Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsmall för normer och värden

Skapad 2019-12-06 09:24 i Diamanten Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

 

 

 

1. Undervisningsplanering för normer och värden

 

     Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

Vi ska lära våra barn gemensamma regler och rutiner, normer och värden, hur man är en bra kompis samt bilda en trygg grupp där alla medlemmar stöttar varandra.

 

       Varför? (Syfte med undervisningen)

Syftet med det är att barnen först ska bli trygga så att de kan utvecklas vidare och lära sig saker i livet. Dessutom alla barn ska utveckla respekt för och hänsyn till varandra och att de kan lära sig in i andras situationer. Det är viktigt att redan från tidigt ålder lägga grunden för ett demokratisk tänk och agerande för att gynna deras utveckling.

     

       Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)

 

 

 

      Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 


     För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

För varje barn på Blåbärs avdelning oavsett ålder, kön, förmåga, religion osv.

 

     Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

Var och en ansvarar för genomförande och dokumentation, därefter ansvarar hela arbetslaget för reflektion och publicering.


   Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

Målet med undervisning är att alla barn ska få känna sig delaktiga, få möjligheter att upptäcka sig själva och att vi synliggör deras förmåga att skapa. 

 

_____________________________________________________________________ 

2. Reflektion

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: