Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Singma åk 2

Skapad 2019-12-19 09:48 i Centralskolan Kristianstad
Singma 2a kapitel 2
Grundskola 2 Matematik
Pedagogisk planering för arbete i Singma matematik 2A och 2B

Innehåll

Lärandemål

Se matris.

Undervisning

Vi kommer att arbeta med matematikboken Singma 2A och 2B

 • Startuppgift med gruppsamtal
 • Lärarledda genomgångar
 • Gruppuppgifter
 • Öva själv
 • Kunskapslogg

Bedömning

 • Deltagande i diskussioner och samtal
 • Resultat på kunskapsloggen

Detta kommer att bedömas:

 Se matris.

Nedan klickar du på Läroplan och bockar för vad i läroplanen ni arbetar mot i denna planering.

Nedan kan du även klicka på Uppgift för att koppla elevuppgifter direkt mot planeringen.

Nedan kan du även klicka på Matris för att koppla en matris till planeringen, du kan när du klickat där skapa en anpassad för planeringen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik åk 2

Påbörjat
Godtagbara kunskaper för årskursen
Kunskapskrav åk 3
Välja och använda strategi
Problemlösning Singma 2A kap 2
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Problemlösning - Addition och subtraktion Visa hur du har tänkt genom att rita, tallinje eller annan fungerande strategi. Blockmodellen
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
Välja och använda strategi
Problemlösning Singma 2A kap 3 och 8
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Problemlösning- Multiplikation Visa hur du har tänkt genom att rita, tallinje eller annan fungerande strategi.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
Välja och använda strategi
Problemlösning Singma 2A kap 4 och 8
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Problemlösning - Division Visa hur du har tänkt genom att rita, tallinje eller annan fungerande strategi.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
Omdöme - Rimlighet
Problemlösning
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Problemlösning, visa hur du tänkt och om svaret är rimligt
Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
Begrepp - Använda
Prata matematik, använda matteord
 • Ma   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
t.ex Addition, term, summa Subtraktion, term, differens Multiplikation, faktor, produkt Division, täljare, nämnare, kvot
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Symboler - Beskriva begrepp
Singma 2B kap 3
 • Ma   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Pengar (sedlar och mynt)
Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
Relatera begrepp
 • Ma   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Addition och subtraktion hör ihop Multiplikation och division hör ihop
Eleven kan ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
Naturliga tal - 0-100
Singma 2A kap 2
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Talen 0 - 100 Jämföra och storleksordna tal fler än, färre än, lika många större än och mindre än Positionssystemet - ental och tiotal
Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals innebörds relation samt genom att dela upp tal
Naturliga tal - 0-1000
Singma 2B kap 1
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Talen 0 - 1000 Jämföra och storleksordna tal större än och mindre än Positionssystemet - ental , tiotal och hundratal Avrundning, tiotal och hundratal Historiska symboler Utveckling av vårt talsystem
Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals innebörds relation samt genom att dela upp tal
Tal i bråkform
Singma 2a kap 7
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
del av helhet del av antal halvor - hälften fjärdedelar tredjedelar tal i bråkform
Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
Geometriska begrepp - beskriva (tvådimensionella)
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Tvådimensionella former kvadrat, rektangel, cirkel, triangel
Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
Geometriska begrepp - beskriva (tredimensionella figurer)
Singma 2B kap 4 Singma 2B kap 5
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Tredimensionella former Rätblock, kub, pyramid, cylinder, sidoyta, kant, hörn Lägesord (programmering)
Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
Proportionella samband (dubbelt och hälften)
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Dubbelt och hälften Proportionella samband med blockmodellen
Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationer.
Matematiska metoder
Problemlösning Singma 2A kap 2 Singma 2A kap 3 Singma 2A kap 4
 • Ma   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Problemlösning - välja rätt räknesätt (teckna talet rätt) och kunna räkna ut det
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Huvudräkning
Singma 2A kap 1
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Addition och subtraktion - lilla plus och lilla minus
Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
Huvudräkning
Singma 2A kap 1
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Addition och subtbtraktion - stora plus och stora minus
Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
Huvudräkning
Singma 2A kap 3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Multiplikation med 2, 5, 10
Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
Huvudräkning
Singma 2A kap 8
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Multiplikation med 3
Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
Huvudräkning
Singma 2A kap 4
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Division med 2, 5, 10
Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
Huvudräkning
Singma 2A kap 8
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Division med 3
Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
Skriftliga räknemetoder
Singma 2A kap 1 (0-100) Singma 2B kap 2
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Talområde 0-100 Addition utan och med växling Subtraktion utan och med växling
Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområde 0-200.
Matematiska likheter
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Likhetstecknets betydelse Enkla algebraiska uttryck Skriva likheter med addition och subtraktion Skriva likheter med multiplikation och division
Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
Geometriska begrepp
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Avbilda tvådimensionella geometriska objekt
Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
Geometriska begrepp
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Avbilda tredimensionella geometriska begrepp
Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
Geometriska begrepp
Singma 2B kap 4
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Symmetri
Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
Uppskatta, mäta, jämföra
Singma 2B kap 6
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten.
Massa (kg, g)
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Uppskatta, mäta, jämföra
Singma 2B kap 7
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Tid Analog klocka, hel- och halvtimmar, kvartar och minuter. Avläsa och skriva digital tid) Beräkna tidsskillnad
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Uppskatta, mäta, jämföra
Singma 2B kap 5
 • Ma   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Uppskatta, mäta och jämföra längd och höjd (m, cm)
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Uppskatta, mäta, jämföra
Singma 2B kap 6
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Uppskatta, mäta och jämföra volym (l, dl)
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Beskriva och samtala om tillvägagångssätt
 • Ma   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Eleven kan beskriva och samtal om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Tabeller och diagram
Singma 2B kap 8
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Enkla undersökningar Tabeller Stapeldiagram
Eleven kan dessutom vid olika slags undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
Resonemang
Singma 2B kap 4
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: