Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hallonets undervisningsmall för omsorg, utveckling och lärande

Skapad 2019-12-13 14:14 i Diamanten Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
På Hallonet har vi roligt tillsammans med barnen och vi strävar efter att ge barnen god omsorg och trygghet, vilket ger förutsättningar för språkutveckling, lärande och tilltro till den egna förmågan. Detta är i sin tur förutsättningen för ett gott socialt samspel.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

 

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

 

 

Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. (ur förskolans läroplan, Lpfö-18)

Dags rytmen på Hallonet väl avvägd mellan vila och aktivitet, samt ger barnen tid att uppleva, lära och reflektera. Välkända rutiner ger trygghet. Vi vill möta barnen på ett positivt sätt, så att alla känner sig sedda och uppskattade för den de är. Vi värnar om varandras lika värde, välmående och vår gemensamma miljö.

 

Vi vill uppmuntra barnens nyfikenhet, kreativitet och intressen. Genom våra lärvänner stimulerar och utmanar vi barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning och syftar till utveckling och lärande hos dem. Undervisningen på avdelningen utgår från ett innehåll som är planerat eller som uppstår spontant, eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden.

Leken ska ha en central plats i utbildningen. Vi använder medvetet leken som utgångspunkt för barnens utveckling och lärande. Leken utmanar och stimulerar barns motorik, kommunikation, samarbete, problemlösning och främjar barns sociala förmågor. Vi ger barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva.

Språk, lärande och barns utveckling hänger nära samman. Vi lägger stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Förmåga att kommunicera, söka ny kunskap och samarbeta är nödvändigt i ett samhälle som präglas av stort informationsflöde och kontinuerlig förändring.

Förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla sin förmåga att urskilja, undersöka och använda matematiska begrepp, samt använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av problemställningar. Vi ska även skapa förutsättningar att utveckla förståelse för enkel teknik i vardagen, naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Förskolan ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer såsom bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika tekniker och material, såväl digitala som andra.

Digitala verktyg är ett hjälpmedel i vår undervisning. Barnen får tidigt möta olika verktyg och använda dem på att läsa och skriva med hjälp av olika program på våra digitala verktyg.

Vi vill medvetandegöra barnen om lärandet genom att ställa frågor om hur de kan lära sig om ett visst intresse. Som pedagog lyfta lärandet genom att göra barnen uppmärksamma på vad/hur de lärt sig. Vi kommer att använda oss av avdelningens blogg och barnens lärloggar gör att dokumentera det vi upplever och lär, tillsammans och enskilt.

Arbetet reflekteras och analyseras på avdelningens planeringstid, APT möte för att utvärdera och få fram utvecklingsområden.

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

2. Reflektion

Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

 

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: