårt gemensamma arbete med barngruppen?

Hur ska vi stimulera barnen till ett utforskande arbetssätt?

Vilket material behöver vi?

Inre och yttre miljön

Inre Miljön

Hur iordningsställer vi miljön så det stimulerar barnen?

Främjar den inre miljön vårt tema arbete?

Vilka åtgärder behövs?

Yttre Miljön

Hur iordningsställer vi miljön så det stimulerar barnen?

Främjar den yttre miljön vårt arbete?

Vilka åtgärder behövs?

Förskola och hem

Föräldramedverkan

Hur ska introduktionen till förskolan gå till?

Hur ger vi föräldrarna möjlighet att vara delaktiga i verksamheten?

Hur ges föräldrar möjlighet att utöva inflytande över hur målen konkretiseras?

Hur ger vi föräldrarna möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av verksamheten?

Vilka aktiviteter ska vi erbjuda våra föräldrar?

När ska vi erbjuda dem?

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Verksamheten utvärderas kontinuerligt under läsårets gång genom reflektion och analys. Varje arbetslag har avsatt tid 1 timme per vecka som är till för detta arbete. Utöver detta genomför även pedagogerna systematiskt kvalitetsarbete terminsvis i något som vi i Dibber kallar för BAS (Beskrivning, Analys, Slutsats). Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra vad vi gör, varför vi gör det och vad det leder till. Ett fungerande kvalitetsarbete är avgörande för barns utveckling och lärande.

Vi använder oss av Unikum för all dokumentation, både på gruppnivå och individnivå. I Unikum planeras även de individuella samtalen som genomförs med vårdndadshavare en gång per termin. I början på höstterminen bjuder vi in till ett framåtsyftande samtal, på vårterminen bjuder vi in till ett utvecklingssamtal med fokus på uppföljning. 

Hur ska verksamhetens rutiner utvärderas?

Hur ska barnen inflytande utvärderas?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: