Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Texttyper 2019

Skapad 2019-12-06 10:56 i Bromma gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska
Ett moment som innebära att analysera och öva sig i att skriva skriva olika texttyper.

Innehåll

Innehåll och syfte Detta moment handlar om att ni ska öva er i att skriva i olika stilar i olika typer av texter (referat, debattartikel, reportage m.m.). Varje texttyp har sina behov och krav och därför måste man anpassa sitt skrivande efter dem. Momentet kommer även att ta upp bra verktyg för hur man återberättar vad andra har skrivit, hur man lägger upp en bra disposition, hur bilder kan analyseras och användas i texter, samt diskutera hur man gör en bra textanalys.

Lärandemål Det övergripande lärandemålet är att ni ska förbättra er skrivförmåga och bli säkrare på att skriva olika typer av texter, samt förstå att olika texter har olika behov. Ett ytterligare mål är att ni blir säkrare vad gäller texternas formalia och hur de får en bra layout. Slutligen ska ni fundera kring och utveckla hur man kan analysera och använda andra människors texter.

Undervisningen kommer att innebära kortare föreläsningar och sedan arbete med olika texttyper. Ni kommer även att får göra en egen ordlista där ni skriver upp viktiga begrepp. Vi kommer att göra olika typer av analyser av texter och bilder. Ni kommer även att få skriva egna texter av olika slag. Det viktigt att man deltar. Om man missat en lektion så måste man ta reda på vad man missat.

Formativ bedömning av detta moment sker fortlöpande i undervisningen i de uppgifter och texter som vi arbetar med under momentets gång. Varje lektion är ett bedömningstillfälle. I slutet kommer ni även att skriva en egen debattartikel som blir den examinerande uppgiften, tillsammans med de tidigare deluppgifterna

 

Uppgifter

  • Debattartikel

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
    Sve  -
  • Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text.
    Sve  -

Matriser

Sve
Texttyper

---->
---->
---->
Texttyp, stil och form
Texten är till viss del anpassad till debattartikelns stil Läsaren kan förstå debattartikeln utan alltför stor ansträngning, även om språket på vissa ställen kan vara oklart.
Texten är anpassad till debattartikelns stil Det finns inledning, argumentation och avslutning. Både sakargument och värdeargument kan hittas i texten. Läsaren kan förstå debattartikeln eftersom språket är så tydligt och klart så att innehållet framgår.
Texten är väl anpassad till debattartikelns stil Det finns inledning, argumentation, motargumentation och avslutning. Både sakargument och värdeargument kan hittas i texten och det är bra balans mellan dem. Debattartikeln är övertygande, läsaren har lätt att ta till sig innehållet och läsningen flyter bra eftersom språket är varierat och välformulerat.
Språk och disposition
Debattartikeln följer i huvudsak normerna för språkriktighet i meningsbyggnad, stavning och skiljetecken.
Debattartikeln följer i huvudsak normerna för språkriktighet i meningsbyggnad, stavning och skiljetecken och språket har varierade uttryckssätt och är ibland välformulerat Texten har tydlig struktur med varierade sammanhangssignaler och en rimlig styckeindelning
Debattartikeln följer i huvudsak normerna för språkriktighet i meningsbyggnad, stavning och skiljetecken och språket har en god variation av meningstyper, precisa uttryck och goda formuleringar. Texten har tydlig struktur med varierade sammanhangssignaler och en rimlig styckeindelning
Innehåll
Enkla argument görs. Källor används med viss säkerhet och fakta citeras eller refereras med rätt teknik.
Argument är både sakliga och värderande som lyfter fram och kopplar till debattartikelns tes. Källor används med viss säkerhet och fakta citeras eller refereras med rätt teknik
Argument är både sakliga och värderande som lyfter fram och kopplar till debattartikelns tes och ger nya perspektiv Källor används med säkerhet och fakta citeras eller refereras med rätt teknik
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: