Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Övergång & samverkan

Skapad 2019-12-19 08:50 i Lill-myran Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Barnen ska få en trygg övergång från förskola till skola.

Innehåll

1. Undervisningsplanering 

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)           Att utöka sociala kompetenser/samarbete för att barnen ska kunna möta större grupp i skolan/förskoleklass. Att vi tillsammans arbetar med demokrati, solidaritet, empati, jämlikhet och jämställdhet. Utveckla barnens självständighet och uppmuntrar till självständigheten och tillit till sin egen förmåga. 

 • Varför? (Syfte med undervisningen) Hur arbetar vi? (gemensamt för alla från lpfö 18)              Vi vill skapa möten med andra barngrupper där våra barn möter andra personligheter med syfte att utöka barnens sociala kompetenser. Genom att träffa andra barn kan Barnen få möjlighet att umgås med sina jämnåriga kamrater. Vi vill låta barnen upptäcka och utforska sin omvärld. 

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?). Vad ska barnen få möjlighet att utveckla/lära sig? Genom att möte andra barn i deras ålder i grupp kan barnen  få en positiv syn/känsla av att få vara i en större grupp. 

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?                 Lärlogg, barnen berättar, utveckling och lärande i fokus. 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?     För alla blivande skolbarn som ska börja i förskoleklass.

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)                                          Alla i arbetslaget är ansvariga för genomförandet av dokumentation samt reflektion.

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)                                                            Att barnen ska känna sig trygga och skapa sammanhang, kontinuitet i barnens utveckling och lärande. Arbetslaget ska i samverkan med förskoleklassen, skolan, förbereda barnen inför övergångar. Arbetslaget ska i samverkan med lärare i förskoleklassen förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar. 

   

  _____________________________________________________________________ 

  2. Reflektion

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 

Kopplingar till läroplanen

 • i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet, utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande, och
  Lpfö 18
 • vid övergångar särskilt uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling.
  Lpfö 18
 • i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: