Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande texter - insändare

Skapad 2019-12-14 13:28 i Björkåsskolan Grundskolor
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
Hur kan man påverka genom att skriva? Hur kan man få igenom en bra idé eller förklara varför man tycker någonting är fel? Det här ska vi ta reda på under nästa arbetsområde då vi ska arbeta med argumenterande texter med fokus på insändare.

Innehåll

Innehåll

Syftet med arbetsområdet är att du ska lära dig vilka språkliga drag en insändare har, hur den är uppbyggd och hur en åsikt och ett eller flera argument presenteras. Du ska få lära dig hur man använder språket för att påverka någon.

 

Arbetssätt

Vi kommer läsa insändare och träna på att argumentera för en sak. Vi kommer att arbeta gemensamt med modelltexter för att du ska lära dig hur en insändare är uppbyggd med bakgrund, åsikter, argument och sammanfattning. Vi kommer göra olika övningar för att träna på de olika språkliga drag som används för att påverka som t.ex. känsloladdat språk, överdrifter, grupper med tre, statistik och retoriska frågor. Vi ska tillsammans skriva argument för och emot olika saker. Till slut ska du på egen hand planera och skriva en insändare och använda dig av allt du lärt dig för att på bästa sätt påverka med hjälp av din insändare.

 

Konkreta mål

När arbetsområdet är slut ska du:

 

 • förstå syftet med en insändare.
 • kunna argumentera för en sak.
 • förstå hur en insändare är uppbyggd.
 • kunna skriva en egen insändare och använda dig av de språkliga drag en insändare har.

Bedömning

Under arbetets gång tittar jag på hur du deltar i samtal och resonemang i klassrummet och hur du använder dig av det vi pratar om i det du skriver. Jag tittar på dina färdiga argument och på din insändare och gör sedan en bedömning av hur väl du har uppnått de konkretiserade målen här ovanför. Jag kommer också bedöma din text vad gäller skrivregler och struktur. 

 

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • argumentera för en sak.
 • förstå syftet med en insändare.
 • kunna skriva en insändare där innehållet är tydligt och anpassat till målgruppen.
 • kunna använda de språkliga drag som är typiska för insändare.
 • kunna skriva meningar, stava, använda stor bokstav och interpunktion. 

 

Övrig bedömning se matris.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  SvA  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  SvA  4-6

Matriser

Sv SvA
Argumenterande texter - Zick Zack

På väg att nå grundläggande nivå.
Har grundläggande förmåga.
Har god förmåga.
Har mycket god förmåga.
SYFTE
Förstår varför man skriver argumenterande texter.
Förstår att argumenterande texter kan skrivas i olika sammanhang. Försöker anpassa texten till syftet.
Förstår att skrivandet kan vara ett verktyg för att påverka. Kan anpassa texten till syftet och målgruppen.
Förstår att skrivandet kan vara
ett verktyg för att påverka i olika sammanhang. Kan och vågar på egen hand anpassa och variera texten utifrån syfte och målgrupp.
INNEHÅLL Åk 5–6:
Innehållet i texten är begrip­ligt och en åsikt presenteras.
Innehållet är relativt tydligt och en åsikt med några argument presenteras.
Innehållet är tydligt och en åsikt med ett flertal underbyggda argument presenteras.
Innehållet är tydligt och en tydlig åsikt med flera väl underbyggda argument presenteras. Texten innehåller även motargument.
STRUKTUR
Börjar använda strukturen för en argumenterande text.
Följer till viss del strukturen för en argumenterande text.
Följer strukturen för en argumen­ terande text på ett ändamålsenligt sätt.
Följer tydligt strukturen för en argumenterande text och anpassar den effektivt till syftet, innehållet och målgruppen.
INLEDNING Åk 5–6:
Skriver en inledning med en personlig åsikt, ”jag tycker...”
Skriver en inledning som antyder vilken ståndpunkt som kommer att föras fram.
Skriver en inledning som ger en bakgrund och tydligt presenterar ståndpunkten.
Skriver en inledning som ger en bakgrund, presenterar åsikten samt sammanfattar de kommande argumenten.
ARGUMENT Åk 5-6:
Presenterar enstaka argument för sin åsikt.
Ger argument men saknar logisk organisation av dem.
Ger argument i logisk ordning, inkluderar detaljer för att underbygga argumenten.
Ger argument i logisk följd, belägger argumenten med bevis, varje stycke inleds med ett argument som utvecklas.
AVSLUTNING Åk 5-6:
Har ingen eller en enkel avslutning eller samman­ fattning.
Avslutar med en personlig åsikt.
Summerar med ett stycke som återger det väsentliga i argumentationen.
Skriver en avslutning som upprepar de viktigaste punkterna. Sammanfattar i en slutsats.
SPRÅKLIGA DRAG

Använder inte de språkliga drag som är typiska för argumen­terande text.
Börjar använda de språkliga drag som är typiska för argumenterande text.
Använder de språkliga drag som är typiska för argumenterande text.
Använder och utvecklar de språkliga dragen för argumenterande text.
SPRÅKLIGA DRAG Åk 5–6:
Textbindning:
Skriver korta meningar utifrån sitt eget perspektiv.
Använder enkla sambandsord för att binda ihop meningar och utveckla argumenten, t.ex. och, sen, men, eftersom, för att ...
Utvecklar textbindningen genom att använda sambandsord som tar in ett annat perspektiv, t.ex. även om, å andra sidan ...
Använder mera komplexa sambandsord som t.ex. vidare, ytterligare, faktiskt, till exempel ...
SPRÅKLIGA DRAG Åk 5–6:
Tempus:
Blandar olika tempus.
Använder presens relativt konsekvent.
Använder presens konsekvent.
Väljer och använder tempus anpassat till innehållet.
SPRÅKLIGA DRAG Åk 5–6:
Ordval:
Ordvalet är enkelt och talspråkligt.
Börjar använda adjektiv och adverb.
Använder adjektiv och adverb för att göra texten mera effektiv.
Har ett medvetet ordval, Använder varierade verb
ofta i passiv form, ”det sägs ...”
SPRÅKLIGA DRAG Åk 5–6:
Språkliga knep:
Försöker inte underbygga sina argument med enkla ”språkliga knep”.
Använder något språkligt knep för att underbygga sina argument.
Förstår att språkliga knep kan användas för att påverka och använder några sådana.
Förstår att språkliga knep kan användas för att påverka och använder för ämnet och målgruppen väl valda sådana.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: