Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektarbete - Bajs 2020

Skapad 2019-12-06 06:56 i Förskolan Pärlan Fristående förskolor
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola
Projektarbete 2020. Av scanning av barnens intresse sker i början av 2020.

Innehåll

Var är vi?

Hjälpfrågor: Samlad beskrivning av nuläget. Till exempel utifrån den dokumentation som vi har. Var befinner vi oss i förhållande till de nationella målen inom utvecklingsområdet?

Vart är barngruppen: Barngruppen har ett stort intresse av djur och bajs. De upptäcktes när vi läste bajsboken och barnen har letat aktiviteter efter bajs när vi har varit i skogen eller på gården.

Vart är vi pedagoger: Vi utforskar tillsammans med barnen där deras intresse är inom djur och bajs. 

Vart ska vi?

Hjälpfrågor: Vika mål ska vi arbeta mot inom utvecklingsområdet? Vad vill vi att barnen ska upptäcka/utveckla? Vilka av läroplanens mål är kopplade till utvecklingsområdet?

 Vart ska barngruppen: De ska få en inblick i skogens värld. De får upptäcka att det finns liv, djur och natur. 


Hur gör vi?

Vilka arbetssätt och metoder ska användas? Hur gör vi barnen delaktiga i processen? Hur dokumenterar vi processen?

 Hur gör barngruppen: Barnen får gå iväg till skogen i mindre grupper, max 4 åt gången. De får plocka med sig material att utforska med på avdelningen. 

Hur hjälper vi barngruppen: Vi följer barnen, de får bestämma var och hur vi går. Vi försöker väcka nyfikenhet och intresse för skogens värld. Vi har med oss medel att dokumentera med i form av bild och film, som vi senare kan kika på tillsammans. Materialet som de plockat med sig från skogen ska de fått måla på och skapa med. 

Hur blev det?

Hjälpfrågor: Hur blev det gentemot de nationella målen, de genomförda insatserna och de förväntade effekterna? Vad visar barnen intresse för? Hur vet vi det? Vilka lärprocesser är barnen inne i? Hur tar vi processen vidare?

 Hur blev det för barngruppen och oss pedagoger:

Under våren kom covid-19 och många förändringar skedde i verksamheten. Utbildningen har fått flyttat ut på gården, och vi pedagoger har gjort det bästa utifrån dessa nya riktlinjer och under de perioder det har varit bortfall i personalstyrkan.

Bajs projektet gled in på insekter under slutet på vårterminen, vi har en hel del insekter på våran gård och i skogen. Vi har tillsammans kollat på insekterna i luppar och kollat efter vad de heter i en insekts bok. Vi har även haft samlingar där vi pratat om olika insekter och vad de är bra för, vad de äter och var de bor. Det har blivit mycket spontana diskussioner kring detta då barnen intresserat sig jätte mycket i detta ute på gården. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål
  Lpfö 18
 • följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: