Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapad 2019-12-16 13:42 i Klaraskolan Halmstad
Grundskola 7 Matematik
Matematiken i årskurs 7 utgår ifrån boken Matematik X. Vi arbetar med ett kapitel i taget i ca 6 veckor innan vi går vidare till nästa del. Under varje kapitel har vi 1-2 små prov där eleverna får visa sina kunskaper.

Innehåll

Syfte:

I detta arbetsområde tränar vi vår förmåga att:

 • Välja och använda effektiva metoder för att utföra matematiska beräkningar och lösa matematiska problem (Metod)
 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp (Begrepp)
 • Använda matematikens uttrycksformer i samtal, argumentation och beräkningar (Kommunikation)
 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder (Problemlösning)
 • Förklara och motivera tillvägagångssätt och olika lösningsförslag samt om resultaten är rimliga i förhållande till frågeställningen (Resonemang)

 

Centralt innehåll som vi kommer att arbeta med:

 - Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt
- Avbildning och konstruktion av geometriska objekt. Skala vid förminskning och förstoring
- Metoder för beräkning av area och omkrets av geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
- Geometriska satser och formler

 

Mål mot kunskapskraven:

 • Känna till olika geometriska objekt samt förklara begrepp som area, bas, höjd, radie, diameter, hektar
 • Kunna räkna ut arean av rektanglar, parallellogram, trianglar och cirklar
 • Känna till de vanligaste enheterna för area
 • använda skala och göra mätningar i en ritning
 • uppskatta, mäta och räkna ut vinklar i olika geometriska figurer
 • använda gradskiva
 • bedöma om en vinkel är rät, spetsig, trubbig eller rak
 • veta att vinkelsumman i en triangel alltid är 180°
 • räkna ut vinklar med hjälp av vinkelsumman i en triangel
 • beskriva olika slags trianglar och rektanglar
 • mäta och räkna ut omkretsen på olika geometriska figurer
 • räkna med skala (förstoring och förminskning)

 

Begrepp som tas upp till detta område:

 • enheter
 • prefix
 • massa
 • volym
 • linje
 • stråle
 • sträcka
 • längd
 • förminskning
 • förstoring
 • dimension
 • parallella linjer
 • diagonal
 • vinkel
 • vinkelben
 • vinkelspets
 • sidovinkel
 • Vertikalvinkel
 • Spetsig vinkel
 • Trubbig vinkel
 • Rät vinkel
 • polygon
 • månghörning
 • vinkelsumma
 • triangel
 • parallellogram
 • romb
 • rektangel
 • kvadrat
 • omkrets
 • area
 • yta
 • bas
 • höjd
 • liksidig
 • likbent
 • diameter
 • radie

 

Arbetssätt:

Under geomtriavsnittet använder vi följande moment:

 • planering
 • inläsningstjänst för att få texten uppläst
 • Träningsuppgifter i matematikboken, studi, matteappen och övningsblad
 • Lärarledda genomgångar/diskussioner
 • begreppslista
 • gemensamma gruppaktiviteter och diskussionsuppgifter
 • spel, lekar
 • matematikbok
 • test 
 • fördjupningsbok
 • filmer
 • formelblad

 

Om du är sjuk eller ledig måste du ta ett eget ansvar för att ligga i fas enligt planeringen. 

 

Under detta arbetsområde kommer dina kunskaper att bedömas utifrån: 

 • ett aktivt deltagande i samtal, diskussioner och aktiviteter på lektioner
 • Prov

  

Filmer och spel till kapitlet om geometri:

 

Filmer:

Längdenheter: https://www.youtube.com/watch?v=5dGGC2Eahd4

Prefix: https://www.youtube.com/watch?v=HrlF7EpzSWs

Geometriska begrepp: https://www.youtube.com/watch?v=vNlEhlAFWKw

Skala: https://www.youtube.com/watch?v=2dkLmWZh754

Längd- area- och volymskala https://www.youtube.com/watch?v=JrI69GH7xRc

Repetition - Grundläggande om vinklar https://www.youtube.com/watch?v=bU4SmnA1UJw

Sidovinklar, vertikalvinklar, alternatvinklar och likbelägna vinklar https://www.youtube.com/watch?v=ZFYp29sQ1IY

Vinklar: https://www.youtube.com/watch?v=bU4SmnA1UJw

Mer om vinklar:  https://youtu.be/adb4kr_6Hy8 

2-dimensionella figurer och hur de definieras: https://youtu.be/eN9Ul2mc7J4 

Omkrets: https://www.youtube.com/watch?v=hAXAoMdb-FU

Cirkelns omkrets: https://www.youtube.com/watch?v=77hgK73xlF8

Rektangelns area: https://www.youtube.com/watch?v=uhxqKcrWliw&list=PLC0uA88O8pF_SUVf-V6MrPG__EVcyJ_gG

Parallelogramets area: https://www.youtube.com/watch?v=pTwaAbhrCLA&list=PLC0uA88O8pF_SUVf-V6MrPG__EVcyJ_gG&index=2

Triangelns area: https://www.youtube.com/watch?v=W20k7IE_HWU&list=PLC0uA88O8pF_SUVf-V6MrPG__EVcyJ_gG&index=3

Cirkelns area: https://www.youtube.com/watch?v=ZfIFc_v8XCQ&list=PLC0uA88O8pF_SUVf-V6MrPG__EVcyJ_gG&index=4 

Areaenheter: https://www.youtube.com/watch?v=IWsqEhfZG3c&index=5&list=PLC0uA88O8pF_SUVf-V6MrPG__EVcyJ_gG

Mer om area: https://www.youtube.com/watch?v=rB6wq57SSTQ&list=PLC0uA88O8pF_SUVf-V6MrPG__EVcyJ_gG&index=11

 

 

Spel: 

Träna vinklar, vinkelsumma och omkrets: https://www.elevspel.se/amnen/matematik/484-geometri-7.html

Geometriska former: https://www.elevspel.se/amnen/matematik/2282-geometriska-former.html

Träna vinklar: http://www.matteva.fi/geometri/triangelnsVinklar.html

Träna vinkelns storlek: http://www.matteva.fi/geometri/uppskattavinkel.html#uppgift

Uppskatta vinklar: https://www.mathplayground.com/alienangles.html

Massor med geometrispel: http://www.maths-games.org/shape-games.html

 

Extra övningsuppgifter: 

Träna på geometri i olika årskurser: https://www.matteboken.se/ovningsuppgifter

Matriser

Ma
Matematik åk7-9, lå 2019 -2020

Ny nivå
Har bedömts under terminen
E
C
A
Problemlösning
Förmågan att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
 • Ma
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Begrepp
Förmågan att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
 • Ma
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Metoder
Förmågan att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutin-uppgifter.
 • Ma
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Resonemang
Förmågan att föra och följa matematiska resonemang.
 • Ma
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Kommunikation
Förmågan att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: