Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atomen i periodiskasystemet och i en kärnkraft

Skapad 2019-12-10 10:41 i Laröds skola Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Fysik Kemi Teknik
Atomen är byggstenen i hela vår materiella värld. Har du kunskaper om atomer och hur de bildar olika ämnen förstår du bättre hur allt omkring dig är uppbyggd och fungerar. Ämnens egenskaper beror på atomerna. Du kommer under arbetsområdet bl a lära dig vilka delar består en atom av, beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning, förklara och visa på samband kring partiklar och strålning. Du kommer även att få lära dig vad halveringstid är, få fördjupade kunskaper om kärnkraft och hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik. Du kommer även få få fördjupade kunskaper om kärnkraft.

Innehåll

 

Arbetsgång:

Genom genomgångar, gruppdiskussioner, film, texter lär du dig om atomen utifrån KE/FY och TK aspekter. Testa dig själv uppgifter samt förklara och resonera ger dig möjlighet att kolla dina nyvunna kunskaper. Skriftlig och muntlig läxförhör ger dig och mig underlag för vidare utveckling av arbetsområdets delmoment. Laborationer och laborationsrapport kopplar samman teori och praktik. Ett skriftligt prov i kemi den 10/12-19 och ett i fysik i början av februari  avslutar arbetsområdet med möjlighet till förbättring av svaren. 

 

Mål för kapitlen i ke och fy

 

 • Kunna namnet på partiklarna i atomen och vilken laddning de har - KE&FY
 • Kunna förklara varför atomer är oladdade - KE&FY
 • Veta vad atomnumret visar - KE&FY
 • Veta vad elektronskalen kallas och hur många elektroner de har plats för KE
 • Veta vad valenselektroner är och deras betydelse för att det skall bli kemiska reaktioner - KE
 • Kunna vilken skillnad det är mellan period och grupp - KE
 • Veta var metaller och icke-metaller finns i det periodiska systemet KE
 • Kunna ange kemiska egenskaper för alkalimetaller, halogener och ädelgaser - KE
 • Kunna berätta hur joner bildas KE

 

 • Förstå hur materien är uppbyggd KE&FY
 • Veta vad som är gemensamt och skiljer ett ämnes isotoper KE&FY
 • Veta vad radioaktivitet är FY
 • Kunna de olika typerna av joniserande strålning - FY
 • Kunna ge exempel på praktisk nytta av radioaktivitet FY
 • Kunna beskriva varningstecknet för radioaktivitet FY
 • Förstå problemet med radonhus FY
 • Veta hur vi får energi i våra kärnkraftverk FY
 • Veta vilka säkerhetssystem vi har i en kärnreaktor FY
 • Veta hur kärnbränsle och avfall hanteras FY
 • Veta hur många kärnreaktorer vi har i Sverige och var de finns FY
 • Veta vad som hände i Hiroshima och Nagasaki FY
 • Veta något om militär användning av kärnenergi FY

   

     Förutom dessa grundläggande kunskapsmål kommer du att kunna  lära dig om:

 • Kunna förklara varför vatten är ett bra lösningsmedel för jonföreningar, ke
 • Kunna redogöra för vad det är som håller samman materian i jonbindningar, molekylbindningar och metallbindningar, ke
 • Kunna att den universella massenheten betecknas 1 u, ke
 • Kunna ange formelmassa för enkla föreningar, ke
 • Kunna använda enheten mol i enkla beräkningar
 • Känna till olika historiska modeller som använts för att förklara hur materian ser ut, ke&fy
 • Veta hur olika typer av spektrum bildas, fy
 • Förstå att ämnena går att känna igen på sina linjespektrum, fy
 • Veta vad som är typiskt för laser, fy
 • Veta något om upptäckten av radioaktiviteten, fy
 • Veta vad halveringstid är och hur kunskap om denna kan användas, , fy
 • Förstå hur olika radioaktiva ämnen bildas i en sönderfallsserie, fy
 • Veta hur olika typer av joniserande strålning stoppas, fy
 • Veta något om hur vi upptäcker och mäter radioaktivitet, fy
 • Veta något om följderna av Tjernobylolyckan och liknande händelser, fy
 • Veta något om de grundläggande krafterna och materiens allra minsta byggstenar, ke&fy

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
  Fy  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Fy  E 9

Matriser

Fy Tk Ke
FY/KE/TK

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Muntlig kommunikation
 • Fy
 • Fy
 • Ke
 • Ke
 • Tk
Du ger förslag på svar Följer diskussioner
Du motiverar hur du kommer fram till ditt förslag Deltar i diskussioner
Du motiverar för varför du kommer fram till slutsatser. Deltar i diskussioner samt fördjupar och bredda dem
Skriftlig kommunikation
 • Fy
 • Fy
 • Ke
 • Ke
 • Tk
Tar del av information. Skapar enkla texter som svarar på givna frågor
Skapar texter som förklarar ”hur” samt tänker på syfte och målgrupp
Bearbetar informationen som man får så den passar i nya situationer. Skapar välutvecklade texter som förklarar varför samt anpassar den till syfte och målgrupp
Laboration
 • Fy  7-9
 • Fy  7-9
 • Ke  7-9
 • Ke  7-9
Du genomför planerade undersökningar Du följer givna frågeställningar Du använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
Du genomför planerade undersökningar Du använder utrustning på ett säkert och i huvudsak ändamålsenligt sätt
Du genomför planerade undersökningar Du använder utrustning på ett säkert , ändamålsenligt och effektivt sätt
Bearbetning av laboration
 • Fy  7-9
 • Ke  7-9
Du har en enkel laborationsrapport som svarar på vad som händer
Du formulerar egna frågeställningar inom det givna Du har en utvecklad laborationsrapport som förklarar hur saker fungerar
Du formulerar egna frågeställningar och kan sätta de i nya sammanhang Du har en välutvecklad laborationsrapport som förklarar hur och varför samt drar resultaten till nya situationer.
Begrepp
 • Fy  7-9
 • Ke  7-9
 • Ke  7-9
 • Tk  7-9
Du har Grundläggande kunskaper som du visar genom att ge exempel och beskriva dessa. Du kan beskriva begrepp, modeller och teorier. Du beskriver enkla samband inom det specifika ämnesområdet
Goda kunskaper som du visar genom att förklara hur och visa på samband inom dessa Du förklarar hur och kan använda dig av begrepp, modeller och teorier. Förklara mera ingående och komplexa samband inom det specifika ämnesområde
Du har Mycket goda kunskaper som du visar genom att förklara hur och varför och visa på samband inom dessa och kan sätta de i andra sammanhang Du förklarar hur och varför och kan använda dig av begrepp, modeller och teorier. Du förklarar komplexa samband och koppla ihop dessa med andra ämnesområden.
Samhällskoppling av begrepp
 • Fy  7-9
 • Ke  7-9
 • Ke  7-9
 • Tk  7-9
Du ger exempel på och beskriver några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för vårt levnadsvillkor. Du beskriver frågeställningar kring miljö och hållbar utveckling
Du förklarar hur och visar på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för vårt levnadsvillkor. Du kan förklara hur gällande frågeställningar kring miljö och hållbar utveckling fungerar
Du förklarar hur och varför kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för vårt levnadsvillkor och kan sätta dem i nya sammanhang. Du kan förklara varför gällande frågeställningar kring miljö och hållbar utveckling fungerar och hänger ihop
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: