Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns inflytande och delaktighet

Skapad 2019-12-19 20:38 i Myran Dibber Sverige AB
Förskola
Barns intresse ska stå till grund för den verksamhet som bedrivs. Barnen ska få möjlighet att påverka och forma innehållet i deras dagliga vistelse på förskolan.

Innehåll

Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

 

Barnens intressen ska ligga till grund för vår verksamheten och därför ska åsikter,  idéer, tankar och intressen tas till vara och vara en del av den pedagogiska utformningen. Barnen ska ges utrymme att influera och vara delaktig i den verksamhet de befinner sig i. 

Vi utgår ifrån dessa tre läroplans mål som berör barns inflytande och delaktighet i förskolan. 

 Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

• Intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation.

• Förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan.

• Förståelse för demokratiska principer och förmåga att sammarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

 

Varför? (Syfte med undervisningen)

Förskolan är en mötesplats för barn som bär på olika intressen, bakgrunder, kunskaper och erfarenheter. Genom att uppmärksamma och lyfta barnens behov och förutsättningar anpassar vi vår verksamhet utefter dessa och lägger grunden för en mötesplats där inkludering är nyckeln. Förskolan är en plats där barnens ska utveckla sina demokratiska värderingar Vi vill att barnen utvecklar sin självsäkerhet, självkänsla, en nyfikenhet och driv att våga ta för sig, våga testa, våga erövra nya utmaningar och ta ansvar över sina handlingar. 

 

Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)

Vi kommer att observera barnen under deras lek och på så sätt fånga upp deras intressen och behov. Den pedagogiska planeringen kommer anpassas efter barnens olika förutsättningar. Vi anser att samlingarna är en viktig del i det vardagliga mötet mellan barnen och det är också under samlingarna som vi pedagoger måste vara uppmärksamma och lyhörda till barnens tankar, reflektioner, frågor och idéer.  Det räcker inte att ge barnen valmöjligheter utan vi anser att det är viktigt att hela tiden diskutera med barnen om inflytande och delaktighet och hålla det vid liv. Vi strävar efter att i vår roll som pedagoger försöka lyfta fram barns perspektiv där barnen får utrymme till att utrycka deras uppfattning hur de ser på saker och ting till skillnad från ett barnperspektiv där vi vuxna lägger in våra värderingar  och tolkar barns uppfattningar. 

 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

Främst genom att föra dialoger med barnen. Detta kan vara under en pågående lek, under samlingar, pedagogiska måltider eller ett annat lämpligt tillfälle. 

 
För vem/vilka ska undervisningen genomföras?  

För samtliga barn. 

 

Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

 Samtliga pedagoger ansvara för genomförande, dokumentation och uppföljning. 

 

Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: