Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Omsorg utveckling och lärande

Skapad 2019-12-06 11:13 i Regnbågen Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Violen erbjuder utbildning som bidrar till omsorg, lärande och utveckling till alla barn, utifrån barnens intressen och behov stimulerar och utmanar vi barnen medvetet vidare i riktning mot målen i läroplanen.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

Bilden ovan är från Skolverkets stödmaterial "Kvalitetsarbete i praktiken". Bilden visar de olika steg en undervisningsprocess ska genomgå, samt den ständigt pågående processen som inte har något slut.

Klicka här om du vill läsa "Kvalitetsarbete i praktiken".

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)- självständighet och tillit till sin egen förmåga, - nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära

 • Varför? (Syfte med undervisningen)

 • För att barnen känna sig trygga och ha tillit till sin egen förmåga.
 • Utveckla deras nyfikenhet  och intresse.
 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)
 • Vi erbjuder olika skapande material där vi kan utmana barnens kreativa förmåga, förmåga att samarbeta, dela med sig, upptäcka och använda sig av varandras olika erfarenheter samt kompetenser. i skapande uppmuntras också mångfald och oliktänkande.
 • Att vi försöker att barnen ska lyckas, genom att uppmuntra dem, som gör att barnen utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.
 • Vi har högläsning i mindre och större grupper. Böckerna innehåll förklarar och diskuterar tillsammans med barnen.
 • Vi använder matematiska begrepp på olika situationer i vardagliga aktiviteter.
 • utifrån barnens erfarenheter, behov och intressen stimulerar samt utmanar vi barnen i riktning mot målen i läroplanen. För detta gögs vi genom lek, miljö, och material.
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

 • Vi förändra miljö, läser böcker och medvetet använder innehåll,  Vi går genom vad barnen har lärt sig.
 • När barn använder språket
 • Barnen provar egna idéer och teorier. 
 • När barnen benämner olika saker.
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 • För alla barn på avdelningen.

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

 • Förskollärare och andra pedagoger är ansvariga för genomförande.
 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

   

  Pedagogerna skulle vara lyhörda, för att förstå barn intresse och förmågor. Barnen ska bli självständiga,  och klara sig i olika saker på egen hand. 

  _____________________________________________________________________ 

  2. Reflektion

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: