Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eken 2019/20

Skapad 2019-12-09 13:44 i Okome förskola Falkenberg
Uppdaterad mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor juni 2019.
Förskola
Beskriv kortfattat arbetsområdet för att väcka barnens nyfikenhet. Utifrån barnens intresse och kommunikation med oss har vi ringat in fordon av olika slag.

Innehåll

Uppstart projektplanering

Vilka pedagogiska och organisatoriska erfarenheter och lärdomar väljer vi att ta med oss från föregående utvärdering, våra identifierande utvecklingsområden/mål?

I utvärderingen såg vi ett behov av att jobba med språk och kommunikation. Det ska vi försöka väva in i fokusområdet fordon. 

Vi såg ett intresse för fordon under våren och bestämde att det vore ett bra ämne att kunna locka barnen in i nya lärsituationer med.

Vi behöver fortsätta låta barnens lärande ta tid, fortsätta jobba på att ge barnen tydliga rutiner. 

 

Formulering av syfte

Vad vill vi att barnen ska få för upplevelser och erfarenheter i projektet? Vad är det vi vill undersöka och varför?  Vilka förmågor vill vi ge barnen möjlighet att utveckla? 

Vi önskar att de får olika aha-upplevelser om fordon, lära genom att få leka och utforska med fordonen i fordonsrummet. 

Vi vill ge barnen möjlighet att undersöka hur fordon låter, hur ser de ut, var kan de köra, kan man åka i den, går de fort, kan man bygga, rollek om fordon. Teknik genom att göra enkla experiment med t.ex båtar och vatten, gummiband för att ge något fart.

Vi vill genom fordon att de ska utveckla och utvidga sitt språk och sätt att kommunicera. Ge dem tillit till sin egen förmåga, och öva på det sociala samspelet.

 

Vårdnadshavarnas delaktighet

Hur kan vi inkludera vårdnadshavarna i projektet och dokumentationen? 

Vi kan fråga de föräldrar med utländsk bakgrund vad vissa fordon heter på deras hemspråk och inkludera i undervisningen. 

En önskan är att utöka dokumentationen i hallen, vi undersöker möjligheten lite beroende på plats.

Be föräldrarna ta foton av barnen i något fordon hemma eller på resa, eller ett gammalt foto som redan finns.

Involvera hela familjen genom att skicka med ett fordon hem eller ta med till förskolan hemifrån för att visa resten av barngruppen

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte eller gemensam projektrubrik

Hur skapar vi förutsättningar så att alla barn inkluderas i vår lärmiljö? Hur tillvaratar vi barnens tankar och idéer i iordningställandet av lärmiljön?

Vi har mycket låga miljöer, möbler och bilder. Vi låter barnens intressen styra när vi gör om i våra lokaler, eller skapar nya miljöer.

Vilka möjligheter till kollaborativt lärande och formativ undervisning ger vår lärmiljö?

Vi har stationer/lärmiljöer som inbjuder till samspel och samarbete. Vi erbjuder olika sätt att lära, verbalt, bilder, ljud, kreativitet etc. De ska få möjlighet att testa tekniken i de olika fordonen, att prova och utforska. Tanken är vi pedagoger ska vara närvarande under framför allt den första tiden, och leda till ett självständigt lekande så småningom.

Arbetssätt, organisation och struktur

Vilka metoder ska vi använda för att ge barnen möjlighet att vara i relation till det vi projekterar om under hela dagen?

Vi låter fordon och teknik hänga med i t.ex samlingar, ute på gården, i matsituationen, i barnlitteraturen bl.a. Att vi låter de olika miljöerna vara öppna o tillgängliga för barnen att kunna utforska.

Hur använder vi pedagogisk dokumentation för att synliggöra processen och lärandet? (tex unikum och processväggar)
 

 Vi vill använda oss av våra dokumentationsväggar till hallen, där den synliggörs för barnen o deras familjer.

Kompetensutveckling

Hur tar vi vara på allas olika kompetenser?

Vi som pedagoger behöver vara närvarande för att se och bekräfta barnens olika kompetensnivåer.

Vi behöver helt enkelt individanpassa vår verksamhet. Kanske dela i flera grupper oftare än vi gör idag.

 

Vilken kompetensutveckling behöver vi i arbetslaget?

Vi behöver arbeta ihop oss, och lära känna våra styrkor och svagheter.

Camilla skulle behöva lära lite mer om småbarnspedagogik. Susanne behöver utveckla arbetet med dokumentation och reflektion. 

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Vad visar barnen intresse för utifrån det material och de aktiviteter vi erbjudit? Ge exempel på hur vi ser att barnen visar intresse? Vad ser vi att barnen är nyfikna på som vi kan utveckla och fördjupa?

Vi har sett att många barn är intresserade av olika fordon. Vi har sett att barnen står i fönstret och tittar och kommenterar/gör ljud när de ser t.ex. lastbilar eller traktorer. Samma sak ute på gården. De bar omkring på de fordon vi hade inomhus. 

Vi kan utveckla hur de olika fordonen låter, var kan de köra, hur fort går det, vad används de till.

Formulera mål

Vilka läroplans mål är relevanta utifrån barnens intresse och nyfikenhet från undersökningsperioden? Konkretisera läroplansmålen. Tänk på att ni ska kunna synliggöra ett förändrat kunnande och lärande i dokumentationen.

-förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen

-intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra.

Vi vill att barnen ska kunna benämna minst 5 olika fordon. Vi vill att de ska kunna göra olika ljud till fordonen. Vi vill att de ska kunna leka självständigt i fordonsrummet, och visa respekt för vårt material .

 

Uppföljning/reflektionsvecka (hösten)

 Gör detta inlägg i personalbloggen.

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område.

Ev förändring/utveckling av inriktning

Vilka utmaningar behöver barn och pedagoger? Hur arbetar vi vidare? Behöver vi formulera nya mål? 

Uppföljning/reflektionsvecka (våren)

Gör detta inlägg i personalbloggen. 

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område

Avslutning av projekt

Hur avslutar vi projektet tillsammans med barnen? Hur kan barnen förmedla sina erfarenheter och upplevelser?

Utvärdering

Se utvärderingssfrågor i respektive område.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: