Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering – Atomer, Joner, Kemiska reaktioner samt Atom och Kärnfysik år 9 Ht 2019

Skapad 2019-12-10 21:11 i Västra skolan Falun
.
Grundskola 9 Kemi Fysik

I detta avsnitt kommer ni jobba parallellt med Kemi och Fysik ni kommer att få lära er mer kring:

 

Atomer och Joner

Atommodeller

Radioaktivitet och Kärnkraft

 

Innehåll

Syfte

Långsiktiga mål (utdrag ur Lgr11):

 

 • använda kunskaper i kemi/fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

 • genomföra systematiska undersökningar i kemi/fysik, och

 • använda kemins/fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska/fysikaliska samband i samhället, naturen och inuti människan.Centralt innehåll (utdrag ur Lgr11):

Kemi

Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.

Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl-och jonföreningar genom kemiska reaktioner.

Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.

De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

 

Fysik

Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.

Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.

Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 

Kemi/ Fysik

Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen är att du ska

 • Kemi

  • Få kunskaper kring atomer, joner och kemiska reaktioner

  • Resonera kring atommodellernas utvecking

   

  Fysik

  • Få kunskaper kring radioaktivitet och kärnkraft

  • Resonera kring kärnkraftens inverkan på miljön

   

  Kemi och Fysik

  • Kunna laborera kring området atomer joner och kemiska reaktioner

  • Kunna skriva laborationsrapporter

Arbetssätt

Genomförande

Arbete med arbetsgång

Inlämningsuppgifter

Läxförhör

Genomgångar

Film

 

 

Redovisning

Läxförhör

Inlämningsuppgifter

Laborationer

Laborationsrapporter

 

Bedömning

 

Det som bedöms är (utifrån kunskapskraven Lgr11)

  • Hur god din kunskap inom områdena är

  • Hur väl du resonerar/diskuterar kring atommodellernas utveckling samt andra samhällsfrågor som rör kemi

  • Hur väl du resonerar kring kärnkraftens påverkan på miljön i olika led

  • Hur väl du genomför laborationer

  • Hur väl du skriver laborationsrapporter

   

Matriser

Fy Ke
Pedagogisk planering – Atomer, Joner, Kemiska reaktioner år 9 Vt 2016

Matris Atomer, joner och kemiska reaktioner , Atom och Kärnfysik

Förenklat kunskapskrav
Når delar av kunskapskravet
>
>>
>>>
Kemi
Eleven har … kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att …. dessa med ... användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Dina kunskaper inom atomer joner och kemiska reaktioner
grundläggande ge exempel på och beskriva viss
goda förklara och visar samband relativt god
mycket goda förklara och visar samband med några generella drag god
Kemi
Eleven kan använda informationen på ett [..] fungerande sätt i diskussioner och för att skapa [...] texter [...]
Din förmåga att använda information
till viss del enkla
relativt väl utvecklade
väl välutvecklade
Fysik
Eleven har … kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att …. dessa med ... användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Dina kunskaper kring radioaktivitet och kärnkraft
grundläggande ge exempel på och beskriva viss
goda förklara och visar samband relativt god
mycket goda förklara och visar samband med några generella drag god
Fysik
Eleven använder fysikaliska modeller på ett … fungerande sätt för att … partiklar och strålning. Dessutom för eleven …. underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och .... några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling
Din förmåga att resonera
I huvudsak beskriva och ge exempel på enkla och till viss del visar på
relativt väl förklara och visa på samband kring utvecklade och relativt väl visar på fördelar och begränsningar hos
väl förklarar och generaliserar kring välutvecklade och väl visar ur olilka perspektiv på fördelar och begränsningar hos
Kemi/Fysik
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även ... enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och …. sätt
Din förmåga att planera och genomföra laborationer
bidra till att formulera i huvudsak fungerande
formulera som efter någon bearbetning ändamålsenligt
formulera ändamålsenligt och effektivt sätt
Kemi/Fysik
Dessutom gör eleven .. dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter
Din förmåga att skriva laborationsrapporter
enkla
utvecklade
välutvecklade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: